KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chov kuřat na maso v České republice  

12/01/11

Požadavky na chovatele kuřat chovaných na maso, který chová kuřata s hustotou osazení vyšší než 33 kg/m2 a má zájem požádat krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze (dále jen KVS) o povolení zvýšení hustoty osazení, která překračuje hustotu chovu kuřat 39 kg/m2, a to maximálně o 3 kg/m2.
 

Každý chovatel musí být registrován v ústřední evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů; musí předávat pověřené osobě podle plemenářského zákona hlášení o chovu kuřat chovaných na maso; musí vést záznamy o chovu kuřat chovaných na maso stanovené vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidenci a evidenci hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem a musí mít odborně způsobilou osobu, která má osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso vydané Ministerstvem zemědělství.

 

Z hlediska vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat musí splňovat tyto obecné požadavky: plnit minimální standardy zařízení pro hospodářská zvířata (obecně) z hlediska technologie, technického a provozního řešení hal a denních kontrol technologie; zabezpečit napájení kuřat; zabezpečit kuřatům přístup k suché a kypré podestýlce; zabezpečit dostatečného větrání a vytápění; minimalizovat hluk; zajistit náležité osvětlení a denní rytmus osvětlení; provádět denní kontroly zaměřené na sledování zdravotního stavu a pohody zvířat; provádět čištění a dezinfekci a vést záznamy o hejnu.

 

Pokud chovatel již chová kuřata na maso při hustotě vyšší než 33 kg/m2 musí plnit tyto další požadavky:vést a uchovávat dokumentaci s podrobným popisem produkčních systémů; vést denní  záznamy o technických kontrolách větracího a poplašného systému; zajistit větrací systém, vytápěcí,  popřípadě větrací systém takový, který je konstruován a provozován tak, aby byly splněny požadavky na mikroklima v hale; s doprovodnou dokumentací zasílat na jatky ke každému hejnu údaje o denní míře úmrtnosti a kumulativní denní míře úmrtnosti a mít k dispozici záznamy o vyhodnocení úředního veterinárního lékaře na jatkách o výsledku postmortální prohlídky.

 

Pokud chce chovatel podat žádost na KVS k povolení chovu kuřat na maso nad 39 kg m2 (max o 3 kg na m2) musí ještě splnit tyto požadavky:Kontroly KVS dodržování péče o pohodu zvířat v chovu kuřat chovaných na maso na daném hospodářství nesmějí odhalit v průběhu 2 posledních let žádné nedostatky (nebyl dán podnět obci); chovatel musí mít příručku osvědčených postupů; kumulativní denní úmrtnost hejna v hale u nejméně 7 po sobě jdoucích hejn byla nižší než 1 % + 0,06 % vynásobeno věkem poraženého hejna vyčíslených ve dnech. Pokud nebyla provedena žádná kontrola KVS v posledních dvou letech, musí být tato kontrola pohody zvířat („welfare“) obecně provedena před schválením žádosti. Tato celková kontrola může být prováděna spolu s níže uvedenou kontrolou zaměřenou na schválení dané haly.

 

KVS vždy před schválením žádosti musí provést kontrolu na místě a nechat si předložit výše uvedené dokumenty.

 

Do našich předpisů na ochranu zvířat byla zapracována Směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso, která vstoupila v platnost v roce 2007. Směrnice se vztahuje na hospodářství s více než 500 ks kuřat chovaných na maso ("brojlerů"). Podle této směrnice při základních podmínkách maximální hustota osazení brojlery v hale nesmí překročit 33 kg/m2. Pokud chovatel splní podmínky uvedené v příloze II směrnice, je možné osazení zvýšit na 39 kg/m2. Jsou-li po stanovené období plněna další kritéria, mohou členské státy povolit, aby maximální hustota osazení byla v daném chovu zvýšena o další 3 kg/m2 tj. maximálně na 42kg/ m2. Chovatel musí příslušné parametry sledovat a dokladovat. Dodržování bude kontrolováno příslušnými úřady a orgány ES.

 

Další informace, přehled české legislativy, Směrnici Rady 2007/43/ES a Příručku správných postupů v péči o kuřata chovaná na maso můžete najít na  webových stránkách SVS ČR.

Zdroj: www.SVSCR.cz