KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Udržitelné používání pesticidů je v souladu s ochranou zdraví a životního prostředí

07/10/10

Ministerstvo zemědělství uspořádalo diskuzní seminář k postupu a způsobu implementace nové směrnice Evropského parlamentu a Rady za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

 

To představuje podle směrnice snižování rizik a omezování vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí, zvláště podporováním integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jakými jsou nechemické alternativy pesticidů.

Obsah nové směrnice přesahuje rámec zemědělství a dotýká se oblasti zdraví lidí a ochrany všech složek životního prostředí. Jak zaznělo na semináři, důležité je klást důraz spíše na správnou aplikaci pesticidů než na snižování objemu používaných pesticidů. Tak bude možné dospět nejen k omezení vlivu pesticidů na necílové organismy, ale rovněž k úspoře prostředků na straně uživatele pesticidů.

 

Jednou z povinností vyplývající ze směrnice je příprava národního akčního plánu, na základě kterého bude členský stát postupovat při praktickém naplňování cílů směrnice. Akční plán má být dokončen do konce roku 2012, zatímco další ustanovení směrnice mají být realizována postupně do roku 2014. Ministerstvo zemědělství, které koordinuje přípravu českého akčního plánu v úzké spolupráci s dalšími resorty, hodlá s ohledem na velmi široký rámec směrnice již od počátku spolupracovat také se zástupci všech zainteresovaných složek veřejnosti.  V diskuzní části semináře prezentovali názory i praktická doporučení zástupci distributorů pesticidů, výrobců biopreparátů, Státní rostlinolékařské správy, České společnosti rostlinolékařské, rostlinolékařských výzkumných institucí a další.

 

Diskuzní seminář o udržitelném používání pesticidů v České republice, který se konal 23.září 2010, byl úvodním krokem procesu přípravy akčního plánu k naplnění směrnice 2009/128/ES. Dále se předpokládá ustavení Koordinační skupiny pro přípravu tohoto plánu za účasti široké veřejnosti včetně internetové veřejné diskuze. Vysoký zájem o tuto problematiku potvrdila účast 70 zástupců zemědělských profesních svazů, distributorů přípravků na ochranu rostlin, výzkumných institucí, ekologických nevládních organizací a státní správy v oblasti zemědělství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz