KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Organizační postup při zneškodňování nebezpečných pesticidních odpadů a finanční podpora pro zemědělce

27/01/11

Ministerstvo zemědělství v návaznosti na předpisy o odpadech a program zneškodnění nebezpečných pesticidních odpadů v resortu stanoví pro rok 2011 tento postup při poskytování finanční podpory.
 

 

1. Zneškodňování zásob pesticidních odpadů, které se nacházejí ve vydaném restitučním majetku nebo u státních zemědělských podniků v likvidaci.

 

a) Žádost o úhradu nákladů na zneškodnění pesticidních odpadů se podává prostřednictvím místně příslušné Agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství ČR (dále jen AZV MZe ČR), který ve spolupráci s oblastním odborem Státní rostlinolékařské správy (dále jen SRS) posoudí původ těchto nebezpečných odpadů, naléhavost řešení jejich likvidace a oprávněnost žádosti o podporu. Oblastní odbor SRS potvrdí seznam a množství pesticidních odpadů včetně použitých obalů. Takto doplněná žádost spolu se stanoviskem AZV MZe ČR se postoupí odboru rostlinných komodit – 17220 MZe ČR.

 

b) MZe ČR po projednání v pracovní skupině odboru 17220 sdělí v kladném případě žadateli souhlas s úhradou nákladů s podmínkou, že likvidace bude provedena oprávněnou organizací a způsobem schváleným ve smyslu platných předpisů o odpadech.

 

c) MZe ČR uhradí prokázané náklady, tj. fakturu popř. daňový doklad organizaci provádějící vlastní zneškodňování doloženou protokolem o převzetí odpadů k likvidaci. Náklady budou hrazeny od minimální hranice 3 000 korun.

 

d) Náklady na přepravu těchto nebezpečných odpadů hradí žadatel. Pouze ve výjimečných případech a po posouzení AZV MZe ČR mohou být uhrazeny z prostředků MZe ČR. Žádosti budou MZe ČR vyřizovány v pořadí jejich podání odboru 17220 s tím, že přednostně budou řešeny jen případy, které budou z rozhodnutí příslušných orgánů státní správy označeny jako zvlášť naléhavé se zvýšeným rizikem ohrožení životního prostředí.

 

2. Zneškodňování vybraných zvláště rizikových skupin pesticidních odpadů.

Vztahuje se pouze na neupotřebitelné zbytky přípravků, jejichž seznam je uveden v příloze č. 10 vyhlášky 329/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a arseničnanu vápenatého. Jedná se o dokončení sběru a likvidace uvedených skupin nebezpečných odpadů zahájeného v r. 1994, které na základě individuálních žádostí zemědělských podniků organizačně a metodicky zajišťují příslušné oblastní odbory SRS spolu s pověřenými organizacemi oprávněnými ke zneškodňování těchto kategorií nebezpečných odpadů. Náklady na vlastní zneškodnění (mimo dopravu) hradí odbor 17220 MZe ČR na základě přiloženého protokolu o likvidaci potvrzeného Státní rostlinolékařskou správou. Náklady budou žadateli hrazeny od minimální hranice 3 000 korun

 

Zdroj: SRS ČR, 25.1.2011