KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SMR 8a/AEO 7-11 – Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin v rámci AEO

22/09/10

Zdroj: MZe

 

SMR 8a/AEO 7-11 – Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin v rámci agroenvironmentálních opatření

 

SMR 8a/AEO 7-11: Jak jsou stanoveny tyto požadavky?

Požadavky jsou stanoveny v pěti okruzích:

 • omezení aplikace přípravků v blízkosti vod a jiných citlivých lokalit;
 • odborná způsobilost žadatele pro nakládání s přípravky;
 • každoroční proškolování pracovníků, kteří aplikují přípravky;
 • kontrolní testování mechanizačních prostředků pro aplikaci přípravků;
 • bezpečné skladování přípravků

SMR 8a/AEO 7-11: Z čeho vyplývá povinnost vedení evidence používání přípravků na ochranu rostlin a jak se bude posuzovat neúplnost údajů?

Tato povinnost vyplývá z § 49 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění. Evidence dokladuje způsob aplikace přípravků a slouží i pro posuzování, zda uživatel postupoval v souladu se zákonem. Podrobnější požadavky stanoví § 19 prováděcí vyhlášky č. 329/2004 Sb., v platném znění. Údaje, které je nutno do evidence zaznamenávat, jsou uvedeny v příloze č. 9 vyhlášky č. 329/2004 Sb.

 

Neúplnost údajů v evidenci používání přípravků na ochranu rostlin bude kontrolní orgán posuzovat z hlediska možnosti kontroly daného požadavku. Jestliže chybějící údaj nemá vliv na výsledek kontroly, nebude neúplnost evidence považována za porušení požadavku.

 

SMR 8a/AEO 7-11: Musí být atest i na malé postřikovače?

Mechanizačním prostředkem se rozumí stroj nebo technické zařízení včetně doplňujících technologických součástí, určené k aplikaci přípravků formou postřiku nebo rosení ve venkovním prostředí nebo k moření osiv. Mechanizační prostředky mohou být uváděny na trh a používány při podnikatelské činnosti pouze tehdy, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsány do úředního registru mechanizačních prostředků. Toto ustanovení se nevztahuje na stroje:

 • poháněné ručně, motoricky nebo stlačeným plynem o objemu zásobní nádrže do 20 litrů včetně,
 • určené výhradně pro účely výzkumu, vývoje nebo zkoušení,
 • určené pro používání v uzavřených prostorách, s výjimkou strojů k moření osiv,
 • určené pro používání ve venkovním prostředí, jsou-li vybaveny:

 

1.horizontálním rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro plošný postřik nebo rosení s výjimkou typů určených k ošetření dopravních cest, drah

2.rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro prostorový postřik nebo rosení,

 • stroje určené pro aplikační technologie založené na plynování, zálivce a kapénkové aplikaci,
 • na něž se nevztahuje zvláštní předpis o technických požadavcích na výrobky.

 

Mechanizační prostředky podléhající zápisu do úředního registru (§ 61 zákona č. 326/2004 Sb.) a další, stanovené prováděcím právním předpisem, jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu testování. Kontrolní testování se provádí v intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo ve lhůtě určené rostlinolékařskou správou, je-li to nutné pro odstranění závad zjištěných na mechanizačním prostředku. Kontrolní testování spočívá v přezkoumání funkční způsobilosti mechanizačního prostředku pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků, stanovených prováděcím právním předpisem, který též stanoví technologický postup kontrolního testování. Prakticky se testování postřikovačů provádí 1x za dva roky.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v zákoně č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášce č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění.

 

SMR 8a/AEO 7-11: Musí být smlouva mezi hospodářem a tím, kdo mu provádí ochranu rostlin formou služby, vždy písemná?

To záleží na rozsahu práce, druhu a objemu finančních prostředků. Pokud vámi vybraná firma bude provádět například chemickou ochranu rostlin po celý rok dle vašich požadavků na termíny, množství práce (ha), dodávce chemických přípravků, ubytování, parkování techniky apod. je vhodné tyto náležitosti smluvně ošetřit. Pokud jsou to firmy, které budou provádět jednorázové aplikace např. ve vinici, cukrovce nebo akutní zásahy v porostu a příště to bude zase jiná firma stačí prakticky objednávka s následnou fakturou (i v tomto případě je možno službu smluvně ošetřit). Firma, která provádí chemickou ochranu rostlin musí dodržovat současnou legislativu a především zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášku č. 334/2004 Sb. o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. Pracovníci provádějící aplikaci chemických přípravků jsou již ve své firmě řádně proškoleni odborně způsobilou fyzickou osobou.

SMR 8a/AEO 7-11: Jak má zemědělec zajistit odbornou způsobilost k používání prostředků na ochranu rostlin?

Na používání přípravků se vztahují ustanovení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky. Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům, používá, přímo aplikuje nebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků (dále jen "zacházení s přípravky"), musí mít výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu anebo musí mít tuto odbornou způsobilost sám podnikatel. Toto ustanovení se nevztahuje na drobný prodej přípravků v malospotřebitelském balení a skladování přípravků distributory, pokud tito zároveň neposkytují poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků. Odborné kurzy k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky pořádají vzdělávací zařízení, která k tomu pověřuje na návrh rostlinolékařské správy ministerstvo v souladu s ustanovením § 5 odst. 1. Žádost o provedení zkoušky odborné způsobilosti se podává u rostlinolékařské správy. Rostlinolékařská správa:

a) zřizuje po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví komise pro přezkušování odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky a vydává příslušná osvědčení fyzickým osobám, které zkoušku úspěšně vykonaly, a to s platností na dobu 5 let ode dne vykonání zkoušky

b) vede evidenci pověřených vzdělávacích zařízení, uskutečněných zkoušek a vydaných osvědčení.

Odborně způsobilá fyzická osoba zajistí každoročně proškolení osob, které budou přímo zacházet s přípravky, o proškolení pořídí zápis a zajistí jeho uchování po dobu nejméně 3 let. Seznámí před zahájením prací s každým přípravkem osoby, které s ním budou přímo zacházet, s vlastnostmi a účinky tohoto přípravku a se způsoby jeho správného a bezpečného použití. Ostatní náležitosti a povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

 

SMR 8a/AEO 7-11: Musí zemědělec zjišťovat odbornou způsobilost i u osoby (firmy), která mu postřiky provádí službou?

Firma, která provádí postřik chemickými přípravky a má tuto práci jako podnikatelskou činnost musí dodržovat současné legislativní předpisy. Především zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášku č. 334/2004 Sb. o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění. Pracovníci provádějící aplikaci chemických přípravků jsou již ve své firmě řádně proškoleni odborně způsobilou fyzickou osobou a seznámeni s BOZP.

 

SMR 8a/AEO 7-11: Musí žadatel dodržovat min. požadavky na hnojiva a POR pokud pobírá dotace jen na integrovanou produkci?

Pokud čerpáte dotace z AEO, je nutné dodržovat minimální požadavky na hnojiva a POR.

(nařízení vlády č.79/2007 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, v platném znění). 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz