KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odpovědi na nejčastější dotazy opatření skupiny III.1. a III.2

02/11/10

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

Odpovědi na nejčastější dotazy opatření skupiny III.1.

 

 1. Musí mít žadatel vyřešené vlastnické vztahy i k pozemku, přes který vede naučná stezka a není na něm umístěn žádný výdaj projektu (např. značení, odpočinkové místo apod.)?
  Ano. Žadatel by měl mít dle Pravidel uspořádány vlastnické vztahy ke všem nemovitostem, které souvisí s projektem.
 2. Pokud není možné z nějakého důvodu vypořádat vlastnické/nájemní vztahy či získat souhlas vlastníků po celé délce stezky u záměru III.1.3. a), (např. z důvodu nevypořádaných vlastnických vztahů) je možno tento úsek trasy vynechat?
  Úsek trasy lze vynechat, pokud se nachází na konci/začátku stezky a nemá vliv na funkčnost stezky. V jiných případech úsek trasy nelze vynechat, protože by došlo k přerušení kontinuity trasy, pouze je možné vést daný úsek jinudy.
 3. Nezemědělský podnikatel chce předložit projekt na pořízení linky pro výrobu tvarovaných biopaliv. Je možno tento záměr předložit v rámci opatření III.1.2.a)?
  Ano, projekt je možné předložit v rámci opatření III.1.2.a).
 4. Žadatel nemá v účetnictví roční rozvahu (vede pouze jednoduché účetnictví). Stačí v příloze „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků“ uvádět pouze roční obrat a bilanční sumu již ne?
  Do přílohy stačí uvést pouze roční obrat.
 5. Je možné za hromadné stravovací zařízení považovat např. zařízení typu vináren, kaváren?
  Ano, hromadným stravovacím zařízením se rozumí provozovna, kde probíhá výroba a podávání pokrmů. Pokrmem je potravina včetně nápoje, tj. hromadnému stravovacímu zařízení mohou odpovídat i zařízení typů kaváren, vináren apod., za předpokladu, že zde budou provozovány stravovací služby.
 6. Je třeba vlastnit k datu zaregistrování žádosti o dotaci oprávnění na provozování činnosti, která je předmětem projektu?
  Oprávnění na činnost, která je předmětem projektu stačí doložit k zaregistrování Žádosti o proplacení.
 7. Je možné poskytnout dotaci na fotovoltaické panely?
  Dotaci lze poskytnout pouze v případě, že energie z nich produkovaná slouží výhradně účelu daného opatření/záměru a pro příslušný projekt. Pokud energie produkovaná z fotovolatického panelu slouží k dodávání do veřejné sítě, jedná se o výdaj, na který není možné poskytnout dotaci.

Odpovědi na nejčastější dotazy opatření skupiny III.2.

 

 1. Je možné zařadit do způsobilých výdajů v podopatření III.2.1.1, záměru b) intenzifikaci ČOV?
  Není, intenzifikace ČOV je posuzována jako rekonstrukce.
 2. Žadatel realizuje obnovu obecního domu v rámci podopatření III.2.1.2. Je možné do kódu 002, který zastřešuje stavební výdaje, zařadit i výdaje na pořízení elektronického zabezpečovacího systému?
  Ne, zabezpečovací systém je nutné zařadit do kódu 018 (technologie, zařízení, vybavení).
 3. Je možné doložit povinnou přílohu „Katastrální mapa“ mapu, která je vytištěna z internetových stránek?
  Ano, pokud jsou z ní patrná čísla a hranice pozemků a měřítko mapy.

 

Upozorňujeme, že zveřejněné dotazy mohou mít vzhledem k aktualizaci Pravidel, Dohody o
poskytnutí dotace, jejích Dodatků a dalších dokumentů omezenou platnost.

Zdroj: www.szif.cz