KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Významné zjednodušení Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013  

04/01/11

Dne 15. prosince 2010 byla ministrem zemědělství Ivanem Fuksou podepsána aktualizovaná Pravidla pro žadatele v opatření IV.1.1 Místní akční skupina. Schválené změny znamenají významné snížení finanční i administrativní zátěže žadatelů.

Hlavní změny v Opatření IV.1.1 Místní akční skupina
  • Obecná a specifická část Pravidel byla sloučena.
  • Původních 13 kódů způsobilých výdajů bylo sloučeno do pěti nových kódů, a způsobilé výdaje byly rozšířeny o některé nové, jako jsou například zpracování a aktualizace studií a jiných koncepčních dokumentů, výdaje spojené s pořádáním akcí na propagaci realizovaných projektů v rámci opatření IV.1.2 apod.
  • Původní Kapitola č. 8- Povinnosti MAS při realizaci SPL byla logičtěji rozdělena dle
    zaběhlé praxe na kapitolu č. 7 – Povinnosti MAS při administraci projektů IV.1.2 a kapitolu 8. Povinnosti MAS při realizaci SPL. V kapitole 7. byly také nově upraveny některé administrativní postupy MAS, které dosud v Pravidlech upraveny nebyly, ale
    naprostá většina MAS je běžně praktikuje. Byl tak nastaven jakýsi „minimální standard“ fungování MAS ve vztahu ke konečným žadatelům Opatření IV.1.2.
  • Umožněn meziroční přesun alokace příslušným MAS.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro výše uvedené opatření, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a osa IV / Místní akční skupina nebo Realizace místní rozvojové strategie) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

Zdroj: www.eAgri.cz, Ministerstvo zemědělství ČR