KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko AK ČR k Programovému prohlášení nové vlády v části Zemědělství a lesnictví

14/07/10

K Programovému prohlášení vlády ČR vzešlé z květnových parlamentních voleb v části Zemědělství a lesnictví (příloha č. 1 dopisu) zaujímá AK ČR následující stanovisko.

 

 

 

Programové prohlášení vlády je nezvykle rozsáhlé a podrobné, což svědčí o tom, že k němu nebylo přistoupeno pouze formálně. Programové prohlášení obsahuje  řadu velmi pozitivních opatření, které budou mít naši podporu – redukce byrokracie, podpora regionálních potravin, protipovodňových opatření, výroby biopotravin, naplnění dorovnání přímých plateb, urychlení prodeje státní půdy, transformace Pozemkového fondu ČR, zvýšení ochrany zemědělského půdního fondu. Vyjadřujeme rovněž souhlas s dořešením zbývajících zemědělských restitucí s tím, že odmítáme jakoukoliv retroaktivitu.
Na druhou stranu máme zato, že v Programovém prohlášení vlády chybí některé klíčové a pro české zemědělství a potravinářství naprosto zásadní teze:

1. Udržení produkčního a plošného rozměru zemědělství

Prioritou nadcházející vlády a její zemědělské politiky by mělo být především udržení produkčního a plošného rozměru zemědělství (viz. příloha č. 2), neboť jen tak bude zemědělství ve venkovském prostoru schopno plnit environmentální a sociální funkce. Jako hlavní cíle zemědělské produkce vnímáme výrobu potravin, výrobu krmiv a její nepotravinářské využití – bopaliva a obnovitelné zdroje.
Za tím účelem by vláda měla navázat na v letošním roce zpracovaný dokument „Vize českého zemědělství“, včetně návrhu nástrojů k její realizaci a dále zpracovat:

• Koncepci zemědělství a potravinářského průmyslu s konkretizací požadovaných objemů produkce z domácích zdrojů – práh potravinové jistoty

• Soubor střednědobých opatření, jejichž základem bude zajištění přiměřené potravinové bezpečnosti státu, při využití  vlastní zemědělské a potravinářské produkce. Podporou oblastí se ztíženými podmínkami a využitím intenzivních oblastí se bude maximálně snažit o podporu využití přírodních zdrojů této země nejen k potravinářským účelům, ale i k nepotravinářskému využití zejména s cílem  posílení energetické bezpečnosti země.

• Soubor základních krátkodobých opatření s cílem minimalizovat dopady prohlubující se komoditní krize. Zvláštní zřetel bude věnován hlavním tržním oborům, jakými jsou mléko, obilí a maso.

 

2. Ochrana společného trhu EU a jeho rovná pravidla


Čeští zemědělci, stejně jako další zemědělci v rámci EU, vyrábí vysoce kvalitní potraviny za současného dodržování vysokých standardů, welfare zvířat a ochrany životního prostředí. To vede samozřejmě k vyšším nákladům a nižší konkurenceschopnosti vůči výrobkům ze zemí mimo EU. Česká vláda se tak na úrovni EU, společně s ostatními zeměmi, musí zasadit o ochranu evropského trhu před dovozem hygienického, zdravotního a sociálního dumpingu prostřednictvím dovozu nekvalitní produkce z třetích zemí, nesplňující standardy požadované po zemědělcích EU-27.
Zároveň je nezbytné v oblasti zneužívání významné tržní síly obchodních řetězců omezit jejich diskriminační a nekalé praktiky a zavést účinnější kontrolní mechanismy dodržování zákonných standardů, včetně efektivního sankcionování porušení zákonů a předpisů.

 

3. Rovné podmínky SZP pro plánovací období let 2014 – 2020


Při vyjednávání reformy Společné zemědělské politice EU pro léta 2014-2020 je nutné prosadit rovné podmínky pro poskytování plateb EU vč. národních  dotací  i dalších nepřímých (daňových) podpor pro zemědělce z nových a starých zemí Evropské unie. S ohledem na strukturu českého zemědělství je nezbytné zabránit přijetí degresivity a zastropování přímých plateb pro velké podniky a jakékoliv formy nacionalizace zemědělské politiky

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

 

Příloha č. 1

 

Programové prohlášení vlády – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, červenec 2010
 
Koalice zredukuje byrokratický aparát v resortu tak, aby se snížily rozpočtové výdaje a aby občané, podnikatelé a zemědělci méně trpěli průtahy v jednání s administrativou
 
Koalice dořeší evidenci pozemků a připraví narovnání práv vlastníků a nájemců. Nedílnou součástí tohoto kroku je i dokončení zemědělských restitucí. Za nezbytnou podmínku rozvoje venkova považuje zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a privatizaci zbylé půdy v majetku státu. Nadále bude podporovat realizaci pozemkových úprav a souvisejících investic v krajině. S cílem omezit rostoucí vyjímání pozemků z půdního fondu, zavede koalice opatření k jeho ochraně. Při výstavbě zemědělských provozů budou upřednostňovány rekonstrukce "venkovských brownfields".
 
Koalice nepřipustí zvyšování rozdílu mezi kvalitou života na venkově a ve velkých městech. Bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a také vzdělaných lidí ve venkovském prostoru. Bude podporovat místní výrobu potravin a zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru. Podpoří výrobu typických regionálních potravinářských specialit a jejich prodej přímo ze statku. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, oživí turismus a ekoturistiku.
 
Koalice uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací v malých obcích, také další budování protipovodňových opatření, suchých poldrů apod. Neprodleně zahájí přípravu III. etapy realizace protipovodňových opatření. Prosadí opatření ke zlepšení péče o drobné vodní toky. Zasadí se, aby pozemkové úpravy byly prováděny nejen s cílem narovnání vlastnických vztahů, ale také k ochraně před klimatickými výkyvy (povodně, sucha).
 
Koalice podpoří rozvoj ekologického zemědělství ve vztahu k jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšené retenční schopnosti půdy i ve výrobě biopotravin. Zesílí opatření na dodržování ekologických standardů a standardů ohleduplného zacházení se zvířaty.
 
Koalice bude prosazovat efektivní, ale současně i konzervativní způsoby správy lesů. Vypracuje nové zásady státní lesnické politiky, které se budou opírat o rovný přístup k vlastnictví, politiku rovných příležitostí, hospodářské soutěže a racionální, nebyrokratickou státní správu lesů. Přitom bude dbát na vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa. Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky. Koalice zajistí pro vlastníky lesů srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU tak, aby je nezatěžovala nadbytečnými předpisy a byrokratickou zátěží.
 
Koalice v rámci rozpočtových možností bude usilovat o naplnění národního doplatku přímých plateb. Zaměří se na podporu konkurenceschopnosti zemědělství podporou modernizace, mimoprodukčních funkcí zemědělství, investicemi do inovací nebo vědy a výzkumu.

Termín: příprava zákona o státním rozpočtu každoročně do r. 2014.
 
Termín: do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova
zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti.
 
Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na oblast konkurenceschopnosti.
 
Koalice bude také podporovat konkurenceschopnost zemědělců racionální kontrolou bezpečnosti potravin a navrhne spojení odborně příslušných kontrolních institucí s cílem zjednodušení administrativy a snížení byrokratické zátěže podnikatelů.
 
Koalice podpoří redukci byrokratického aparátu v rezortu zemědělství tak, aby se snížily rozpočtové výdaje.

Termín: příprava racionalizace a integrace stávajících kontrolních orgánů v oblasti bezpečnosti potravin do konce roku 2012.
 
Termín: příprava racionalizace a integrace vědecko-výzkumných institucí v oblasti zemědělského výzkumu do konce roku 2012.
 
Koalice vyřeší dokončení zemědělských restitucí, připraví legislativní postup zpřístupnění pozemků vlastníkům a narovnání práv vlastníků půdy a nájemců. Koalice bude podporovat urychlení prodeje státní půdy zemědělcům, kteří na ní hospodaří s cílem dosáhnout větší stability sektoru.
Koalice bude pokračovat v transformaci Pozemkového fondu ČR a po ukončení jeho činnosti převede zbytek agend na Pozemkový úřad ČR.

Termín: předložení vládního návrhu novely zákona o pozemkových úřadech a pozemkovém fondu do konce roku 2012.
 
Koalice uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních vod (také biologické rybníky) a kanalizací v malých obcích.
 
Koalice neprodleně zahájí přípravu III. etapu realizace protipovodňových opatření, prosadí opatření ke zlepšení péče o drobné vodní toky.
 
Koalice bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a vzdělaných lidí na venkově.

Termín: do konce roku 2013 zhodnocení čerpání a způsobu využití finančních prostředků z Programu rozvoje venkova a příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.
 
Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.
 
Koalice bude podporovat místní výrobu potravin a zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru, výrobu typických regionálních specialit a bude podporovat prodej potravin z těchto provozů na místních trzích. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, oživí turismus, ekoturistiku a agroturistiku.

Termín: zracionalizovat stávající systém marketingu a zaměřit se více na propagaci místní produkce, prodejů z místní produkce a na místních trzích. Do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.
 
Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.
 
Koalice podpoří rozvoj ekologického zemědělství, bude podporovat jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšení retenční schopnosti půdy, ve výrobě biopotravin.
Koalice podporuje důslednou kontrolu podmíněnosti dobrého zemědělského a environmentálního stavu, správné zemědělské praxe a povinných požadavků na hospodaření a dodržování standardů ohleduplného zacházení se zvířaty.

Termín: novela zákona o ekologickém zemědělství a jeho předložení do vlády do konce roku 2012.
 
Termín: do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.
 
Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.
 
Termín: zpráva o účinnosti a o kontrole dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření do konce roku 2012.
 
Koalice bude prosazovat efektivní, ale současně i konzervativní způsoby správy lesů. Vypracuje nové zásady státní lesnické politiky, které se budou opírat o rovný přístup k vlastnictví, politiku rovných příležitostí, hospodářské soutěže a racionální, nebyrokratickou státní správu lesů. Přitom bude dbát na vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa.
Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky.
Koalice zajistí pro vlastníky lesů srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU tak, aby je nezatěžovala nadbytečnými předpisy a byrokratickou zátěží.

Termín: do konce roku 2011 schválení zásad státní lesnické politiky na základě Národního lesnického programu II.
 
Termín: do konce roku 2012 implementace státní lesnické politiky a Národního lesnického
 
 
V předchozí kapitole: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je ještě následující pro zemědělce významný bod:

Koalice zajistí efektivní kvalitativní a kvantitativní ochranu půdy.
Termín: přijetí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu navyšujícího poplatky za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu do konce června 2011. Do konce roku 2013 přijetí nového zákona o ochraně půdy, který zajistí ochranu veškeré půdy na základě jak tržních, tak ekologických hodnot.

 

Příloha č. 2

 

Negativní tendence českého zemědělství se prohlubují, čísla agrárního zahraničního obchodu (AZO) prvního čtvrtletí 2010 jsou děsivá
  

• vývoz zemědělských a potravinářských surovin a výrobků se snížil o 100 mil. Kč, dovoz se zvýšil o 400 mil. Kč.

 deficit obchodní bilance AZO ČR se tak za jediné čtvrtletí zvýšil o 0,5 mld. Kč, meziročně o 0,4 mld. Kč:

– z toho meziroční schodek v obchodu s masem a masnými výrobky o 300 mil. Kč.

– dovoz živých prasat se v I. čtvrtletí zvýšil o 19,2 % a vepřového masa o 17 % a dosáhl již  45 100 tun. Předpoklad dovozu vepřového masa za r. 2010 je v řádu 10 mld. Kč, před vstupem do EU to bylo 1,3 mld. Kč.

– dovoz drůbežího masa se zvýšil o 16 % a dosáhl  18 337 tun.

– dovoz hovězího se meziročně zvýšil dokonce o 25,5 %.