KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF v první den výplat opatření SAPS 2010 vyplatil již polovinu předpokládané částky.  

08/12/10

Dne 01.12.2010 SZIF zahájil výplaty opatření SAPS 2010. K tomuto dni bylo vyplaceno 3 855 žádostí v celkové částce 7.088.852.229,42 Kč, tj. 49,58 %. Další platby budou následovat v nejbližších dnech.
 

V roce 2010 byl počet žádostí na SAPS 25 985 ks. Tito žadatelé celkově požádali na plochu o velikosti 3 520 662,17 ha. Celková částka, kterou může ČR vyplatit na tuto platbu v letošním roce určuje příloha VII, NK 745/2010 (ES). Z tohoto dokumentu vyplývá, že pro ČR je určeno 581 177 tis. Eur. Poslední směnný kurz před 1.10. (podle kterého se přepočítávají veškeré přímé platby) byl ECB stanoven na 24,60 Kč/EUR. Výpočtem tedy dojdeme k částce 14 296 954 tis.Kč. Na platbu TOP-UP má letos po několika úpravách jít téměř 3,62 mld. Kč.

 

"Výplata přímých plateb končí nejpozději 30.6. následující rok. SZIF ale počítá s tím, že jak u SAPS, tak u Top-Up, který nemá z legislativy stanovenou podmínku nejzazšího vyplácení, bude 90% žádostí vyplaceno podstatně dříve než 30. června 2011 (cca na přelomu ledna a února 2011)", řekl ředitel SZIF Ing. Tomáš Révész.

 

Pro doplnění: O Jednotnou platbu na plochu (SAPS) může žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je na žadatele vedena v Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS). Žadatel je povinen splnit podmínky stanovené nařízením vlády 47/2007 Sb. v platném znění a příslušnými evropskými nařízeními.

 

V rámci Jednotné platby na plochu lze žádat o poskytnutí finanční podpory na ornou půdu, travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školku, zelinářskou zahradu či jinou kulturu, která je vedená v Evidenci půdy podle uživatelských vztahů (zákon č. 252/1997 Sb.). Podmínkou pro obdržení podpory je dodržení minimální výměry, která činí 1 ha zemědělské půdy (včetně), a to podle údajů uvedených v LPIS. Dále tato zemědělská půda musí být na žadatele vedena v LPIS minimálně od 1. 5. do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém žádá o podporu. Žadatel musí všechny své pozemky obhospodařovat v souladu s dobrými zemědělskými a environmentálními podmínkami po celý kalendářní rok.

 

Doplňkové platby (Top-Up) jsou platby poskytované k Jednotné platbě na plochu (SAPS) v oblastech pěstování lnu na vlákno, chmele, dále na přežvýkavce, chov skotu, ovcí a koz, dále chov krav bez tržní produkce mléka, ale také na zemědělskou půdu a brambory pro výrobu škrobu. Žadatel je shodný s žadatelem o platbu SAPS. Všeobecné podmínky pro poskytnutí platby Top-Up jsou shodné s podmínkami pro platbu SAPS. Pokud nebude žadateli přiznána platba SAPS, nebude mu poskytnuta ani platba Top-Up.

 

Podrobné podmínky pro poskytnutí platby Top-Up jsou stanoveny nařízením vlády č. 112/2008 Sb. v platném znění a příslušnými evropskými nařízeními.

 

Zdroj: www.SZIF.cz, 01.12.2010