KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropský parlament schválil rozpočet EU na rok 2011

17/12/10

Zdroj: AK ČR

Evropský parlament po úterní rozpravě ve středu schválil rozpočet EU na rok 2011. Schválený rozpočet obsahuje většinu z priorit poslanců Evropského parlamentu, přičemž respektuje celkovou částku stanovenou Radou. V letošním jednání o rozpočtu se poslanci také shodli s Radou a s Komisí na některých politických požadavcích týkajících se rozpočtu.

"V dnešní obtížné době jsme se zachovali rozumně a podařilo se nám uzavřít dobrou dohodu," prohlásil po schválení rozpočtu EU na rok 2011 předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek. Jak dále dodal, "je zapotřebí, aby v příštím roce rozpočet EU umožnil takové investice, které podpoří růst a vytváření pracovních míst, a pomohou nám tak dostat se z krize. Ze současné podoby rozpočtu EU mohou mít radost jak Evropská unie, tak i její občané. Zároveň s tím se EP podařilo získat několik důležitých ujištění od Rady a Komise, včetně ujištění, že se budeme moci podílet na přípravě dlouhodobého rozpočtu EU. Tyto závazky nám v budoucnu pomohou odvrátit další rozpočtové krize. Na naše naléhání pak Komise přistoupila také na to, že do června příštího roku připraví legislativní návrhy o vlastních zdrojích a také o příštím dlouhodobém rozpočtu EU".

 

V rozpočtu na rok 2011, jak byl schválen celým Parlamentem, je vyčleněno více prostředků na priority, které poslanci stanovili. Konkrétně se jedná o položky jako například mládež, inovace, podpora mírového procesu na Středím východě a v Palestině. Příklady některých položek (všechny položky jsou vyjádřeny v závazcích):  

 

1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost – Poslanci získali více peněz na program celoživotního vzdělávání (+ 18 milionů eur), podnikání a inovace (+ 10 milionů eur) a Inteligentní energie – Evropa (+ 10 milionů eur).

 

1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost – Poslanci přidali novou položku v hodnotě 2,5 milionů eur na strategii pro Baltské moře.

 

2 Zachování a řízení přírodních zdrojů – +  6,7 milionů eur pro program pro životní prostředí LIFE + a také další 2 miliony eur na podporu pro řízení rybolovu.

 

3a Svoboda, bezpečnost a spravedlnost – + 2,35 milionů eur pro program Daphne – boj proti násilí na ženách a dětech a + 1 milion eur pro prevenci terorismu.

 

3b Občanství – + 4 miliony eur na podporu Speciální olympiády v Aténách a +  3 miliony eur na program Mládež v akci.

 

4 EU jako globální partner – + 100 mil. eur Palestině, na mírový proces a UNRWA.

 

Pokud jde o celková čísla, poslanci přistoupili na návrh Komise z 26. listopadu: 141,8 miliard eur vyčlenit na závazky a 126,5 miliard eur na platby. Evropský parlament přitom vždy kladl větší důraz na závazky, neboť jejich výše má rozhodující vliv na výdaje.

 

Parlament, Rada a Komise navíc dospěly k dohodě, která stanoví, že pokud bude Evropská unie potřebovat více prostředků na to, aby splnila své právní povinnosti, budou moci být v průběhu příštího roku přijaty opravné rozpočty. Z právního hlediska totiž Evropská unie nemůže jít do mínusu.

 

Rozpočet 2010

Srovnání s rozpočtem na rok 2010*

Finanční výhled na rok 2011

Konečný rozpočet na rok 2011

 

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Kapitola

všechny položky jsou v  v milionech eur

1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

14,863

11,343

12,987

13,521

11,628

1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost

49,387

36,371

50,987

50,981

41,652

2 Zachování a řízení přírodních zdrojů

59,499

58,136

60,338

58,659

56,379

3a Svoboda, bezpečnost a spravedlnost

1,006

739

1,206

1,139

813

3b Občanství

681

672

683

683

646

4 EU jako globální partner

8,141

7,788

8,430

8,754

7,238

5 Správa

7,907

7,907

8,334

8,173

8,172

Celkem

141,484

122,955

142,965

134,280

141,909

126,527

Jako % HDP

1,17%

1.02 %

1,14 %

1,07 %

1,13%

1.01 %

* včetně opravného rozpočtu 1 – 7

 

Zpravodaji o rozpočtu jsou Sidonia Jędrzejewska (EPP, PL), zodpovědná za rozpočet Evropské komise, včetně operačních výdajů EU a Helga Trüpel (Zelení/EFA, DE), která vedla práci Parlamentu na rozpočtu ostatních institucí.

 

Výsledek politických požadavků poslanců – vlastní zdroje

 

Kromě samotné podoby rozpočtu EU na příští rok prosazoval Evropský parlament také několik svých politických požadavků týkajících se prováděním rozpočtových ustanovení, která jsou zakotvena v Lisabonské smlouvě. Ve svém usnesení o rozpočtu, které přijali na plenárním zasedání v říjnu, poslanci stanovili celkem sedm politických požadavků, přičemž ty nejdůležitější se týkaly účasti EP na jednáních o příštím dlouhodobém rozpočtu a o novém systému vlastních zdrojů.

 

Pokud jde o vlastní zdroje, Evropská komise se zavázala, že do konce června 2011 předloží oficiální návrh, který bude projednán zároveň s návrhem příštího dlouhodobého rozpočtu. Skutečnost, že tato jednání mají probíhat za účasti Evropského parlamentu, je sice stanovena ve Smlouvě (v čl. 312 odst. 5 a ve článcích 324 a 311), bylo však zapotřebí stanovit, jak konkrétně by to mělo vypadat.

 

Zapojení Parlamentu do budoucích jednání o víceletém finančním rámci

 

Po téměř dvouměsíčním jednání se vyjednavačům EP podařilo dospět k dohodě se zástupci předsednické země EU, k níž se následně přidaly i další státy EU. Tato dohoda obsahuje závazek čtyř zemí, jež budou v nejbližší době předsedat EU (Maďarsko, Polsko, Dánsko a Kypr), který je podle poslanců dostatečnou zárukou toho, že se Parlament bude moci výše zmíněných jednáních skutečně účastnit.

 

Podle dalšího požadavku, který se Parlamentu podařilo prosadit, má být systematicky vyhodnocován přínos nových právních předpisů a jejich financování pro Evropskou unii, podávána zpráva o tom, kolik prostředků by se dalo ušetřit v případě zavedení celoevropského opatření, a posouzen také přínos synergie mezi rozpočtem EU a jednotlivých členských států. Evropský parlament by tak rád zajistil, aby evropští poplatníci za své peníze dostali co nejvíce.

 

Kompromisu bylo dosaženo také ve věci nových priorit vyplývajících z Lisabonské smlouvy, s nimiž však rozpočet na příští rok vůbec nepočítal. Evropská komise se v této souvislosti zavázala, že prozkoumá, jak by bylo možné tyto nové prioritní oblasti více podpořit v rámci rozpočtu na roky 2012 a 2013.

 

Na rozdíl od předchozích let debata o všech těchto otázkách probíhala na vysoké úrovni za účasti belgického premiéra Leterma, předsedy Komise Barrosa a řady dalších hlav států a předsedů vlád.

 

Otázku flexibility v rámci rozpočtu, která by umožnila řešit nenadálé výdaje na naléhavé nebo nové úkoly EU, a financování fúzního reaktoru ITER bude zapotřebí vyřešit později, protože v tomto případě Evropský parlament a Rada ministrů zatím společnou řeč nenašly.

 

Pro každou rozpočtovou linii, existují dva různé typy rozpočtových položek: závazky a platby. Závazky se vztahují k tomu, kolik se EU zavázala utratit (např. uzavření smlouvy nebo zahájení výběrového řízení) v příslušném roce. Úroveň plateb upravuje skutečné platby vynaložené v tomto roce.

 

Rozprava: v úterý 14. prosince Hlasování : ve středu 15. prosince Postup: rozpočtová procedura REF. : 20101215IPR10188

Zdroj

Zařazeno v Aktuality