KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Kontrolovaný požadavek SMR 1 – Ochrana volně žijících ptáků  

21/09/10

Kontrolovaný požadavek SMR 1 – Ochrana volně žijících ptáků

SMR 1: Kdo a kdy vymezí ptačí oblasti (jak to vlastník/nájemce půdního bloku zjistí)?

 

Vymezení hnízda/hnízdiště v rámci SMR 1 provede orgán ochrany přírody a bude o tom dotčeného zemědělce písemně informovat. Současně informuje také regionální pracoviště České inspekce životního prostředí. Součástí tohoto oznámení bude kromě jiné i uvedení termínu, kdy lze předpokládat ukončení doby hnízdění, a je tedy možné zahájit zemědělské práce na ploše vynechané z hospodaření.

 

Druhy ptáků, u kterých může být vymezováno hnízdiště a termíny, do kdy bude zemědělec o jejich vymezení informován:

 

  • moták lužní – oznámení o vymezení hnízd/a do 31. 7. v zemědělských plodinách;
  • čejka chocholatá – oznámení o vymezení hnízd/a do 30. 4. na orné půdě;
  • kulík říční – oznámení o vymezení hnízd/a do 30. 4. na orné půdě;
  • břehouš černoocasý, vodouš rudonohý, koliha velká, bekasina otavní a chřástal polní (oznámení o vymezení hnízd do 30. 6. na travních porostech).

V případě, že je obtížné identifikovat místo v terénu, může být hnízdo/ hnízdiště vytýčeno na žádost dotčeného zemědělce.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz