KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k možnosti nahlášení změn údajů uvedených na žádostech v rámci opatření I.3.3

07/01/11

Hlášení/Oznámení o změnách mohou podávat žadatelé, kteří podali žádost (Žádost o dotaci, První žádost o proplacení, Žádost o proplacení) v rámci programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti (dále jen „PUZČ“) v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

 

 

u opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (dále jen „Pravidla“) a chtějí nebo již provedli následující změny:

a) změny v časovém harmonogramu projektu (pouze u Žádosti o dotaci!!!)
b) změny PB/DPB, ke kterým došlo z důvodů stanovených v Pravidlech
c) změny identifikačních údajů (např. příjmení, adresa trvalého pobytu, změna statutárního orgánu nabyvatele apod. nebo změnu bankovního spojení)

Hlášení/oznámení o změnách musí být podáno na RO SZIF, a to na formulářích vydaných SZIF (včetně všech povinných příloh):

  1. změny a) – nejpozději k datu předložení První žádosti o Proplacení;
  2. změny b) – nejpozději k datu podání Žádosti o proplacení (případně První žádosti o
    proplacení pokud ke změně dojde mezi podáním Žádosti o dotaci a doložením První žádosti o proplacení);
  3. změny c) – kdykoli po podání žádosti o dotaci (po uzavření Dohody budou změny zakotveny v Dodatku k Dohodě)

Od roku 2011 může nahlášení změny identifikačních a kontaktních údajů (tj. bod c)) žadatel
provést dvěma způsoby:
a) písemně
b) prostřednictvím Portálu farmáře SZIF

Pro písemnou formu nahlášení změny identifikačních a kontaktních údajů by měl žadatel použít některý z následujících formulářů (v závislosti na charakteru změny):

  • Oznámení o změně identifikačních údajů
  • Oznámení o změně bankovního spojení
  • Oznámení o změně kontaktních údajů

Ohlášení změn uvedených v bodě a) a b) je SZIF nadále oznamováno na formuláři Hlášení o změnách a žadatel je podává osobně na místně příslušném RO SZIF, zasílá poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

Bližší informace lze získat na pracovištích RO SZIF, popř. na stránkách www.szif.cz.

 

Zdroj: www.SZIF.cz