KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR , ze dne 27.8.2010

31/08/10

Zdroj: AK ČR

 

 konaného dne 27. srpna 2010 v Českých Budějovicích

 

 1. Představenstvo AK ČR vzalo na vědomí materiál „Iniciativa producentů zemědělských a potravinářských výrobků“, který byl předložen přítomnými zástupci velkých podniků (p. Babiš, Jandejsek, Milek, Večeřa, Bednář, Zelenka). Představenstvo souhlasí s hlavními požadavky iniciativy – zastavení poklesu živočišných výrob, důsledná kontrola dovozu a kvality potravinářského zboží do republiky, vyjednání rovných podmínek Společné zemědělské politiky v EU po roce 2013, upravit a redukovat administrativu, odstranit byrokracii a duplicitu kontrol, zavedení systému propagace českých výrobků, porovnání kvality českých výrobků s dováženými potravinami, mediální kampaň k přesvědčení veřejnosti o kvalitě české produkce potravin, vytváření image českého zemědělství a potravinářského průmyslu, ostatní navrhované priority.
  Cílem Iniciativy je sjednotit zemědělskou veřejnost, vyvolat a zastřešit společně s dalšími nevládními organizacemi diskuzi s MZe a vládou ČR k okamžitému řešení kritické situace v resortu.
  Materiál „Iniciativa producentů zemědělských a potravinářských výrobků“ byl k 26. srpnu 2010 podepsán zástupci podniků hospodařících na téměř 500 tis. ha a s ročním obratem 70 mld. Kč.
 2. Materiál „Iniciativa producentů zemědělských a potravinářských výrobků“ je z rozhodnutí představenstva k dispozici členům AK ČR viz dole a to k podání možných připomínek, případně přímo k připojení se k této výzvě a to na adrese rabbit@rabbit.cz.
 3. Části jednání představenstva a DR se zúčastnil ministr zemědělství Jan Fuksa, který úvodem vyzdvihl svůj zájem o intenzivní spolupráci a komunikaci na všech potřebných tématech. Dále vysvětlil svou pozici ke krácení podpor z MZe (řešení v závislosti na možnostech státního rozpočtu, hledání úspor v resortu, personální zeštíhlení MZe, apod.), omezení byrokracie, informoval o zpřísnění podmínek GAEC a vyzval AK ČR k podání námětů do diskuze ke změně SZP i k dalším tématům.
  V další diskuzi s ministrem Fuksou zazněly dále tyto okruhy: stanovení priorit, nastavení  podpor pro intenzivní a extenzivní hospodaření, priorita financování PRV, revize postoje bank k dlašímu financování zemědělských podniků, činnost dozorových orgánů, zaměstnanost na venkově, zákon o významné tržní síle, pružná podpora exportu, aj.
  Prezident Veleba poděkoval ministrovi zemědělství za jmenování zástupců AK ČR do poradenského sboru ministra (viceprezident Ing. B. Belada a tajemník Ing. M. Fantyš).
 4. Představenstvo AK ČR schválilo na doporučení dozorčí rady AK ČR účetní závěrku za rok 2009. Hospodaření AK ČR skončilo v zisku 1,758 mil. Kč po zdanění, což dokladuje zlepšený trend hospodaření, včetně dobré příspěvkové kázně.
 5. Viceprezident Belada informoval o zapojení AK ČR do příprav a zpracování „Národního alokačního plánu ČR pro využití OZE“, který definuje základní oblasti (biopaliva, bioplynové stanice, využití biomasy) s přihlédnutím na potenciál využití zdrojů ze zemědělství. Materiál byl zpracován v souladu s požadavky AK ČR a znamená tak dobrou výchozí pozici pro využití OZE a diverzifikaci zemědělských příjmů.
 6. Představenstvo AK ČR pověřilo vedení komory k jednání s ministrem zemědělství, ministrem  financí, s premiérem, s poslanci ZV PSP a dalšími ve věci plnění a posílení rozpočtu kapitoly MZe pro roky 2010 a 2011.
  Pro rok 2010 je pro Top Up potřeba cca 5 mld. Kč, přičemž z již získaných 4,5 mld. Kč váže MF 0,9 mld. Kč. Výplaty podpor přes SZIF půjdou ve standardních termínech, bez poskytování záloh.
  Pro rok 2011 je požadavek na plné dofinancování PRV z národních zdrojů, 4,5 – 5 mld. Kč pro Top Up a 1,1 mld. Kč pro udržení národních podpor na současné úrovni.
  O průběhu jednání budou členové AK ČR průběžně informováni, dosažené výsledky budou vyhodnoceny a na jejich základě bude stanoven další postup.
 7. Představenstvo AK ČR bylo seznámeno se zahájením, aktuálním průběhu a návrhem pokračování kampaně na zlepšení jména a vnímání českého zemědělství pod řízením Marketingového výboru při AK ČR a vytvořené ve spolupráci s agenturou Omnimedia s.r.o. Prezentace ke kampani je přílohou této informace.
 8. Představenstvo AK ČR vzalo na vědomí dohodu vedení AK ČR s vedením ČMSZP k možnostem postupného sjednocování a integraci těchto subjektů. Zároveň udělilo mandát vedení AK ČR k dalšímu jednání v této záležitosti i k jednání s dalšími nevládními organizacemi s výhledem na vytvoření silné zastřešující organizace pro hájení zájmů českých zemědělců.
 9. Představenstvo AK ČR pověřilo vedení AK ČR k vyvolání iniciativy na obnovení činnosti pracovní skupiny pro vznik fondu nepojistitelných rizik.
 10. Představenstvo AK ČR vyjádřilo podporu posilování pozic mlékařských odbytových družstev a jejich sdružování do větších producentských celků.

 

27. srpna 2010, České Budějovice

Zpracoval Ing. Jiří Felčárek, AK ČR Praha

 

Iniciativa zemědělských a potravinářských producentů ke stažení

Komunikační kampaň AK ČR ke stažení

Zařazeno v Agrární komora ČR