KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Co nás čeká v roce 2011

04/01/11

Nadcházející rok výrazně prověří síly českých zemědělců. Ovlivnit ho může několik negativních záležitostí. Je to především výrazně nedofinancovaný rozpočet. Problémy mohou způsobit dopady zvýšení DPH potravin, které se v konečném důsledku projeví tlakem na snížení farmářských cen.

 

 

Obavy vzbuzuje i hospodářský výsledek resortu za právě uplynulý rok, který bude nedostačující a zřejmě jenom těsně v černých číslech. Jaký bude skutečný vývoj, to se teprve ukáže, protože vyskytují se i pozitivní signály, například cena řepky, zvyšující se cena mléka.

 

Co považujeme za hlavní okruhy naší práce?

Vyjednání podmínek společné zemědělské politiky

První pololetí letošního roku bude klíčové pro vyjednání konečné podoby reformy společné zemědělské politiky (SZP) v novém rozpočtovém období EU 2014–2020. Naším cílem je odstranění stávajících nerovností a prosazení požadavků, které respektují reálie českého zemědělství, zejména:

  • spravedlivé přímé platby,
  • stejná pravidla pro výši národních dotací,
  • odmítnutí stropu plateb,
  • směřování dotací na výkonné produkující zemědělce a producenty potravin,
  • nesnižovat zemědělský rozpočet.

Po praktické stránce je naším cílem spolu s ostatními nevládními agrárními organizacemi nových zemí prosadit maximum z brněnské Deklarace z 3. prosince 2010 do konečné podoby reformy SZP. Hlavním kolbištěm našeho lobbingu bude Evropský parlament a výsledky z Brna jsou dobrým základem, neboť jsme dokázali názorově sjednotit hlavní nevládní organizace nových zemí.

 

Posílení rozpočtu 2011


Situace v tomto směru je paradoxně celkem jednoduchá. Na našem shromáždění v Lucerně 23. listopadu 2010 jsme vyslovili konkrétní požadavky a pro jejich naplnění stanovili konkrétní datum, a sice 18. února 2011. Ihned po uplynutí tohoto termínu situaci vyhodnotíme a rozhodneme se o dalším postupu. Pokud budou naše požadavky splněny, pak nebude problém. Pokud ne, což si nepřejeme, pak z naší strany přijde nutně odpovídající reakce. Nelze připustit, aby se významné obory, například chov masného a dojeného skotu staly nekonkurenceschopnými. Nejde ale jenom o skot, ale o všechny citlivé komodity rostlinné a živočišné produkce.

 

Zastavení útlumu živočišné výroby


Tento úkol pokládáme za výraznou prioritu. Živočišná výroba, chov hospodářských zvířat se rovná zaměstnanost na venkově, přidaná hodnota a rovnovážná agrární soustava. Vítáme v tomto směru založení odborných pracovních skupin při minsiterstvu zemědělství, které mají během ledna připravit první návrhy, do kterých jsme nominovali zkušené odborníky z praxe. Budeme maximálně nápomocni realizaci tohoto pokusu, který se děje poprvé.

 

Přibrzdění dovozů nekvalitních potravin


Jestliže se za loňský rok sníží výroba masa (hovězí, vepřové, drůbeží) zhruba o pět procent a dovozy stoupnou asi o deset procent a jestliže tento vývoj trvá od našeho vstupu do EU, pak je třeba konečně reagovat. Na polských salmonelových kuřatech jsme ukázali, jaké potraviny se k nám vozí. V tlaku a dokladování dovozů nekvalitních dovozů potravin budeme pokračovat.

 

Vyjednání GAEC


Ukvapené vyhlášení opatření pro mírně erozně ohrožené pozemky GAEC 2 bez předchozí diskuse se zemědělskou praxí, to je nejčastěji probírané téma v terénu a předmět velké kritiky ministerstva zemědělství a nespokojenosti. Je proto logické, že se podařilo odložit termín nabytí účinnosti z 1. ledna 2011 na 1. července 2011, tedy nově budou opatření pro mírně erozně ohrožené pozemky platit až od dalšího hospodářského roku. Budeme dbát na to, aby návrhy půdoochranných technologií, které nakonec budou stanoveny, byly přijatelné pro běžnou praxi a byly ověřené z pohledu protierozní účinnosti. Předpokládáme,že nové návrhy budou připraveny do konce února.

 

Rozvoj nepotravinářské produkce


K obnovení strukturální rovnováhy mezi rostlinnou a živočišnou výrobou je třeba postupně vyčlenit kolem 600 tisíc hektarů půdy a zapojit je do výroby obnovitelných zdrojů energie – bioplynové stanice, biopaliva, biomasa. V minulém roce se nám podařil systémový krok. Přičinili jsme se o to, že ve vládním materiálu Plán rozvoje OZE do roku 2020 je zařazeno 740 bioplynových stanic. Budeme důsledně dbát na realizaci tohoto plánu. Kromě jiných aktivit se soustředíme na uvolnění připojení bioplynových stanic na elektrickou rozvodnou soustavu a na udržení výkupní ceny elektřiny.

 

Servis pro zemědělce


Koncem minulého roku byly obnoveny snahy připravit zrušení krajských a okresních agentur pro zemědělství a venkov. Jsme zásadně proti tomuto kroku a budeme proti zrušení agentur bojovat. Agentury jsou pro zemědělce, především malé farmáře, velmi důležité a prospěšné. Soukromé agentury, které by pravděpodobně nabídly zemědělcům po zrušení těch stávajících svoji poradenskou činnost, by nemohly být rovnocennou a navíc bezplatnou náhradou. Vedle toho nemáme důvěru po přechodu evidence LPIS, po zrušení agentur pod Pozemkové úřady, že administrace půdní agendy bude transparentní a čistá.

 

Propagace českého zemědělství a produkce

Nedílnou součástí aktivit v této oblasti bude i nadále zapojení se do dalšího ročníku projektu Regionální potravina.

 

Sněm Agrární komory ČR


Dne 3. března se v Olomouci bude konat IXX. sněm Agrární komory ČR, který bude sněmem volebním. Tam se rozhodne o konečné strategii a linii naší práce a prosazování našich zájmů. Nejenom těch, které jsme nastínili v tomto krátkém výčtu, které pokládáme za základní. Namátkou jmenujme další témata, kterým je třeba věnovat velkou pozornost – vývoj zemědělského školství, regionální potravina, bioprodukce, mediální práce a další.

 

Co říci závěrem?

Jsme přesvědčeni, že to můžeme dokázat. Ve vedení Agrární komory ČR panuje dobrá atmosféra, jsme dobrý tým. Řekněme si, že uděláme společně maximum. České zemědělství si to zaslouží a většina jeho pracovníků to od nás očekává.

Vedení Agrární komory ČR

 

V tomto úvodním novoročním článku, který vyjadřuje pozici vedení Agrární komory ČR, nejsou čísla, ani jediné. Jsou známá a jsou většinou neradostná. Běh věcí v českém zemědělství nezastavíme zveřejňováním oněch čísel, ale aktivním a profesionálním programem, neboli strategií, za jejíž naplnění se přičiní nejenom vedení komory, nejenom představenstvo, nejenom šéfové členských organizací, ale i tisíce řadových členů, kteří si ji vezmou za své.V minulém roce jsme založili marketingový výbor, jehož úkolem je propagovat naše zemědělství a českou produkci a podávat o něm pravdivé informace veřejnosti. V současných dnech jednáme s předními českými sportovci, mezi kterými je olympijská vítězka, mistr světa, uznávaný umělec a další, o jejich osobním angažmá v mediální podpoře českého zemědělství. Pokud dojde k dohodě, tak se začne psát nová kapitola budování prestiže českého zemědělství.