KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projev ministra zemědělství Ivana Fuksy na setkání se zemědělci v Lucerně 23.11.2010

25/11/10

Zdroj: AK ČR

 

Děkuji Vám za Vaše pozvání do Lucerny. Z historie těchto setkání vím, že se zde scházeli zemědělci, vždy když měli nějaká očekávání a nebo nebyli spokojeni se svojí situací. Prvním tématem, které vás sem přivedlo, byly restituce, v posledních letech jsou ústředním tématem dotace.

 

Nemusím být žádný věštec, abych věděl, že i letos budou národní doplatky k dotacím top-upy ústředním tématem. K těm se však ještě dostaneme. A nečekám, že mně budete za můj proslov příliš tleskat. Strávil jsem ale na statcích a v podnicích už hodně času a vím ale, že slyšíte věci rádi na rovinu.

 

Nejprve bych Vám rád představil svou vizi – nepřišel jsem totiž na ministerstvo přežít čtyři roky teplé pracovně na Těšnově. Přišel jsem tvrdě pracovat na pomoci českému zemědělství. Mým cílem je jednoznačně vrátit do obchodů české potraviny, chránit zemědělskou půdu pro budoucí generace, snížit byrokracii a administrativní zatížení zemědělců a dohodnout spravedlivé podmínky pro české zemědělce v rámci Evropské Unie po roce 2013.

 

Z nedávného setkání na Žofíně jsem si odnesl poznání, že moje priority se od Vašich příliš neliší. Dovolte mi se věnovat některým oblastem trochu podrobněji.

 

Nejprve se pojďme podívat na živočišnou produkci.

 

Iniciativa významných podnikatelů v oblasti zemědělství dává za vinu politice a tím i politikům pokles živočišné produkce.  Citlivě tuto problematiku vnímám a je třeba učinit konkrétní kroky ze strany státu, ale i ze strany zemědělců a potravinářů.

 

Proto jsem včera diskutoval u kulatého stolu se zástupci chovatelů skotu, ovcí a koz, drůbeže a prasat. Hledali jsme příčiny a recepty, jak situaci chovatelů zlepšit. 

 

Je pravda, že v meziročním srovnání poklesl počet celkový skotu o 13 927 kusů. Současně však narostl počet krav bez tržní produkce mléka o 7437 ks, přibylo 13 829 ovcí a 5 035 koz. Roste i počet koní. Takže zvířat na venkově neubývá nijak dramaticky.

 

Sám sobě si dávám otázku, je to trend nebo jen výkyv. Pakliže to je trend, pak chovatelé reagují na poptávku trhu a mění se struktura trhu, ale i struktura chovatelů. Kdybychom porovnali tzv. velké dobytčí jednotky, zjišťujeme, že v oblasti přežvýkavců a koní došlo k meziročnímu úbytku pouze o  6 000 jednotek. 

 

Horší situace je v chovech prasat. Podle měsíčníku „Náš chov“  poklesl počet prasat od roku 2006 do dnes o 62%.

 

Hledejme ale příčinu. A znovu říkám, nejsou to pouze dotace. Není zde prostor pro podrobnější analýzy, ale je zřejmé, že ve vysokých koncentracích chovů prasat hraje významnou roli každá maličkost. Zdravotní stav, produktivita práce, počet selat na prasnici, konverze krmiva, zoohygienické podmínky, náklady na veterinární péči.., to všechno jsou ukazatele konkurenceschopnosti u jednotlivých chovatelů. Druhou, neméně důležitou částí je zpracování na jatkách a v neposlední řadě obchodní marketing. Musíme mít na paměti i to, že se mění potravinové návyky zákazníků a jejich spotřební koš.

 

Jestliže se zástupci těchto tří oblastí – chovu, zpracovatelů masa a obchodu – spolu domluví, jsem připraven zřídit speciální komoditní radu pro oblast chovu prasat a poskytnout finanční prostředky na pečlivou a přesnou analýzu. Vaše znalosti a aktivita tento proces může urychlit. Jenom na základě konkrétních přesných údajů ze všech tří segmentů cesty vepřového od chovatele ke konečnému zákazníkovi můžeme přijmout efektivní strategii a nastartovat znovu oživení v této oblasti.

 

Z živočišné výroby bych ještě rád zmínil slepice. V nejbližší době nás čeká „boj o klece“. Víte, že v roce 2012 vyprší časová lhůta pro rekonstrukci chovů nosnic a bude povinnost chovat nosnice v tzv. obohacených klecích. To v praxi znamená o jednu nosnici v kleci méně. Česká republika podle mých informací tento požadavek splní. Některé členské státy však jsou připraveni žádat o výjimku. Já budu v evropské radě prosazovat, aby tato výjimka nebyla udělena. Nevidím důvod, proč by měli být znevýhodněni Ti, kteří pravidla ctí a termíny dodržují.

 

Druhou oblastí o které bych se rád zmínil podrobněji je oblast administrativy a byrokracie.

 

Jsem na ministerstvu čtyři měsíce.  Hned první týden jsem obnovil činnost antibyrokratické komise. Každý z Vás má možnost podávat podněty  a já Vám garantuji, že budou seriózně projednány. V minulých dnech jsme prostřednictví e-mailů oslovili každého zemědělce a vyzvali jsme Vás ke spolupráci.

 

Oporu v této oblasti vidím i v „Iniciativě“ podnikatelů v zemědělství reprezentované panem Babišem, Jandejskem.

 

Na ministerstvo zemědělství jsem šel s vizí, že budu modernizovat nejen instituce v sektoru, ale i legislativu a tímto procesem oddělím „zrno od plev“. Na všech „fórech“ jsem slyšel, že jsme v požadavcích na zemědělce „papežtější než-li papež“. Chci to změnit.

 

Proto jsem po zralé úvaze vydal příkaz ministra č.32, který tento proces zahajuje.  Ustavil jsem tým, který tuto problematiku bude řešit a uložil mu dotáhnout tento projekt do konce roku 2011.

 

Návrhy na modernizaci institucí, reformě zemědělské legislativy a usnadnění života zemědělcům s Vámi budu konzultovat. Byl bych ale rád, abychom vedli konstruktivní diskusi, nad fakty a skutečnými záměry. Kritika na základě fám a spekulací fungovat nebude.

 

Jednou z mých klíčových priorit je ochrana zemědělského půdního fondu.

 

Máme v zásadě dva způsoby, jak půdu chránit. Jeden je jasný. Minimalizovat úbytek zemědělského půdního fondu tím, že nedopustíme jeho nevratné zastavování. Byla přijata rychlá novela o ochraně ZPF omezující rozvoj solárních elektráren. S ministrem životního prostředí jsme se domluvili na tzv. velké novele tohoto zákona, která je dnes v připomínkovém řízení. V této novele zdražíme vyjmutí půdy ze ZPF a zvýšíme její ochranu.

 

Druhý způsob máte v rukách Vy, zemědělci. Půda je Váš základní výrobní prostředek, pro dlouhodobou konkurenceschopnost zemědělství nezbytně potřebujete kvalitní půdu. Kdo jí dnes devastuje, jen aby pár let více vydělal, škodí sám sobě i budoucnosti naší země.

 

Již od roku 2006, víme, jak moc je půda v České republice ohrožena erozí. V oficiálním dokumentu, strategii rozvoje venkova , podle kterého je nastaven Program Rozvoje venkova je uvedena mapa s erozní ohrožeností zemědělské  půdy. Přesto minulá vládní garnitura stanovila pravidla správné zemědělské praxe tak benevolentně, že v tomto okamžiku čelíme tzv. finanční korekci tedy pokutě ze strany Evropské unie ve výši, která může být i v řádech miliard korun. Já u toho nebyl, ale několik lidí tady v sále ano. 

 

Proto jsem přijal rozhodnutí pokračovat v práci mých předchůdců, ministryně Vicenové, ministra Gandaloviče a Šebesty.  Proto rozšiřujeme GAEC o tzv. mírně erozně ohroženou vrstvu.

 

Půdu musíme chránit všichni . Tedy i vy svým způsobem hospodaření. Je to naše společná odpovědnost vůči budoucím generacím.

 

Posunul jsem účinnost nového vládního nařízení od 1.7.2011 tak, abyste měli dost času připravit se na změněné podmínky. Pomůžeme vám v tom i tak, že do konce roku vyškolíme nejméně 30 poradců, speciálně pro GAEC 2 pro ty zemědělce, kteří nebudou sami schopni navrhnout odpovídající opatření na svých polích.

 

Rozpočet je poslední téma, které jsem si dnes vybral ke svému vystoupení.

 

Česká republika je v červených číslech. Státní dluh prudce stoupá. Jen za dobu mého projevu se dluh zvýšil  o více jak 9 milionů Kč.

 

Jsme „vláda rozpočtové odpovědnosti“. Slíbit Vám dotace by bylo to nejjednodušší, to ale neudělám. U položky TOP-UP na příští rok je v rozpočtu 0.   Budeme o tom však ještě vyjednávat, nejen v následujících týdnech, ale celý příští rok. Rozhodující  bude datum 1.prosince roku 2011.

 

Uvědomme si však, že ročně dostáváme z Evropské unie kolem 70 miliard Kč a z toho jde téměř polovina na zemědělství.

 

Máme skutečně právo chtít víc? V ostatních rozpočtových oblastech dochází k významnému omezení výdajů. V době, kdy škrtáme sociální výdaje a snižujeme platy státním zaměstnancům, v době, kdy zastavujeme některé stavby, je opravdu obtížné požadovat do rozpočtu dalších pět miliard na dorovnání přímých plateb TOP-UP, když se příští rok se přímé dotace z EU do českého zemědělství zvýší o 3 miliardy korun.

 

Jsem si plně vědom, že nejvíce poškozeny jsou tzv. citlivé komodity, zejména chovatelé masných krav. Hledáme cestu, jak to zmírnit. Jednání pokračují a budou pokračovat i v příštím roce. Účet budeme uzavírat až v závěru příštího roku, podle výsledků hospodaření státu i podle výsledku hospodaření zemědělců.

 

Jednejme však s rozumem. Nerealistické požadavky by mohly českým zemědělcům uškodit. Požadavky na plné dotace v době, kdy všichni ostatní šetří, by mohly poškodit naší snahu přesvědčit veřejnost, aby kupovala české potraviny.  Přitom právě zákazníci rozhodují každý den v obchodech o tom, jak se bude vám dařit. Jen když si koupí české potraviny, dostanete jejich peníze i vy. Přesvědčování českých zákazníků věnujeme nejen my, ale i Agrární komora, Potravinářská komora a další svazy hodně peněz a času. Nepokažme si to.

 

Děkuji Vám za pozornost a přeji pěkný den.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz