KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upřesnění dokládání příloh k Žádosti o dotaci pro žadatele  

13/01/11

Na základě dotazů žadatelů v opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova vydává Ministerstvo zemědělství upřesňující informaci týkající se formy dokládání příloh k Žádosti o dotaci.
 

Toto doplnění se týká opatření:

 

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

V případě žádosti o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova, tedy věcí, které jsou předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, tedy jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně, doklad, že daný projekt je v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče podloženého písemným vyjádřením  Národního památkového ústavu – prostá kopie.

 

V případě Žádosti o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova, tedy věcí, které nejsou předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, doklad, že se jedná o kulturní dědictví – prostá kopie.

 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za projekt, který zahrnuje řešení objektu památkově chráněného včetně jeho revitalizace, musí doložit údaje o registraci památkově chráněného objektu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění – prostá kopie (potvrzení obecního úřadu obce s rozšířenou působností).

 

U nepovinné přílohy předkládané při žádosti o dotaci č.4 „Pokud svazek obcí požaduje bodové zvýhodnění za projekt, který je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky 2010-2013 v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 141, musí více jak 50 % rozlohy území svazku obcí, které jsou předmětem projektu, ležet v regionu se soustředěnou podporou státu.„  – žadatel nemusí dokládat žádnou nepovinnou přílohu, kontrola bude provedena na základě porovnání údajů v Žádosti o dotaci a přílohy Pravidel pro žadatele.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz