KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odpovědi na často kladené dotazy k opatření IV.1.1 a IV.1.2.

30/09/10

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova
 

 

 1. V číselníku způsobilých výdajů v podopatření III.2.1.2. je v záměru c) způsobilý výdaj kód 383 "investiční výdaje na pořízení potřebného materiálně-technického zázemí…". Investičním výdajem jsou zde myšleny investice z účetního hlediska nebo obecně jakékoli výdaje, tedy i výdaje na drobné vybavení neinvestičního charakteru (např. nábytek)?
  Musí se vždy jednat o investiční výdaj, jak ho definují Pravidla IV.1.2., str. 2. Výdaje v rámci tohoto kódu musí zároveň vytvářet zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity. V případě, že je žadatelem spolek, musí předmět dotace sloužit jako potřebné zázemí pro vykonávání spolkové aktivity, která je hlavní činností tohoto spolku a zároveň musí být tyto výdaje v souladu s popisem opatření.
  Za potřebné zázemí nelze považovat nadstandardní vybavení.
 2. Jsou způsobilé výdaje týkající se dočasného dopravního značení v opatření IV.1.2?
  V případě, že je „dočasné dopravní značení“ zařazen v kódech způsobilých výdajů jako součást výdajů na stavební práce a zároveň se jedná o pronájem dopravního značení (položka katalogu stavebních prací „pronájem DZ“), je možné tento výdaj uznat jako způsobilý pro spolufinancování z PRV.
  Pokud by příjemce tento výdaj uplatňoval formou pořízení dočasného dopravního značení, nelze výdaj uznat jako způsobilý z důvodu kolize s dobou udržitelnosti výdaje po dobu minimálně 5 let od podpisu Dohody. Dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je totiž možné použít dočasné dopravní značení po dobu maximálně 1 roku.
 3. Jak se posuzuje územní souhlas (nejedná se o stavební povolení ani ohlášení stavby) – co je k němu třeba dokládat? V Pravidlech se s touto variantou moc nepočítá. Při kontrole to považuji za „Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat“, není však již uvedeno, zda je k němu vyžadována nějaká další dokumentace. Je k tomu třeba dokládat ještě nějakou projektovou dokumentaci? (jedná se o opatření III.1.3)
  Ano, územní souhlas se vydává na základě Oznámení o záměru, který vyžaduje připojit jednoduchý technický popis projektu s příslušnými výkresy, proto by žadatel měl také toto doložit na MAS.
 4. Žadatel má výběrové řízení už hotové a až nyní podal žádost na MAS. Bude muset dělat nové VŘ po začátku realizace projektu, když si do rozpočtu projektu nedal náklady na výběrové řízení?
  Pokud má žadatel uchovány podklady pro dané výběrové řízení, jeho průběh a výsledek koresponduje s Pravidly PRV (viz Pravidla IV.1.2 str. 8 kapitola 10. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace), není nutné provádět znovu výběrové řízení po registraci projektu na RO SZIF. Pozor na projekty zakládající veřejnou podporu – uzavřít smlouvu s dodavatelem nebo vystavit objednávku lze nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci.
 5. Jeden z našich podpořených žadatelů se na nás obrátil s tím, že 2 ze 3 obdržených nabídek ve výběrovém řízení jsou si rovnocenné – stejná nabídková cena, která byla jediným výběrovým kritériem. Jak se nyní určí vítěz výběrového řízení? V nabídkách byly uvedeny také reference uchazečů, mohl by vítěz být určen s přihlédnutím k referencím?
  Reference nemohou být jako hodnotící kritérium použity – viz Kapitola 11 bod 3 d) ve znění: jako hodnotící kritérium nesmí být použity reference. Pokud by je žadatel použil, jednalo by se o porušení Pravidel a byla by ukončena administrace projektu.
  Doporučujeme zadávací řízení zrušit a provést nové, kde již zadavatel zařadí do zadávací dokumentace (výzvy) i další hodnotící kritéria.
 6. Žadatel (obec) chce žádat v rámci opatření III.2.1.2 o dovybavení školní jídelny a kuchyně konvektomatem – kód 373, jedná se o vaření pro děti ze školy. Je to možné?
  Konvektomat je ZV v kódu 373. V rámci Fiche, která nezakládá VP je potřeba sledovat, zda kuchyně je opravdu pouze školní a nepředstavuje konkurenci pro veřejná stravovací zařízení.
 7. Žadatel (obec) chce žádat o opravu hřbitovní zdi a s tím související úpravy veřejného prostranství kolem hřbitova (je to v obci). Bylo by možné žádat z opatření III.2.1.1 záměr a) kód 338? Spadají sem i hřbitovy s okolím?
  Opravy hřbitovů a okolí jsou ZV v kódu 338.
 8. Lze chápat připravovanou stavbu typu rodinného domu, který bude využívaný jako malokapacitní ubytování, jako objekt, na který lze čerpat dotace z opatření III.1.3? Předpokládáme, že projektová dokumentace musí být zpracována jako penzion a stavební povolení musí být též vystaveno na stavbu určenou pro malokapacitní ubytování.
  Ano, máte pravdu. Projektová dokumentace musí být zpracována pro ubytovací zařízení (ve smyslu §2, písm. c) Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území), stejně tak povolení musí být vystaveno ke stavbě určené pro ubytovací zařízení.
 9. Může si obec jako žadatel pořídit v rámci projektu v záměru III.2.1.1 traktor? Nejedná se o zahradní traktor, ale klasický traktor. Obec by využívala traktor k údržbě veřejné zeleně (část této zeleně je předmětem projektu) a k zimní údržbě silnic (pluhování). Vztahuje se na traktor limit uvedený pro zahradní traktor? Je radlice na sníh ZV a spadá do limitu?
  V PRV není možné proplácet mobilní stroje, jednou z mála výjimek je zahradní technika na údržbu zeleně – kód 340 v opatření III.2.1.1, kam lze zařadit i mobilní stroje s motorem určené pro údržbu zeleně. Způsobilé jsou zahradní traktůrky, které plní roli sekaček na trávu, nikoli klasické zemědělské nebo lesnické traktory. Radlice na sníh zatím není ZV.
 10. V projektu se jedná o rekonstrukci střechy v objektu, který slouží jako sklad obilovin. Žadatelem je zemědělský podnikatel. Žádal by v opatření I.1.1 Modernizace zem. podniků. Nicméně daný objekt je ve spoluvlastnictví 4 fyzických osob (jedním z nich je žadatel). Stačí pro řádnou realizaci projektu pouze písemný souhlas ostatních spoluvlastníků?
  Ano, stačí písemný souhlas ostatních spoluvlastníků. Viz Samostatná příloha 9 Pravidel, Další podmínky – podmínka č. 7) str. 8-9.
 11. Čestné prohlášení "de minimis/Český přechodný rámec" se týká všech opatření v rámci projektů našich žadatelů, tedy IV.1.2, pokud mají projekty ve Fichi s veřejnou podporou?
  Povinnost předložit čestné prohlášení k „de minimis/Český přechodný rámec“ mají v opatření IV.1.2 všichni žadatelé, kteří čerpají podporu v režimu „de minimis“, tzn. využívají kódy způsobilých výdajů z opatření/podopatření I.1.2.1., I.1.2.2., I.1.1.2.3., III.2.2. a III.3.1. Veřejná podpora není v tomto případě podstatná.
 12. Žadatel vlastní budovu, ale pozemek pod budovou patří státu. Je problém při vyřizování dotace, že žadatel tento pozemek pod budovou nevlastní?
  Příjemce dotace musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které se týkají předmětu projektu a to nejméně na 5 let od podpisu Dohody. V případě, že žadatel pozemek nevlastní, musí doložit, jak je upraven smluvní vztah o užívání pozemku mezi žadatelem a vlastníkem (dokládá se při kontrole na místě při Žádosti o proplacení).
 13. Žadatel má projektový záměr na vybudování ski areálu, resp. sjezdovky. Je možné tento záměr zařadit do opatření III.2.1.2 – kód 365? Dále si nejsem moc jistý, zda u sněžného skůtru a traktoru na úpravu sjezdovky jsou tyto výdaje způsobilé a případně do kterého kódu asi nejlépe spadají. Já bych asi volil kód 373.
  Budování sjezdovek je podnikatelský záměr, nejedná se o budování občanské vybavenosti a služeb. Projekt zakládá veřejnou podporu, protože i kdyby byl ztrátový a sám negeneroval zisk, stává se konkurencí pro jiné ski areály. Budování ski areálu lze podpořit z opatření III.1.3 b). Skútr ani traktor nejsou ZV, jedná se o dopravní prostředky (i když netypické). V Pravidlech je jen několik málo výjimek na mobilní stroje a dopravní prostředky pro úpravu sjezdovek k nim nepatří.
 14. Nezisková organizace bude žádat z opatření III.2.1.2, kde lze získat 40 – 60% dotace podle velikosti podniku. Jak zjistíme velikost podniku u neziskové organizace?
  Nejprve ověřte, zda skutečně NNO splňuje definici příjemce dotace vybraného opatření.
  NNO je stejně jako obec v projektech, které zakládají veřejnou podporu, posuzována jako velký podnik.
 15. Z technického řešení projektu vyplývá, že žadatel nakoupí potřebný stavební materiál a pouze práce budou provedeny odbornou osobou – v kódu 360. Nákup dřevěných dveří má zařazen (žádná montáž) – v kódu 373. Lze toto akceptovat?
  Nákup materiálu i stavební práce lze zařadit do stavebních výdajů, a pokud žadatel
  provede transparentní výběrové řízení dle Pravidel, ve kterém prokáže, že jeho postup je finančně nejvýhodnější, je možné stavební výdaje uskutečnit od více dodavatelů. Pokud budou pouze nakupovány dveře a nebudou prováděny žádné stavební práce (např. výměna zárubní atd.), je možné je ponechat v kódu 373.
 16. Je možné v opatření III.2.1.2 zařadit do kódu 358 instalaci pískoviště a do kódu 373 instalaci laviček?
  Záleží na tom, zda jsou lavičky pevně spjaté se zemí – zabetonované. Pokud ano, pak je nutné je přesunout do kódu 358. Pokud jsou lavičky přenosné, pak je kód 373 správně. To samé platí pro pískoviště.
 17. Žádost byla na MAS zaregistrována dne 21.1.2010 (což byl poslední den příjmu žádostí), doloženo bylo čestné prohlášení a sdělení příslušného MěÚ, že na parkovou úpravu veřejného prostranství není třeba stavební povolení ani ohlášení stavby. Předmětem projektu je však i rekonstrukce místní komunikace, chodníku a technická infrastruktura v obci. Souhlas s provedením ohlášených stavebních úprav (komunikace, chodník a technická infrastruktura) byl vyhotoven MěÚ dne 25.1.2010 a ověřovací doložka na TD je s datem 26.1.2010. Postupovala MAS v souladu s Pravidly?
  Dodatečné dodání povinné přílohy Souhlas s provedením ohlášených stavebních úprav po registraci Žádosti o dotaci není přípustné (viz Pravidla IV.1.2, kapitola 4, bod w)). Protože byl výše uvedený souhlas předložen až následně, jedná se o porušení Pravidel a nemůže být v administraci žádosti dále pokračováno.
 18. Žadatel chce uplatnit jako způsobilý výdaj technickou dokumentaci. Chce celkově rekonstruovat hřiště, k čemuž by rád vypracoval studii celkové obnovy hřiště. Jelikož ale finanční možnosti MAS jsou omezené, předmětem projektu bude rekonstrukce pouze části hřiště (konkrétně se jedná o zázemí – šatny, sociálky). Je možné, aby si jako způsobilý výdaj uplatnil náklady na studii celkové rekonstrukce, i když realizovat bude teď pouze část?
  Žadateli bude proplacena jen ta část technické dokumentace, která se bude projektem realizovat. Tzn., pokud si nechá žadatel vypracovat TD na celé hřiště, ale realizovat bude jen zázemí (šatny a sociálky), a TD chce uvést jako ZV, musí nárokovanou cenu TD v projektu pokrátit v poměru podle ceny z realizovaných věcí v projektu z TD. V tomto případě by se tedy postupovalo tak, že by se vypočetlo kolik % činní zázemí (šatna a sociálky) z celkového (položkového) rozpočtu TD. Poté by se vypočetlo, kolik je těchto % z ceny TD a tato částka by se nárokovala jako ZV za TD.
 19. V našem mikroregionu se nachází pamětní deska setkání dvou císařů z roku 1900. Je to historicky velmi cenné místo. V rámci projektu chce mikroregion postavit novou sochu-památník, kam přemístí i stávající pamětní desku plus upraví okolí výsadbou stromů, lavičkami apod. Může být stavba nového památníku považována za stavební obnovu (modernizaci) stávající pamětní desky a uplatnit náklady v kódu 392 opatření III.2.2?
  Výstavbu nového památníku nelze považovat za stavební obnovu a nelze tedy zahrnout do kódu 392. Pokud se místo nachází v intravilánu obce, pak by bylo možné projekt realizovat v opatření III.2.1.1 – kód 338 jako úpravu veřejných prostranství.
 20. Dá se kód 401 v opatření III.2.2 (Zpracování technické dokumentace) čerpat i po zaregistrování na RO SZIF?
  Ano, tento kód je kromě zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení určen i ke zpracování položkového rozpočtu, který je možné uskutečnit až po registraci na RO SZIF. Pořízená technická dokumentace však musí být k předmětu realizovaného projektu.
 21. Obec chce do projektu zahrnout náklady na technickou dokumentaci, které byly fakturovány již v předchozím roce, kdy ale nevěděla, že získá dotaci, a proto je ani nemohla mít označeny účelovým znakem ani jinak samostatně oddělené. Je možné je i přesto zahrnout do ZV?
  Zahrnout do způsobilých je lze jen v případě, že je příjemce dotace dodatečně přeúčtuje v souladu s Pravidly, tj. tyto výdaje budou vedeny v samostatné analytické evidenci pro výdaje projektu.
 22. Změnili jsme statutárního zástupce. Musí naše společnost předložit k Hlášení o změně ověřený doklad právního statutu?
  Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele, osvědčení právního statutu se nepředkládá. Správnost údajů bude na RO SZIF zkontrolována prostřednictvím informační systém.
 23. Z opatření III.2.1.2 si chce TJ Sokol opravit fotbalové hřiště a stavební práce si provést svépomocí. Může si požádat o dotaci jen na nákup stavebního materiálu?
  Ano, může se požádat pouze na nákup materiálu, ale v osnově projektu by měl uvést, na které stavební práce bude použit. Rozpočet projektu může být pouze na materiál (Tento postup u staveb větších než 25 m2 není v kódu 383 možný).
 24. Je silniční daň způsobilým výdajem?
  Silniční daň je placena poplatníky z titulu používání vozidla k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Není tedy placena v přímé souvislosti s dosahováním cílů podporovaných Fondy EU a nelze ji tedy považovat za způsobilý výdaj.
 25. Jsou výdaje na účetní audit způsobilé v rámci opatření IV.1.1 (povinné ze zákona či nikoliv)?
  Výdaje na účetní audit jsou způsobilé.
 26. Může MAS uplatnit náklady svého zaměstnance na ubytování při účasti na Valné hromadě Národní sítě MAS, kam byl delegován. Pokud jsou to uznatelné náklady – tak pod kódem 007 nebo 013?
  Ano, účast na celorepublikové Valné hromadě NS MAS je způsobilá v kódu 013 včetně nákladů na ubytování viz výklad zveřejněný na internetových stránkách SZIF a MZe.
 27. Je možné v rámci změnových hlášení žádat u Fichí zrušení vedlejšího opatření a přidání kódů způsobilých výdajů?
  Ano. Je možné měnit či rušit vedlejší opatření, stejně tak jako přidávat kódy způsobilých výdajů. V každé Fichi lze provést změnu jen jednou ročně.
 28. V případě opakovaných nákupů do 10 000,- Kč u jednoho dodavatele, je nutné mít objednávku? Musí být tato objednávka oboustranná, tzn. potvrzená jak odběratelem (tedy MAS), tak dodavatelem nebo stačí jednostranná objednávka potvrzená pouze MAS? Jednostranné objednávky jsme dělali u hotovostních plateb v předešlých etapách.
  Stačí jednostranná objednávka vystavená MAS.
 29. Je možné vystavit souhrnnou objednávku např. na období 4 měsíců (= 1 etapa) nebo je nutno mít objednávku na zboží od jednoho dodavatele na každý nákup?
  Pokud byste zvolili objednávku souhrnnou, potom doporučujeme vypsat jednotlivé
  částečné úhrady v Kč i přibližný termín odběru.

Upozorňujeme, že dříve zodpovězené a zveřejněné dotazy mohou mít vzhledem k aktualizaci Pravidel, Dohody o poskytnutí dotace, jejích Dodatků a dalších dokumentů omezenou platnost.

Zdroj: SZIF