KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

I v roce 2011 bude vakcinace proti BT

04/01/11

Zdroj: SVS ČR

29.12.2010
Aby měla očkování proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue (BT) v předchozích letech smysl, je třeba vakcinovat ještě v roce 2011. Tedy minimálně tři roky, aby byly chovy skotu a ovcí vůči této nepříjemné nákaze dostatečně odolné.
Jelikož jde o povinnou vakcinaci na celém území ČR, Státní veterinární správa ČR nařízení chovatelům oznamuje formou mimořádných veterinárních opatření“ zveřejněním ve veřejnoprávním médiu, v Českém rozhlase a též na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR. Z tohoto nařízení lze citovat:
Dnem 1. 1. 2011 se chovatelům skotu nařizuje povinně očkovat proti katarální horečce, a to zvířata starší 3 měsíců, chovaný jako hospodářská zvířata, a to celém území ČR.
K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – BioBos BTV 8. Opakované očkování zvířat, která byla již proti katarální horečce ovcí očkována v roce 2010, musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 2011. U těchto zvířat se již další přeočkování neprovádí. Dosud neočkovaná zvířata musejí být očkována nejpozději do 30. 4. 2011. Přeočkování zvířat musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem očkovací látky. Přeočkována musí být i zvířata očkovaná v prosinci 2010.
Samotné provedení povinného očkování a přeočkování je na soukromém veterinárním lékaři. Zajistí to ale chovatel, stejně jako dále evidenci mláďat narozených od očkovaných matek, a to po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství musí informovat písemně příjemce o tom, že zvířata pocházejí od očkovaných matek. Stejně jako při přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství musí informovat příjemce o tom, že jsou zvířata očkována a předat mu údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.
O provedeném očkování a přeočkování musí veterinární lékař učinit záznam do evidence chovatele na hospodářství, s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky, učinit záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování a přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT – datum očkování. A nejpozději do 14 dnů od provedení očkování nebo přeočkování chovatelem odsouhlasené a podepsané potvrzení předložit krajské veterinární správě.
Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného zvířete, zmetání anebo zjištění klinických příznaků infekčního onemocnění do 7 dnů po datu očkování zvířat oznámit neprodleně tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě, která provede epizootologické šetření s případným odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření. 
Krajská veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného očkování v uzavřeném pásmu v případech, že jedná se o býky, kteří budou nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti poraženi na jatkách, nebo se jedná se o skot starší 3 měsíců chovaný jako hospodářská zvířata, který bude nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti vyvezen do třetí země, anebo se jedná o plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a býčky určené do odchoven plemenných býků a v odchovnách plemenných býků.
Státní veterinární správa ČR může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného očkování.
Toto nařízení Státní veterinární správy ČR o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR. Nařízení zde bylo vyvěšeno 28. 12. 2010.
Dnem 31. 12. 2010 se ruší nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. 2010/875/SVS ze dne 4. 3. 2010.
Je třeba dodat, že o prospěšnosti vakcinace proti bluetongue se již v uplynulých letech měli možnost chovatelé přesvědčit při obchodování s plemennými zvířaty, jak v rámci intrakomunitátrního trhu, tak při obchodu s nečlenskými zeměmi.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR