KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Významné zjednodušení Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvoj.strategie

22/12/10

Zdroj: MZe

 

Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013

Dne 15. prosince 2010 byla ministrem zemědělství Ivanem Fuksou podepsána aktualizovaná Pravidla pro žadatele v opatření IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Specifickou část Pravidel IV.1.2 tvoří Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Účinnost aktualizovaných Pravidel je uvedena v příslušných kapitolách jednotlivých Pravidel.

Schválené změny znamenají významné snížení finanční i administrativní zátěže žadatelů.

Hlavní změny v Opatření IV.1.1 Místní akční skupina

 • Obecná a specifická část Pravidel byla sloučena.
 • Původních 13 kódů způsobilých výdajů bylo sloučeno do pěti nových kódů, a způsobilé výdaje byly rozšířeny o některé nové, jako jsou například zpracování a aktualizace studií a jiných koncepčních dokumentů, výdaje spojené s pořádáním akcí na propagaci realizovaných projektů v rámci opatření IV.1.2 apod.
 • Původní Kapitola č. 8- Povinnosti MAS při realizaci SPL byla logičtěji rozdělena dle zaběhlé praxe na kapitolu č. 7 – Povinnosti MAS při administraci projektů IV.1.2 a kapitolu 8. Povinnosti MAS při realizaci SPL. V kapitole 7. byly také nově upraveny některé administrativní postupy MAS, které dosud v Pravidlech upraveny nebyly, ale naprostá většina MAS je běžně praktikuje. Byl tak nastaven jakýsi „minimální standard“ fungování MAS ve vztahu ke konečným žadatelům Opatření IV.1.2.
 • Umožněn meziroční přesun alokace příslušným MAS.
  Hlavní změny v Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

 

 • Podmínky pro žadatele byly zpřehledněny a přeskupeny do logického řazení. Byly odstraněny duplicitní informace pro žadatele, kapitola Způsobilé výdaje byla celá přesunuta do Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2. Zavádí se elektronická forma podání žádosti o dotaci.
  Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2
 • V Metodice pro tvorbu Fichí a specifických podmínkách opatření IV.1.2 jsou nastaveny postupy pro místní akční skupiny při tvorbě Fichí a specifické podmínky pro konečné žadatele z území místních akčních skupin pro opatření. V rámci opatření IV.1.2 jsou realizována vybraná opatření os I – III metodou Leader.
 • Pro zkvalitnění implementace metody Leader byla v opatření IV.1.2 nastavena některá specifika odlišná od příslušných opatření os I – III:
  opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

 

 • Povolen nákup mobilních zemědělských strojů a prodejních automatů na produkty prvovýroby.
  opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
 • Pro realizaci plánů společných zařízení může být příjemcem dotace obec.
  opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
 • V případě decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití OZE může být příjemcem i mikropodnik.
 • Umožněn režim de minimis a v tomto režimu jsou navíc podporovány tyto činnosti:
 1. činnosti související se zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Smlouvy
 2. výdaje na propagaci a marketing
 3. H 49.3 Ostatní osobní a pozemní doprava
 4. H 49.4 Silniční nákladní doprava
 5. H50.3 Vnitrozemská osobní vodní doprava
 6. H 52 Skladování
 7. Informační a komunikační činnosti
 8. M Profesní, vědecké a technické činnosti
 9. N Administrativní a podpůrné činnosti
 10. R 93.11 Provozování sportovních zařízení
 11. R 93.13 Fitness centra
  opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 • Nepodporují se zemědělští podnikatelé a OZE.
 • Umožněn režim de minimis a v tomto režimu jsou navíc podporovány tyto činnosti:
 1. činnosti související se zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Smlouvy
 2. výdaje na propagaci a marketing
 3. H 49.3 Ostatní osobní a pozemní doprava
 4. H 49.4 Silniční nákladní doprava
 5. H50.3 Vnitrozemská osobní vodní doprava
 6. H 52 Skladování
 7. Informační a komunikační činnosti
 8. M Profesní, vědecké a technické činnosti
 9. N Administrativní a podpůrné činnosti
 10. R 93.11 Provozování sportovních zařízení
 11. R 93.13 Fitness centra
  opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu

 

Rozděleno na dvě podopatření:

podopatření III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky

 • Umožněna podpora i v režimu de minimis
 • Příjemcem podpory může být navíc obec a nezemědělský podnikatel s historií podnikání delší než 2 roky.
 • Podpora obnovy a nové výstavby rozhleden
  podopatření III.1.3.2 Ubytování, sport

 

 • Umožněna podporu i v režimu de minimis, v tomto režimu lze navíc podpořit propagaci a marketing.
 • Příjemcem podpory může být navíc obec a nezemědělský podnikatel s historií podnikání delší než 2 roky.
  opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

 • Umožněna podpora i v režimu de minimis.
  podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
 • Umožněna podpora i v režimu de minimis, v tomto režimu lze navíc podpořit nákup mikrobusu/minibusu v případě, že žadatelem je obec či svazek obcí.
  opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • Žadatelem mohou být i fyzické a právnické osoby (podnikající dle obchodního zákoníku)
  Některé změny budou na doporučení Evropské Komise zaneseny také do Programového dokumentu. Účinnost Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 je podmíněna schválením těchto změn. Jejich schválení předpokládáme v dostatečném časovém předstihu před plánovaným datem nabytí účinnosti Metodiky.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro výše uvedená opatření, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a osa IV / Místní akční skupina nebo Realizace místní rozvojové strategie nebo zde) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz