KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pohodu, pohodu

04/01/11

Zdroj: SVS ČR

Zejména když je zima, vlhko, mráz, hodně sněhu, zkrátka nečas, je na místě se přesvědčit o tom, zda chovaná zvířata mají, co potřebují, a zda nějak nestrádají. To zajisté vědí zodpovědní chovatelé a samozřejmě se tomu také věnují veterinární inspektoři krajských veterinárních správ.
Asi nečastější dotazy, na které v zimě odpovídáme, jsou na chov „krav na sněhu“. Je to možné? Ano je, ale jen za určitých podmínek, a plemena, která jsou k tomu uzpůsobená. Nikdo se už nediví skotskému náhornímu skotu například na Šumavě, ale další otužilá plemena jsou například masná plemena Hereford, Charolais, Limousine a další.
Podmínky chovu řeší zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání, popř. jeho prováděcí vyhláška, která stanoví minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat. Chovatel je povinen uspokojit potřeby zvířat v příjmu potravy a vody, zabezpečit jejich prohlídku odborně způsobilou osobou schopnou rozpoznat příznaky zhoršeného zdravotního stavu, zabezpečit zvířata proti jejich úniku a v neposlední řadě jim také umožnit odpočinek. Dále ale také zákon hovoří o tom, že „hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, se poskytuje přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich zdraví“ ovšem za podmínky, že jsou zvířata na tento způsob chovu dostatečné navykána a takový způsob chovu jim nečiní utrpení. Pokud jsou tedy zvířata chovaná celoročně venku v dobré výživné kondici a bez zdravotních potíží, není povinností chovatele skotu jim na pastvinách zřizovat přístřešky. Požadavek na přístřešek je uveden pouze pro venkovní chov prasat, koní a drůbeže.
Dále je chovatel povinen s ohledem na druh chovaného hospodářského zvířete, stupeň jeho vývoje, adaptaci a domestikaci zajistit zvířeti podmínky odpovídající jeho fyziologickým a etologickým potřebám v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky. Skot patří mezi zvířata s velmi dobrými termoregulačními schopnostmi a chlad jim v zásadě nevadí, samozřejmě při možnosti ochrany v závětří. Například chovatelé, kteří umožňují v zimním období skotu vstup do stáje, se setkávají s tím, že zvířata raději pobývají venku.
Takže celoroční chov skotu venku, a to i v zimním období bez přístřešku, je legální, pokud jsou zajištěny základní životní potřeby zvířat (krmivo, nezamrzající zdroj vody a závětří, přístřešek samozřejmě být může). Zvířata musejí být v dobrém výživné kondici a nejsou u nich pozorovány zdravotní problémy.
Možná by šlo vánoční „heslo“ – Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle –  doplnit… a pohodu zvířatům. A samozřejmě nikoli jen o Vánocích, ale po celý rok!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS