KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro místní akční skupiny k výpočtu alokací na rok 2011

14/09/10

Dle platných Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina budou místní akční skupiny (dále jen MAS) informovány prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu o finančním rozpočtu na rok 2011 v říjnu tohoto roku.

 

Roční alokace je stanovena souhrnně na opatření IV.1.1 a IV.1.2 Na realizaci režijních výdajů v rámci opatření IV.1.1 si MAS stanoví procentický podíl (max. 20 % z celkové přidělené roční alokace, ne však více než 2,5 mil. Kč za rok).

 

Roční alokace bude stanovena následujícím způsobem:

 

1.U 48 MAS vybraných v rámci 2. kola příjmu Žádostí tvoří alokaci tyto složky:

a) základní částka, tj. pevná složka tvořená 50 % celkové alokace na IV.1.1 a IV.1.2 na daný rok a skupinu MAS

 

b) částka bonusu, tj. částka přiřazená dle počtu obyvatel dané MAS a míry plnění realizace Strategického plánu Leader

 

c) částka za nevyčerpanou část alokace IV.1.2 z prvního roku realizace (tj. 5. kola příjmu Žádostí o dotaci, pokud již tato částka nebyla převedena do alokace roku 2010)

 

2.U 64 MAS vybraných v rámci 5. kola příjmu Žádostí tvoří alokaci tyto složky:

a) základní částka, tj. pevná složka tvořená 50 % celkové alokace na IV.1.1 a IV.1.2 na daný rok a skupinu MAS

 

b) částka bonusu, tj. částka přiřazená dle počtu obyvatel dané MAS

 

c) částka za nevyčerpanou část alokace IV.1.2 z prvního roku realizace (tj. 8. kola příjmu Žádostí o dotaci, pokud již tato částka nebyla převedena do alokace roku 2010)

 

Bonus za počet obyvatel jednotlivých MAS se stanovuje součtem počtu obyvatel příslušných obcí k 1. lednu 2010 dle dat Českého statistického úřadu. Pokud MAS počítají se zařazením nových obcí do svého území, nechť tak učiní do 24. září 2010. Hlášení o změnách, která SZIF přijme po tomto datu, nebudou při výpočtu alokace brány v potaz.

 

Aby Hlášení o změnách mohlo být ze strany SZIF schváleno, musí být dodrženy podmínky Pravidel IV.1.1 a doloženy následující povinné přílohy:

  1. Doklad o souhlasu obce se zařazením do území působnosti MAS a o seznámení se Strategií MAS.
  2. Aktualizovaná verze SPL v elektronické podobě na CD nosiči (ve dvou podobách: v doc s vyznačenými změnami a v pdf s přijatými změnami).
  3. V případě, že obec byla dosud v územní působnosti jiné MAS podpořené z Programu rozvoje venkova ČR, pak i doklad o vystoupení obce z této MAS. Obec může být v územní působnosti pouze jedné podpořené MAS. V případě, že obec mění územní příslušnost mezi 2 podpořenými MAS, musí být podáno i Hlášení o změnách MAS, ze které obec vystupuje.

Povinné přílohy k Hlášení o změnách musí být na SZIF doručeny rovněž v termínu do 24. září 2010.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz