KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PROHLÁŠENÍ ze shromáždění zemědělců a zpracovatelů

24/11/10

konaného dne 23. listopadu 2010 v Praze, ve Velkém sále Lucerny, k negativnímu vývoji českého zemědělství
 

I.   Účastníci shromáždění konstatují že:

 • rozměr a produkce českého zemědělství dlouhá léta stále klesá,
 • prohlubuje se strukturální nerovnováha zemědělské soustavy se stále zvyšujícím se poklesem živočišné výroby,
 • v důsledku toho rostlinná výroba ztrácí možnost efektivního využití a dalšího zhodnocení s vyšší přidanou hodnotou,
 • roste dovoz potravin a zvyšuje se tak záporné saldo zahraničního obchodu z pohledu obchodu se zemědělskými komoditami,
 • Česká republika se stává zejména v živočišných komoditách závislá na dovozech v mnoha případech nekontrolovaných a nekvalitních potravin,
 • dochází k dalšímu propouštění pracovníků v souvislosti s likvidací živočišné výroby a zpracovatelského průmyslu, se všemi negativními sociálními a ekonomickými dopady,
 • nadále přetrvává nerovnost v podmínkách podnikání v agrárním odvětví mezi starými zeměmi EU-15 a novými členskými zeměmi, přičemž existují snahy o prodloužení tohoto nerovnoprávného postavení i v novém programovacím období od r. 2014,
 • navržený rozpočet na rok 2011, který počítá s drastickým snížením kapitoly ministerstva zemědělství v oblasti podpor, jen dále prohlubuje stávající nerovné podmínky vůči starým členským zemím a nově, v důsledku neposkytnutí národního dorovnání přímých plateb, i vůči novým zemím EU-11 (například Slovensko má už nyní zajištěny platby TOP UP v roce 2011 na 50% možné výše).

 

II.  K zastavení tohoto negativního vývoje účastníci shromáždění žádají ministra zemědělství a vládu České republiky, aby:

 • neprodleně připravila soubor krátkodobých opatření s cílem minimalizovat dopady prohlubující se komoditní krize v živočišné výrobě,
 • připravila soubor střednědobých opatření do r. 2013 s cílem zastavit snižování produkčního rozměru českého zemědělství podporou aktivně hospodařících zemědělců,
 • ke zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství vůči zemědělcům ve starých, ale i v nových členských zemích, zabezpečila v souladu s Programovým prohlášením vlády dorovnání přímých plateb na úroveň možných 20 %, tj. 4,8 mld. Kč, minimálně však ve výši 2,4 mld. Kč,
 • v rámci formulace budoucí Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 souhlasíme s vládou schválenou pozici k SZP  a žádáme o maximální úsilí při prosazování  této pozice v rámci EU.

 

III. Dále žádají účastníci shromáždění poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby:

 • se při projednávání státního rozpočtu na r. 2011, případně dalších souvisejících zákonných opatření zasadili o dorovnání přímých plateb.

 

IV. Účastníci shromáždění schvalují tento další postup:

 • AK ČR provede analýzu plnění požadavků nejpozději do 18. února 2011,
 • na  řádném sněmu AK ČR dne 3.3. 2011 navrhne představenstvo sněmu způsob dalšího postupu tak, aby byly naše požadavky naplněny!

 

Za členskou základnu AK ČR a účastníky shromáždění.

 

Ing. Jan Veleba
prezident AK ČR