KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozdní proplácení faktur: standardní doba úhrady bude 30 dní

01/11/10

Evropský parlament ve středu schválil dohodu dosaženou s Radou, kterou se stanoví standardní 30-ti denní lhůta pro úhradu faktur.

 

Nová pravidla by měla zajistit, aby malé podniky již netrpěly finančními problémy v důsledku prodlení s proplácením faktur ze strany veřejných orgánů nebo podniků a posílí jejich solventnost, podpoří inovace a vytváření pracovních míst.

 

Dohoda mezi Parlamentem a Radou stanoví základní pravidlo, podle kterého budou muset jak veřejné orgány, tak soukromé podniky uhradit faktury za zboží i služby nejpozději do 30 dnů. Parlamentní vyjednavači se snažili odstranit nejasnosti a zajistit, aby výjimky z tohoto 30-ti denního pravidla byly povolovány jen opravdu výjimečně.

 

Už víc než rok se Parlament snažil prosadit přísnější a jasnější pravidla o platebních lhůtách. Dohoda předložená ve sněmovně jako "konsolidovaný pozměňovací návrh", ke zprávě zpravodajky Evropského parlamentu Barbary Weiler (S&D, DE), získala širokou politickou podporu ze všech politických skupin a byla přijata 612 hlasy pro, 12 proti a 21 se zdrželo hlasování.

 

Nové platební lhůty

 

Stanovená 30 denní lhůta na úhradu faktur vystavených mezi dvěma podniky bude moci být prodloužena až na 60 dní, nebo dokonce ještě déle, ale jen v případě, že to nebude "hrubě nespravedlivé" vůči věřiteli. Prodloužení splatnosti přitom bude možné jen pod podmínkou, že s ním budou souhlasit obě strany a bude ošetřeno smluvně.

 

Pro veřejné orgány pak bude platit též 30 denní lhůta splatnosti faktur, ale jakékoli prodloužení bude muset být nejen výslovně sjednáno, ale taky "objektivně odůvodněno". Parlament usiloval zejména o to, aby veřejné orgány nemohly za žádných okolností prodloužit dobu splatnosti na více než 60 dní.

 

Výjimka pro veřejné subjekty, které poskytují zdravotní péči

 

Členské státy mohou pro veřejné subjekty poskytující zdravotní péči stanovit termín splatnosti až na 60 dní. Toto je z důvodu zvláštní povahy subjektů jako jsou veřejné nemocnice, které jsou z velké části financovány prostřednictvím úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění.

 

Úrokové sazby, náhrady a ověřování období

 

Parlament přinutil Radu přijmout zákonné úrokové sazby ve výši referenční sazby plus nejméně 8%. Věřitel je oprávněn získat od dlužníka jako minimum pevnou částku ve výši 40 Euro jako náhradu nákladů spojených s vymáháním.

 

Ověřovací doba pro zjištění zda výrobky nebo služby jsou v souladu se smluvními podmínkami je také stanovena na 30 dnů. Tato lhůta může být prodloužena v případě zvláště složitých zakázek, ale pouze tehdy, pokud je na tom výslovný souhlas, a za předpokladu, že není dohoda výrazně v neprospěch věřitele. Parlament tímto zajistil, že ověřovací období nemůže být použito jako zadní vrátka ke zbytečnému zpoždění platby.

 

Další kroky

 

Dohoda musí být nyní formálně přijata Radou. Nová směrnice vstoupí v platnost 20 dní po jejím zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít dva roky na zavedení nových opatření.

 

REF. : 20101020IPR88428 Průmysl: 20. 10. 2010

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/cs/