KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Často kladené dotazy SMR 6,7,8

21/09/10

Kontrolovaný požadavek SMR 6, SMR 7 a SMR 8 – Označování hospodářských zvířat (prasata, skot, ovce a kozy)
 

 

SMR 6, 7, 8: Je důležitá 100% kontrola každého zvířete, které ke mně přichází na hospodářství, nebo jsou tyto chyby omluvitelné? Hrozí mi za tyto chyby sankce na dotacích dle pravidel Cross Compliance?

Při přesunu zvířat je nutné, aby byl dodržen 100% soulad mezi evidencí zvířat a skutečností. Např. u skotu z hlediska CC může být porušen druhý požadavek SMR 7 a to:

„Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata, na která nebyly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou?“

 

SMR 6, 7, 8: Mohou další prostředky odlišné od těch, které požadují právní předpisy (tj. elektronické přístroje v automatizovaném výrobním systému) být využívány k oficiální identifikaci?

Cílem právní úpravy identifikace zvířat a jejich registrace je jejich dohledatelnost. Toho je možné dosáhnout při zvážení celkového obrázku implementace různých prvků zmíněných v právních předpisech, jako jsou ušní značky, individuální registr, pasy a centrální databáze. Soukromé prostředky identifikace mohou pomoci identifikovat zvířata, která ztratila obě ušní značky, ale kontrolor může být spokojen pouze tehdy, pokud jsou řádně dodrženy zbývající prvky uvedené v právních předpisech, protože tyto prvky (individuální registr, pasy a oznámení centrální databázi) navodí u kontrolora pocit, že jsou právní předpisy řádně implementovány a krom toho porušení mohou být připisována výhradně zemědělcům.

 

SMR 6, 7, 8: Je možné uplatnit toleranci pro chybějící oznámení centrální databázi a položek do registru hospodářství? 

Respektování opatření stanovených právními předpisy týkajícími se oznámování centrální databázi je klíčovým prvkem plnění cíle dohledatelnosti a nesrovnalosti ohledně této otázky by měly být připisovány zemědělcům. Příslušné orgány by měly zhodnotit závažnost porušení a jejich široký prostor pro zvážení by měl vzít v úvahu proporčnost a dosah, závažnost a trvání daného porušení.

 

SMR 6, 7, 8: Týkají se nesrovnalosti v právních předpisech týkajících se registrace zemědělského podniku na úrovni centrální databáze prasat a dalších druhů, jako hovězího dobytka, ovcí a koz?

Článek 3 směrnice Rady 2008/71/ES upravuje povinnost příslušného orgánu, který musí vést aktualizovaný seznam aktivních podniků, které chovají prasata, což neimplikuje výslovnou přímou povinnost zemědělce. Povinností zemědělce je informovat centrální databázi o pohybech zvířat, což je základní předpoklad dohledatelnosti. Tato povinnost je zahrnuta v článku 7 nařízení (ES) č. 1760/2000 pro hovězí dobytek a v článku 3 nařízení (ES) č. 21/2004 pro ovce a kozy. Tato dvě výše zmíněná opatření nepřímo znamenají povinnost zemědělce oznámit činnost svého podniku a registrovat svůj podnik u příslušného orgánu, který je zodpovědný za vedení aktualizované centrální databáze všech činných podniků na svém území.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz