KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k čerpání podpor v režimu de minimis u žádostí o dotaci z PRV  

08/12/10

Státním zemědělským intervenčním fondem je v rámci PRV část podpor poskytována v režimu de minimis (v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis).

Podpora de minimis nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu posledních tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200.000 EUR. Abychom předešli zbytečným nesrovnalostem a případnému překračování daného limitu, rádi bychom touto cestou vysvětlili základní pojmy týkající se této problematiky. Kontrola ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ – de minimis se v rámci 11. kola příjmu žádostí bude týkat následujících opatření:

I.1.2. Investice do lesů

 • I.1.2.2. Technické vybavení provozoven
 • I.1.2.3. Lesnická infrastruktura

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (týká se pouze vybraných opatření, resp. kódů způsobilých výdajů)


Základní pojmy:

 1. Limit 200.000 EUR
  Celková výše podpory de minimis poskytnuté (nikoliv vyplacené) v Programu rozvoje venkova jednomu podniku (žadateli) nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku 200.000 EUR. Do tohoto limitu se započítávají podpory nejen dle NK (ES) č. 1998/2006, ale i NK (ES) č. 875/2007 (de minimis v oblasti rybolovu) a NK (ES) č. 1535/2007 (de minimis v oblasti zemědělství). Nezapočítávají se však podpory poskytnuté dle „Českého přechodného rámce (ČPR)“ v souladu s Rozhodnutím Komise č. N 236/2009 „Dočasný rámec“ – podpora do 500.000 EUR. Informaci, zda byla podpora poskytnuta dle režimu „de minimis“ či dle „Českého přechodného rámce (ČPR)“, najdete ve smlouvě o poskytnutí dotace či v rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí dotace.
 2. Rozhodný okamžik
  Datem poskytnutí podpory de minimis je vznik právního nároku příjemce na podporu, tj. právní akt, s nímž poskytovatel vznik právního nároku příjemce spojuje (obecně se za tento okamžik považuje datum podpisu smlouvy o poskytnutí dotace či datum rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí dotace).
  V případě SZIF a PRV se jedná o datum podpisu Dohody, u jiných poskytovatelů tomu však může být rozdílně, např. vydáním Rozhodnutí s odkladným účinkem, Usnesením, odpuštěním penále, apod. – vždy je tedy zapotřebí zohlednit i konkrétní podporu a poskytovatele).
 3. Rozhodné období
  Současný a dva předchozí fiskální roky (účetní období dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Např. v případě podpisu Dohody v roce 2011 mezi SZIF a žadatelem využívajícím kalendářní období je toto období vyjádřené roky 2011, 2010 a 2009.
 4. Kurz přepočtu
  Kurzy (Kč/EUR) Evropské centrální banky nutné k ověření limitu 200.000, resp. 500.000 EUR jsou uvedeny ke každému dni v části C Úředního věstníku EU:
  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs

V rámci administrativní kontroly provádí SZIF kontrolu ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ – de minimis „pouze“ ve smyslu informativního charakteru (správné uvedení poskytnutých podpor).
Samotný limit, resp. jeho překročení bude součástí kontroly před vlastním podpisem Dohody. Před uzavřením Dohody bude provedena kontrola nejen čestného prohlášení, ale i
údajů z Registru podpor malého rozsahu (de minimis).
V případě překročení stanoveného limitu nebude možno Dohodu s žadatelem uzavřít.
S ohledem na 5ti denní lhůtu pro zaznamenání podpor de minimis do registru, může dojít k situaci, že bude překročení limitu zjištěno až po podpisu Dohody. V takovém případě bude administrace projektu ukončena následně. Aby docházelo k překročení limitu co nejméně, umožňují Pravidla žadatelům pro snížení částky dotace předkládat Hlášení o změnách (při respektování ostatních podmínek z Pravidel pro žadatele, zejména časových lhůt).
Upozorňujeme, že za dodržování limitů v režimu de minimis a v rámci Českého přechodného rámce je zodpovědný žadatel/příjemce dotace.

Zdroj: www.SZIF.cz

I.1.2.1. Lesnická technika