KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

22/09/10

Dne 14. září 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 11. kolo příjmu žádostí.

 

Zahájení příjmu žádostí: 14.10.2010
Poslední možnost podání žádosti: 27.10.2010  13:00
Vyhlašovatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz
Telefon: 222 871 620

 

 

Jedná se o opatření/podopatření:

  • I.1.2 Investice do lesů
  • I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb
    Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně (kurz EUR/CZK = 24,808):

 

Rozpočet pro 11. kolo

Opatření                                        Alokace
 
I.1.2                                              346 mil. Kč

I.1.3.2                                            101 mil. Kč
 
I.3.4                                                 80 mil. Kč
 

 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, v souladu se zobecněným postupem schváleným na 8. jednání Monitorovacího výboru PRV dne 25. 3. 2010 bude navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu, a dále Ministerstvo zemědělství zváží, zda bude podle aktuální situace operativně reagovat na situaci resortu a rozhodne o schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.

 

Kromě obecných změn týkajících se zjednodušení administrativních postupů a snížení administrativní zátěže žadatelů nebyly v opatření I.1.2 a podopatření I.1.3.2 navrženy žádné zásadní změny. K významným změnám Pravidel dochází pouze u opatření I.3.4, jehož podmínky implementace jsou dlouhodobě projednávány jak s Evropskou komisí, tak se členy Monitorovacího výboru PRV. Příjem pro opatření IV.1.2 bude probíhat podle stávajících Pravidel.

 

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 11. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 11. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

Příloha:

Navrhované změny podmínek opatření pro 11. kolo

V rámci 11. kola jsou navrženy drobné změny v opatření I.1.2 Investice do lesů vycházející z platných právních předpisů, jako např. ukončení platnosti Českého přechodného rámce v roce 2010 nebo zvýhodnění projektů, které jsou realizovány v regionech se soustředěnou podporou státu (usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 141). Dále byly upřesněny výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace (např. bylo zakotveno omezení pořizovaných investic na základě rozlohy žadatelem obhospodařovaných lesních pozemků v podopatření I.1.2.1 Lesnická technika).

V podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství je s cílem zjednodušení administrace navrhována jediná změna příloh předkládaných při žádosti o dotaci. Tato změna umožní předložení dokumentů týkajících se stavebního řízení až v době, kdy na základě výsledků spolupráce s výzkumným subjektem bude zřejmé, zda je pro realizaci projektu nezbytné stavební povolení, či jiné opatření stavebního úřadu.

Významné změny u opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb se týkají především zakotvení frekvence a komplexnosti poskytované poradenské služby dle požadavku EK. Podpořená poradenská služba bude vždy zahrnovat základní poradenskou službu (k zákonným požadavkům na hospodaření, standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu – GAEC a bezpečnosti práce) a zároveň minimálně jednu poradenskou službu tématicky zaměřenou (např. Kvalita produkce v rostlinné výrobě, Optimalizace hospodaření podniku, Pěstování a využívání biomasy lesních dřevin pro další zpracování, apod.). O dotaci na stejnou poradenskou službu bude možné požádat pouze jedenkrát za programové období. Dále jsou navrhována nová preferenční kritéria, která zohledňují požadavek na maximální jednoduchost administrace korespondující s výší dotace, tzn. bez povinnosti žadatele předkládat k jejich doložení jakékoliv přílohy, ale zároveň zajištující plnou transparentnost v poskytování dotace.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz