KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Z tiskové konference AK ČR konané dne 15. 7. 2010: Detailně o letošních žních

21/07/10

V důsledku jarních záplav bude slabší úroda v celé střední Evropě, což povede k růstu cen. "Cena obilovin jde nahoru a půjde nahoru," řekl na tiskové konferenci ve čtvrtek 15. července viceprezident Agrární komory Jindřich Šnejdrla.
 

 

Sklízet se bude o pár týdnů dřív, než je zvykem. Jako první vyjely na pole kombajny na Břeclavsku a Znojemsku, řekl Šnejdrla. V některých regionech, například v Hradeckém kraji už začaly žně ječmene. Příchod veder letošní žně velmi urychlil. Obilí podeschlo, a zejména na těžkých půdách se zadusilo.

Celková výměra obilných polí letos klesla o 4,5 procenta na 1,46 milionu hektarů. Luskovinami bylo oseto 31.000 hektarů, o 2000 více než loni. Stejný nárůst ploch nastal u okopanin, které zaujímají 84.000 ha. Meziročně mírně vzrostla také plocha olejnin na 490.000 hektarů a technických plodin na 500.000 ha. Pícniny zaujímají letos 406.000 hektarů orné půdy, o 10.000 více než v roce minulém.

 

Kdo si mne ruce jsou investoři. Horko totiž žene vzhůru například ceny pšenice, s kterou se obchoduje na burze v Chicagu. Cena kontraktů na pšenici vzrostla za poslední dva týdny o téměř osmnáct procent. Žhavé počasí zasáhlo v posledním týdnu především obilí v západní Evropě, Rusku a Kazachstánu, což donutilo země snížit odhady letošní úrody. Ukrajinu zase zasáhly silné deště, které ztížily sklizeň.

 

Vlastní šetření AK ČR: sklizeň obilovin v roce 2010 bude v průměrné kvalitě i objemu

 

Na základě šetření AK ČR ke dni 14. července 2010, tedy těsně před plošným zahájením žňových prací, byla shromážděna a vyhodnocena data z hlášení jednotlivých regionů ČR (jednotlivé Okresní agrární komory). Data byla získána jako kvalifikované odhady jednotlivých zemědělských družstev, akciových společností, soukromě hospodařících rolníků a dalších subjektů prvovýroby.

 

Šetření AK ČR u hlavních komodit

 

Odhad výnosu t/ha

AK ČR

Oseté ploch dle ČSÚ

ha

Odhad celkové sklizně 2010

tis. t

Celková sklizeň 2009

tis. t

Index

v %

2010/09

Pšenice ozimá

5,2

785 491

4 084

4 229

96,7

Pšenice jarní

3,9

48 086

187

129

144,9

Ječmen ozimý

5,0

110 207

551

649

84,9

Ječmen jarní

3,8

278 718

1 059

1 354

78,2

Řepka

3,1

369 000

1 143

1 128

101,3

 

Celkem je odhad sklizně u rozhodujících obilovin, tedy pšenice ozimé a jarní a ječmene ozimého a jarního na úrovni 5 881 tis. t. V porovnání s odhady ČSÚ k 20. červnu 2010 pro stejné obiloviny (6 081 tis. t) jsou data získaná šetřením AK ČR o 200 tis. t nižší, tj. o 3,3%.

 

Při využití dat ČSÚ k dopočtu celkové sklizně obilovin a se započtením obilovin s menšími výsevy, což je žito (30 tis. ha, odhad sklizně 131,8 tis. t), oves (52 tis. ha, odhad sklizně 176,3 tis. t) a tritikale (46 tis. ha, odhad sklizně 192 tis. t) je celkový odhad sklizně AK ČR za hospodářský rok 2009/10 na úrovni 6381,1 tis.t. (- 3 % k odhadům ČSÚ). V porovnání s rokem 2009, jehož sklizeň patřila s 6 927 tis. t mezi rekordní, se tak úroveň objemu vrací na průměrnou výši a v porovnání s loňským rokem dosáhne výše cca 92 %. 

 

Řepka je v hospodářském roce 2009/10 oseta na rekordní ploše 369 tis. ha a předpokládaný výnos 3,1 t/ha bude znamenat celkovou sklizeň na úrovni 1,1 mil t. Již čtvrtým rokem po sobě tak přesáhneme hranici 1 mil t.

 

Porosty obilovin a řepky se v hospodářském roce 2009/10 v České republice potýkaly s náročnými a až extrémními vlivy počasí (značná sněhová pokrývka a mrazy během zimy, zaplavené pozemky chlad a deště během jara, aktuálně extrémní teploty a sucho), jejichž přesné důsledky a vliv na kvalitu zrna se podaří vyhodnotit až dle konkrétních výsledků sklizně. Lokálně lze počítat s nižšími kvalitativními ukazateli.

 

Doplňující informace pro přípravu podkladů na TK:

ČSÚ – Sklizeň bude průměrná, u jařin se očekávají největší výkyvy,
 
Odhady sklizní – červen 2010

 
Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. 6. 2010 se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 581 tis. tun a sklizeň řepky ve výši 1 143 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní jde u základních obilovin o pokles o 347 tis. tun (tj. o 5,0 %), u řepky o nárůst o 15 tis. tun (tj. o 1,4 %).

 Odhadovaná sklizeň základních obilovin celkem 6 581 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 347 tis. tun (tj. o 5,0 %) nižší. Pokles je zapříčiněn nižší výměrou osevních ploch o 77 tis. ha (o 5,4 %), odhadovaný výnos základních obilovin 4,87 t/ha je v porovnání s rokem 2009 vyšší o 0,4 %. Teplotně podprůměrný květen a červen s nadprůměrným množstvím srážek očekávanou úrodu výrazně neovlivnily.

Produkce nejrozšířenější zemědělské plodiny v České republice pšenice ozimé (31,5 % z celkové osevní plochy zemědělských plodin) se očekává ve výši 4 174 tis. tun, což je o 55 tis. tun (o 1,3 %) méně než bylo sklizeno v roce 2009. Osevní plocha pšenice ozimé meziročně klesla o 8 tis. ha (o 1,0 %) a odhadovaný průměrný hektarový výnos se snížil o 0,4 % na 5,31 t. Pšenice jarní vykazuje letos rozšíření osevní plochy na 48 tis. ha (o 27,1 %), což je nejvíce ze všech základních obilovin. Při předpokládaném výnosu 4,22 t/ha (loni 3,41 t/ha) je odhad sklizně 203 tis. tun (nárůst o 57,4 %).

Odhad sklizně jarního ječmene činí 1 189 tis. tun, tj. o 165 tis. tun (o 12,2 %) méně než je loňská skutečnost. Pokles produkce jde rovněž na vrub menší osevní plochy, snížení o 13,0 % na 279 tis. ha. Odhadovaný hektarový výnos ječmene jarního 4,27 t/ha je naopak meziročně o 0,9 % vyšší. Pokles zájmu pěstitelů o ječmen se potvrzuje i u ječmene ozimého, u něhož došlo ke snížení osevní plochy o 18,1 % na 110 tis. ha. Při současném poklesu výnosu ječmene ozimého na 4,68 t/ha (o 2,9 %) je jeho letošní odhadovaná sklizeň 515 tis. tun nižší meziročně o 20,6 %.

Z ostatních základních obilovin se potvrzuje klesající trend v pěstování žita, u něhož osevní plocha letos klesla na 30 tis. ha (meziroční snížení o 21,3 %), menší byla jen v roce 2006. Při současném poklesu hektarového výnosu z loňských z 4,63 t/ha na letošních 4,36 t/ha se očekává úroda ve výši 132 tis. tun (pokles o 26,0 %).

 Řepka je dnes v naší republice druhou nejrozšířenější plodinou s podílem na struktuře osevních ploch 14,8 %. Při rekordní osevní ploše 369 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,10 t/ha (loni 3,18 t/ha) je předpoklad i rekordní úrody ve výši 1 143 tis. tun (meziroční nárůst o 1,4 %).

 Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin i ovoce jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva za červen.

Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů v České republice k 31. květnu 2010.

 

Odhady sklizně ČSÚ – operativní zpráva k 20.6.2010

 
Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2010 byl následně proveden k 20. červnu 2010 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

První letošní odhad předpokládá produkci základních obilovin ve výši 6 581 tis. tun zrna. Při porovnání s loňskou skutečností je to o 347 tis. tun méně, tj. o 5,0 %. Odhadovaný průměrný hektarový výnos základních obilovin 4,87 t/ha je o 0,02 t/ha vyšší než loňská definitivní sklizeň (4,85 t/ha).

Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se očekává ve výši 4 174 tis. tun, což je o 55 tis. tun (o 1,3 %) méně než byla sklizeň 2009. Odhadovaný výnos 5,31 tuny z jednoho hektaru je nižší o 0,02 tuny proti loňské skutečnosti. Odhad produkce jarního ječmene činí 1 189 tis. tun, tj. o 165 tis. tun (o 12,2 %) méně než je loňská skutečnost. Hektarový výnos odhadovaný ve výši 4,27 t/ha je o 0,04 t/ha (o 0,9%) vyšší než loňská skutečnost.

Odhadovaná sklizeň brambor raných (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je 31 tis. tun při výnosu 17,90 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném výnosu 3,10 t/ha činí 1 143 tis. tun, což je zvýšení proti loňské definitivní sklizni o 15 tis. tun tj. o 1,4 %.

 

Vybrané doplňující informace ze šetření ČSÚ k 31. 5. 2010

 

Výměra zemědělské půdy v roce 2010 činí 3 524 tis. ha, tj. o 22 tis. ha méně (o 0,6 %) než v r. 2009.

Výměra orné půdy zaujímá 2 540 tis. ha, což je snížení o 33 tis. hektarů (o 1,3 %) proti roku předchozímu. Její podíl na celkové zemědělské půdě je 72,1 %.

Obiloviny jsou pěstovány na 58,5 % osevní plochy (57,5 % orné půdy), z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 31,5 % osevní plochy.

Okopaniny tvoří 3,4 %, olejniny 19,6 % (z toho  řepka 14,8 %), pícniny na orné půdě 16,3 % (z toho jednoleté 9,0 %) osevní plochy.

Obilovinami osetá plocha ve výši 1 460 tis. ha je o 69 tis. ha (o 4,5 %) nižší než v roce minulém.

Luskovinami bylo oseto 31 tis. ha, což je o 2 tis. ha více.

Okopaniny zaujímají 84 tis. ha a to představuje zvýšení o 2 tis. ha.

Vyšší osevní plocha je také u olejnin, a to 490 tis. ha, tj. o 4 tis. ha více a u plodin technických je to 500 tis. ha, to je o 6 tis. ha více než v roce 2009.

Pícniny na orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 406 tis. ha, to je o 10 tis. ha více než v roce minulém.

Eugenie Línková