KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

FAQ: Kontrolovaný požadavek SMR 5a/AEO 6-11  

21/09/10

Kontrolovaný požadavek SMR 5a/AEO 6-11 – Minimální požadavky pro použití hnojiv v rámci agroenvironmentálních opatření

SMR 5a/AEO 1-6: Pro koho jsou tyto požadavky povinné?

Pro zemědělce, kteří žádají o podpory AEO. Pro ty, kteří hospodaří mimo oblasti zranitelné dusičnany jsou tyto požadavky jen doporučené.

 

SMR 5a/AEO 1-6: Co je považováno za rovnoměrné pokrytí pozemku hnojivem?

Za rovnoměrné pokrytí se považuje vyrovnané rozprostření hnojiva na ploše hnojeného půdního bloku. Zhodnocení rovnoměrnosti nebo nerovnoměrnosti použití hnojiva vždy závisí na posouzení inspektora v rámci fyzické kontroly na místě. Aktuální stav v terénu musí být vždy dokumentován (pomocí fotodokumentace). Za porušení se považují zásadní chyby v aplikaci, zejména je-li některá část pozemku zjevně hnojena výrazně více než ostatní.

 

SMR 5a/AEO 1-6: Jak je omezeno hnojení na podzim?

Období, ve kterých je ve zranitelných oblastech na zemědělském pozemku zakázáno používání dusíkatých hnojivých látek, jsou přehledně uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, v platném znění.

Shodné podmínky zákazu hnojení platí i pro zemědělce hospodařící mimo zranitelné oblasti dusičnanů, jestliže jsou zařazeni do opatření AEO v rámci Programu rozvoje venkova. Podmínky zákazu hnojení v rámci AEO PRV jsou upraveny v příloze č. 3 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, v platném znění.

 

Období zákazu hnojení neplatí pro výkaly a moč, zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku, a pro hnojení zakrytých ploch (např. skleníky, fóliovníky). Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem (platí i pro upravené kaly) na orné půdě je zakázáno v období 1.6. – 31.7. (toto ustanovení neplatí v případě následného pěstování ozimých plodin a meziplodin) a v období 1.12. – 31.1.

 

V tabulce č. 7 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, v platném znění  jsou uvedeny způsoby hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem na orné půdě v období od 15. června do  začátku období  zákazu hnojení.

 

Pro usnadnění nastavení podmínek zákazu, popřípadě omezení hnojení jsou veškeré podmínky stanovené nařízením vlády č. 79/2007 Sb., a č.103/2003 Sb., promítnuty v podobě konkrétního opatření na půdní bloky v LPIS. Informace jsou k dispozici na záložce "NS" u příslušného půdního bloku nebo v informativním tisku Přehled opatření Nitrátové směrnice podrobně – od 4.4.2008.

 

Podmínky zákazu a omezení hnojení jsou zpravidla promítnuty do SW pro vedení evidencí hnojení, a to jak do komerčních SW, tak do aplikace EPH na Portálu farmáře.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz