KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oznámení ČSÚ o přidělování IČO v souvislosti s platností zákona č.111/2009 Sb., o základních registr  

22/07/10

Postup ČSÚ ve vztahu ke třetím osobám v „souběhu účinnosti“ dvojího právního režimu přidělování identifikačních čísel v časovém úseku od 01.07.2010 do 31.12.2011.
 

„V časovém úseku od 01.07.2010 do 31.12.2011 bude ČSÚ při přidělování identifikačních čísel pro dočasnou překážku aplikace ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., postupovat výhradně podle ustanovení §§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.“

 

Pozn.

Od 01.07.2010 je v souběhu účinný dvojí systém (právní režim) přidělování identifikačních čísel, a to jak dle §§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (novela zákonem č. 227/2009 Sb. ruší §§ 21 a 22 s účinností od 01.01.2012), tak a zároveň dle § 28 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.

 

Ve vztahu k zákonu o základních registrech je třeba uvést následující souvislosti:

Zákon o základních registrech (ZZR) v § 28 stanoví, že správcem ROS je ČSÚ, který jakožto editor přiděluje identifikační číslo osoby a provozovny a odpovídá za jeho správnost, čímž stojí vedle platného systému přidělování IČ dle zákona o státní statistické službě (ZSSS) – paralelně
s právní úpravou ZZR platí právní úprava obsažená v §§ 21 a 22 ZSSS, a to do 31.12.2011 –
od 01.01.2012 dochází ke zrušení §§ 21 a 22 ZSSS zákonem č. 227/2009 Sb. a režim přidělování IČ bude obsažen jen v ZZR.

 

ZZR byl v 03/2010 novelizován – správcům registrů se prodloužily lhůty, ve kterých jsou povinni uvést příslušné evidence do souladu se ZZR od data jeho účinnosti (tj. 01.07.2010). ZZR bude kompletně fungovat podle současné platné právní úpravy až od 01.07.2012.

 

V případě ČSÚ je třeba postupovat dle novelizovaného § 65 ZZR:

„(1) Identifikační číslo ekonomického subjektu přidělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zůstává v platnosti a považuje se za identifikační číslo osoby podle tohoto zákona.

(2) Subjektům, kterým přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo přiděleno identifikační číslo ekonomického subjektu a kterým se nově přiděluje identifikační číslo osoby, přidělí toto číslo správce základního registru osob, a to na žádost toho subjektu, který je jako editor příslušný k vložení osoby do základního registru osob. Žádost podává editor u správce základního registru osob elektronickou formou na elektronickém formuláři zveřejněném správcem základního registru osob. Identifikační číslo osoby se těmto subjektům přidělí do tří měsíců od podání žádosti editorem.

(3) Příslušná agendová místa uvedou evidenci vedenou o jednotlivých osobách uvedených v § 25 do souladu s tímto zákonem nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Registr osob se vytvoří naplněním údajů z příslušných agendových informačních systémů agendových míst, a to nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

 

Postup dle § 28 odst. 2 ZZR (které je od 01.07.2010 účinné) je tak třeba posuzovat v intencích § 65 ZZR. Na rozdíl od postupu dle §§ 21 a 22 ZSSS, které je nutné dodržet bezvýhradně. (Zde je dán prostor tzv. „zkušebního provozu“, tedy prostor pro nesprávnosti plynoucí např. z toho, že nefungují ostatní základní registry a nefunguje mezi nimi vzájemná komunikace.)

 

Překážka aplikace § 28 odst. 2 ZZR má dočasný charakter. Podmínkou jeho aplikace je i sama technická možnost zápisu do ROS. Poskytování IČ správcem ROS dle ZZR není v současné době možné ani vzhledem k nefunkčnosti ostatních základních registrů a nemožnosti jejich vzájemné komunikace.

 

ČSÚ je vázán postupem upraveným v ZSSS, protože stávající přidělování IČ je právně závazné a není umožněn jiný postup. Tak tomu bude až do 31.12.2011.

 

Ministerstvo vnitra jako gestor ZZR a celého projektu soustavy statistických registrů k postupu ČSÚ shora neuplatnilo připomínky.

 

Zdroj: Český statistický úřad, 21. 7. 2010