KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Kontrolovaný požadavek SMR 2 – Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami

21/09/10

Kontrolovaný požadavek SMR 2 – Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami

 

 

SMR 2: Co jsou to nebezpečné látky?

Nejprve je potřeba se zmínit o závadných látkách, kterýmijsou obecně všechny látky, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod.

 

Definujeme dvě skupiny:

 • zvlášť nebezpečné závadné látky (dále jen „zvlášť nebezpečné látky“)
 • nebezpečné závadné látky (dále jen „nebezpečné látky“)
  V zemědělství se pak zachází pouze s nebezpečnými látkami, mezi které patří zejména:
  • minerální oleje a ropné látky (nafta, benzin apod.);
  • přípravky na ochranu rostlin;
  • minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva (jednosložková i vícesložková);
  • organická, příp. organominerální hnojiva a jejich výluhy (např. digestát z bioplynových stanic, komposty a jejich výluhy apod.);
  • statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy apod.)

SMR 2: Jak se bude pohlížet při kontrole podniku z hlediska dodržování SMR 2 na výběhy a zimoviště  skotu s nezpevněným povrchem (nezastřešené), s velkou koncentrací zvířat  – zasakování močůvky a hnojůvky do horninového podloží. Jak se tento stav bude posuzovat a jestli existuje nějaké vhodné doporučení, jak tento problém řešit?

U výběhů a zimovišť  skotu s nezpevněným povrchem inspektoři ČIŽP posuzují, zda nedochází k ohrožení či znečištění povrchových nebo podzemních vod a zda byla učiněna všechna přiměřená opatření, aby k tomuto ohrožení či úniku nedošlo (vyplývá z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona). Přesný postup šetření nelze stanovit (záleží na více faktorech), inspektor posuzuje situaci přímo na místě. V tomto případě zejména přihlíží k charakteru a množství závadných látek, které ohrožují jakost vod, ke koncentraci dobytka, nastlání slámou, porušení travního porostu, sklonitosti pozemku, blízkosti povrchových vod, vodního zdroje či  ochranného pásma vodního zdroje,  propustnosti půd, zda již dochází k úniku mimo pastevní plochy, k následkům úniku atd.

Výběh a zimoviště by měly být pokud možno vhodně situovány, zemědělec musí počítat i s občasnými přívalovými srážkami, jarním táním sněhu a možnými cestami úniku (komunikacemi, příkopy, rigoly, dešťová kanalizace).

 

SMR 2: Který právní předpis a jeho paragraf upravuje požadavky pro sklad ropných látek na farmě?

přesné informace o manipulaci a skladování ropných látek řeší ČSN, uvedené v příručce Kontrola podmíněnosti na straně 26.

ČSN 753415 Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

ČSN 650202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz