KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Snížení byrokratické zátěže zemědělců

10/09/10

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes představil zásadní kroky ke snížení byrokratické zátěže zemědělců. Rychle se změní vyhlášky spadající do kompetence ministra. Následovat budou návrhy rozsáhlých úprav zákonů. Podstatnou změnu pak přinese slučování organizací zabývajících se kontrolou v resortu ministerstva zemědělství.

Ministr Fuksa zbavuje resort zbytečné byrokracie, úspory jdou do milionů

Rušení zbytečných nařízení

Antibyrokratická komise (ABK), která je poradním orgánem ministra, upozornila ministra v uplynulých dnech na několik nejkřiklavějších případů, kdy jsou zemědělci vystavení přehnanému tlaku ze strany státních úředníků. Například malé farmáře v oblasti prodeje ze dvora a faremního zpracování tlačí do plnění přísných kritérií, přestože evropská legislativa umožňuje benevolentnější přístup. V některých případech dokonce úřady trvají na dodržování neodůvodněných a anachronických požadavků, ačkoli tyto přehnané podmínky obsahuje již zrušená vyhláška. Samostatnou spornou kapitolu pak představuje přeprava zvířat, kdy české úřady na rozdíl od celé EU nerozlišují komerční přepravu a přepravu chovatelem. Dochází tak k absurdním situacím, kdy jsou chovatelé – vlastníci obtěžováni školením primárně určeným komerčním přepravcům.

„Vydal jsem okamžitě pokyn, aby veterinární správa ve všech sporných záležitostech postupovala v souladu s legislativou, ale nikoli s přehnanými nebo neopodstatněnými požadavky především vůči menším provozovatelům. Naší úlohou je vytvářet přívětivé prostředí pro zemědělce a ne jim házet klacky pod nohy umělým zvyšováním jejich nákladů v souvislosti s dodržováním iracionálních a zastaralých podmínek,“ sdělil dnes ministr zemědělství Ivan Fuksa. 

Koncepční změny – slučování a vytvoření kontrolního úřadu

Dalším důležitým bodem úsporné a debyrokratizační agendy je postupné slučování kontrolních organizací v rámci resortu MZe. „Sloučením dojde především k významným úsporám, které jsou nezbytné v celé státní správě. Druhým a neméně podstatným efektem bude zpřehlednění kontrolních postupů tak, aby zemědělce neobtěžovaly víc, než je nutné,“ shrnul ministr Fuksa.

Nový Národní úřad pro bezpečnost potravin pod sebe zahrne Státní veterinární správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařskou správu, Českou plemenářskou inspekci, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, státní veterinární ústavy a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Obdobně čeká sloučení pozemkové úřady, pozemkový fond ČR, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a Ústav pro hospodářskou úpravu lesa. Transformace bude probíhat postupně během přibližně tří let a vyžádá si mnohé legislativní úpravy.  Úspory plynoucí z takto razantních a rozsáhlých změn půjdou do stovek milionů korun.

Výzva zemědělcům a veřejnosti

V souvislosti s bojem se zbytečnou byrokracií vyzývá ministr Fuksa zemědělskou veřejnost k dalším podnětům proti obtěžující byrokracii. Své podněty mohou zemědělci předat ABK pomocí formuláře na webu MZe. Samotná výzva se k zemědělcům dostane prostřednictvím resortních organizací (agentury pro zemědělství a venkov, SZIF) a ministerstvo očekává i podporu profesních organizací, jako jsou Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR. Podle ministra Fuksy je velmi prospěšné, aby se všechny dotčené úřady domluvily na společném postupu při získávání impulsů pro další antibyrokratizační proces.

 

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality