KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejnění Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2. platné pro 11. kolo příjmu žádostí

09/07/10

Zdroj: SZIF

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Žádost o dotaci pro opatření IV.1.2. platná pro 11. kolo příjmu žádostí. Ve formuláři došlo k drobným změnám v terminologii v souvislosti s aktualizací „Pravidel, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie“ platných od června 2010.

Cesta: www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA IV. → 1. Implementace místní rozvojové strategie → 1.2. Realizace místní rozvojové strategie → Ke stažení → Žádost o dotaci – opatření IV.1.2 – od 11. kola příjmu žádostí

Dále upozorňujeme místní akční skupiny NUTS II Jihozápad, že pro projekty řídící se mapou regionální podpory bude platit od 11. kola příjmu žádostí (říjen 2010) snížená míra dotace. Rozhodným okamžikem pro určení míry dotace je den vzniku právního nároku na dotaci a tím se pro potřeby PRV rozumí datum podpisu Dohody. Žádáme proto MAS, které plánují vyhlášení Fichí, které se řídí mapou regionální podpory, aby tyto Fiche upravili Hlášením o změnách v souladu s výše uvedenou skutečností.

Termín pro podpis Dohod u Žádostí o dotaci registrovaných na RO SZIF České Budějovice v 10. kole (červen 2010) je plánován na prosinec roku 2010. Upozorňujeme, že pokud nedojde k podpisu Dohody mezi SZIF a žadatelem do konce roku 2010, bude muset být žadateli předložen nový text Dohody se sníženou mírou dotace. Z tohoto důvodu vyzýváme žadatele, aby zbytečně neodkládali podpis Dohod na pozdější termíny.

Zdroj: SZIF