KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Příklady projektů z opatření III.3.1. Vzdělávání a informace

02/06/10

Na základě zjištění vyšší chybovosti projektů, požadavku NS MAS i samotných MAS zveřejňujeme níže podrobnosti k vybraným schváleným projektům opatření III.3.1. Vzdělávání a informace. Najdete zde devět příkladů projektů, které byly podány přímo přes opatření III.3.1. nebo IV.1.2. 

 

I v letošním roce je nutné u všech vzdělávacích projektů III.3.1. dodržovat následující hlavní zásady a omezení:

 • Příjemce dotace zajistí vzdělávaní prostřednictvím vzdělávacího subjektu.
 • Příjemce dotace nemůže zaměstnat lektora na smlouvu o dílo.
 • Exkurze se mohou konat pouze na území MAS.
 • Akcí se mohou zúčastnit i osoby, které nemají místo trvalého bydliště nebo podnikání na území MAS.
 • Je možné kombinovat prezenční formu výuky s e-learningem, ale část kurzu musí být
  vždy prezenční.
 • Výdaj na vytvoření software na e-learning není způsobilý.

V rámci aktualizace Samostatné Přílohy 9, naplánované k 1. 1. 2011, by mělo dojít u opatření III.3.1. k výrazným změnám v nastavení Pravidel pro poskytnutí dotace. Navrhované změny jsou v současné době diskutovány v rámci pracovní skupiny, které se účastní zástupci MZe, SZIF i MAS.

Níže uvedené příklady mají sloužit pouze jako inspirace pro projekty žadatelů MAS. Projekty z opatření IV.1.2. jsou specifické svým územním omezením, proto je nutné řádně zvážit jejich dopad a efektivitu vynaložených finančních prostředků.

Věříme, že zveřejnění příkladů projektů sníží chybovost a zvýší zájem o realizaci projektů vzdělávání prostřednictvím metody Leader.

Zdroj: SZIF

Název projektu: Energie pro jihočeský venkov
Typ žadatele: občanské sdružení

Projekt se snaží řešit nízkou informovanost o problematice zavádění technologií obnovitelných zdrojů energie a technologií pro udržitelné hospodaření v krajině v oblasti.

Cílem projektu je poskytnout různým cílovým skupinám základní teoretické i praktické informace, které jim umožní využít jejich prostorový a materiálový potenciál (plochy staveb či pozemků, vodní toky, zemědělskou produkci) pro výrobu či úsporu energie.

Vzdělávání a informace v rámci tohoto projektu tak budou ukazovat cesty k vyššímu využití obnovitelných zdrojů energie, ale současně k zvýšení příjmů či úspoře nákladů cílových skupin, které ve venkovském prostoru žijí a podnikají. Výsledkem projektu je zvýšení vzdělanosti a informovanosti osob, kteří mohou ovlivnit zvýšení procenta využívání obnovitelných zdrojů energie.

Náplň kurzu:

 • Výroba a využití bioplynu (přednáška s praktickými příklady dobré praxe a přípravou projektu pro vzorovou rodinnou farmu)
 • Další varianty zpracování biomasy (přednáška s praktickými ukázkami)
 • Hospodaření s vodní energií, malé turbíny (přednáška s praktickými ukázkami a měřením)
 • Využívání solární energie pro výrobu tepla (přednáška na základě konkrétního příkladu)
 • Fotovoltaika jako předmět podnikání (workshop založený na vzorovém sestavení podnikatelského záměru, propočet vlastního příkladu)
 • Integrace fotovoltaických prvků do budov (přednáška s praktickými ukázkami)
 • Stabilita sítě v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie – Přednáška a cvičení
 • Programy Spolupráce, Inovace a Prosperita, OP ŽP – jak je využít (workshop o možnostech grantového financování a individuální sestavení projektového záměru)
 • Legislativa v souvislosti s využíváním, stavbou a prodejem elektřiny (přednáška spojená s praktickými ukázkami aplikace příslušných legislativních norem)
 • Vzorové projekty z Rakouska (příklady dobré praxe realizované v sousedním Rakousku)
 • Exkurze do fotovoltaické elektrárny (exkurze s výkladem a diskusemi s nositelem vzorového příkladu)
 • Exkurze Technologický inkubátor (exkurze s výkladem a praktickými příklady) – Měření solárních prvků (exkurze s výkladem a s vlastním provedení jednoduchých experimentů)

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ 2008-2009 a VZDĚLÁVÁNÍ 2010-2012
Typ žadatele: Občanské sdružení

Hlavním záměrem projektu je získání teoretických i praktických znalostí účastníků projektu, kteří budou preferenčně vybráni z venkovských regionů jihočeského kraje.

Získané informace a praktické dovednosti účastníků kurzů se budou vztahovat k dotačním titulům Program rozvoje venkova, Osa III. a důležitým souvislostem pro realizaci projektů pro rozvoj venkova (legislativa, odborné poznatky, řízení, zahájení a rozšíření své činnosti). Konkrétní realizace projektu: 10 seminářů v rámci témat týkajících se Osy III Programu rozvoje venkova, 7 místních exkurzí „ best practice“.

Ve spolupráci s partnery v Rakousku a Institutem pro etiku hospodářství a regionální rozvoj Jihočeské Univerzity bude navržen konkrétní program 3-denní stáže „best practice“ (prioritní témata v souladu s tématy podporovanými v Ose III., PRV).

Problematika Osy III je rozdělena do tří hlavních tematických bloků:

 • tématický blok týkající se podnikatelů, začínajících podnikatelů, zemědělských podniků a obcí (opatření III.1.1 a III.1.2)
 • tématický blok týkající se podpory cestovního ruchu (opatření III.1.3)
 • tématický blok týkající se obnovy a rozvoje vesnic v oblasti infrastruktury, občanské vybavenosti a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova (opatření III.2.1 a III.2.2)

Navazující projekt je orientován pouze na opatření III.1.3. a program je následující.

 • vstupní seminář, legislativa I, dotační příležitosti
 • legislativa II, standardizace služeb cestovního ruchu (CR), tvorba produktových balíčků, lokální exkurze
 • marketing ČR, tvorba produktových balíčků, brainstorming na téma využití kulturního a přírodního dědictví ve venkovské turistice, tvorba propagačního materiálu pro vybraný cíl či aktivitu CR
 • marketing ČR, tvorba www a propagačních materiálů (I-III)
 • PR a mediální trénink
 • územního řízení ČR (vzorové příklady používání marketingových nástrojů. Práce s cílovou skupinou domácí turista -rodiny s dětmi – senioři)
 • odborná stáž v regionu MAS (exkurze po vzorových příkladech produktů a aktivit cestovního ruchu a po způsobech a formách územního řízení CR. Vzorové příklady používání marketingových nástrojů.)
 • práce s cílovou skupinou domácí turista -rodiny s dětmi – cykloturiské – zážitková turistika – místní průvodcovství a místní produkty.

 

Název projektu: Vzdělávání pro rozvoj venkova
Název žadatele: Obec

Každá vzdělávací akce bude obsahovat právní problematiku dané oblasti, marketing, management, finanční řízení a možnosti dotačního financování, kdy budou informace posluchačům poskytovány v rámci uceleného výukového materiálu v písemné podobě, na CD i přístupné přes internet.

Náplň kurzu:

 • zakládání a rozvoj mikropodniků,
 • venkovský cestovní ruch,
 • obnova a rozvoj vesnic,
 • občanské vybavení a služby a ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Název projektu: Europodkovář I. – VI.
Název žadatele: Živnostenské společenstvo podkovářů

Získané vědomosti a dovednosti představují příležitost pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti firem věnující se podkovářství a chovu koní v ČR. Samotný rozvoj chovu koní představuje zvýšení počtu vytvoření diverzifikovaných pracovních míst zejména ve venkovském zemědělském prostoru. Vytvoření infrastruktury koní zároveň vytváří i nové příležitosti v navazujících činnostech a to jak ve sportu, tak i rekreaci a trávení volného času, to vše provázeno nejdůležitějším činitelem – welfare koně – péče o kopyta.

Náplň kurzů:

 • Úvod do problematiky, anatomie a fyziologie kopyta, Postoje a předvádění
 • Ruční výroba podkov dle standardu EU, sortiment strojně vyráběných podkov, podkovářské potřeby, materiály, nářadí – včetně praktického předvedení využití;

Zásady, úpravy a podkování pravidelného kopyta

 • Základní diagnostické a vyšetřovací metody
 • Nemoci kopytního kloubu
 • Klasifikace, úprava a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin
 • Ostroúhlé a tupoúhlé kopyto
 • Špalkové kopyto
 • Rozbíhavé a sbíhavé kopyto
 • Praktická diagnostika kulhání a následné podkování
 • Zkostnatělé chrupavky
 • Úzké a ploché kopyto
 • Kopyto s volnou a dutou stěnou, plné a ploché kopyto
 • Praktické podkování koní v závislosti na nepravidelných postojích
 • Končetiny hříbat
 • Schvácené kopyto, poranění a záněty škáry kopytní, rakovina kopyt
 • Příprava na zkoušku Certifikovaný europodkovář

 

Název projektu: Rozvoj informační gramotnosti pro podporu podnikání a rozvoj mimoprodukčních aktivit na venkově
Název žadatele: Svaz vinařů České republiky

Hlavním záměrem projektu je vyškolit co nejširší vinohradnickou a vinařskou veřejnost, která je ze zákona nucena být registrovaná jako pěstitel révy vinné, resp. producent vína a má povinnosti ze zákona stanovené, komunikovat s úřady a zasílat různá hlášení (prohlášení o zásobách, produkci a sklizni), která stát následně využívá pro své povinnosti vůči Evropské komisi (vedení evidence při pěstování révy vinné a výrobě vína).

Náplň kurzu:

 • Komunikace se státní správou (eGovernment) – elektronická podání, dostupné registry
 • Agroturistika, vinařské stezky na Jižní Moravě
 • Využití elektronického podpisu – zřízení a využití v praxi
 • Možnosti využití informačních a komunikačních technologií pro vinařství a agroturistiku – služby, marketing pomocí eBussiness, eTourism
 • Moderní způsoby vyhledávání informací

Název projektu: Obnova Krušnohoří – rozvoj kulturního dědictví Krušných hor
Název žadatele: Nadační fond Obnova Krušnohoří

Primárním cílem vzdělávacího modulu je vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem působit na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III a to zejména rozvojem venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova v Krušných horách.

Náplní vzdělávacího programu Obnova Krušnohoří bude cyklus přednášek na téma Obnova Krušnohoří

Program bude rozdělen do 6. části:

 1. Historie (představení vývoje území, osídlení, hornictví, vývoj po odeznění hornické horečky, náhradní obživa, novodobé sociální procesy, poválečný vývoj)
 2. Region (Krušné hory – Karlovarská a Ústecká část. Základní geomorfologické členění. Socioekonomická struktura regionu. Problematika vzdělanosti v regionu. Příroda a osídlení.)
 3. Spolkový život (poslání spolků v péči o krajinu a kulturu, příklady spolkové činnosti z doby před 2. světovou válkou, poválečný rozvrat v spolkové činnosti, současná struktura spolkového života v regionu.)
 4. Rozvojové body regionu (Obce, přírodní místa – údolí, skály, vrcholky, fauna a flora; technické památky, kulturní památky, hornické památky, sportovní využití. CHKO Krušné hory – ano nebo ne?)
 5. Technologie projektů (využití portálu www.znkr.cz a www.obnovakrusnohori.cz.
  Využití e-Learningového kurzu Krajina za školou, která vznikla jako nástroj pro poznávání Krušných hor.
 6. SWOT analýza (Závěrečné shrnutí rozvojových potenciálů a problémů regionu)

 

Název projektu: Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí
Typ žadatele: občanské sdružení

Usilujeme znovunastolení vztahu drobných sakrálních staveb s místními obyvateli a obnovu genia loci. Jen tak je možné dosáhnout udržitelnou péči o drobnou sakrální architekturu v krajině bez potřeby soustavného přísunu finančních prostředků z vnějších zdrojů. Tohoto cíle chceme dosáhnout naplněním budováním a rozvíjením vztahu k nim, začleněním sakr. památek a dění kolem nich do nabídky pro rozvoj cestovního ruchu regionu: duchovní vztah – znovu vysvěcení revitalizovaných staveb; důvěrný vztah (co znám, o to pečuji) – vzdělávání pro zástupce obcí, místní řemeslníky, zainteresovanou veřejnost a spolky, exkurze po příkladech dobré praxe. V rámci projektu proběhnou vzdělávací semináře, které představí nejen škálu kulturního dědictví regionu, ale i seznámí zúčastněné s modelovým přístupem k obnově sakrálních staveb různého typu a s tradičními technikami jejich výzdoby. K semináři bude vydán i školící materiál (metodika) s uvedením vhodných postupů pro obnovu. Tento materiál budou moci jak řemeslníci, tak obce i další zájemci využít pro další péči o kulturní dědictví regionu.

Absolventi vzdělávacích akcí jsou potenciálními multiplikátory projektu. Absolventi kurzu zaměřeného na metody výzdoby sakrálních staveb budou moci tuto dovednost využít při praktické obnově dalších staveb. Účastníci seminářů zaměřených na obnovu sakrálních staveb se seznámí s doporučenou metodikou, kterou mohou využít ve své praxi.

Náplň kurzu:

 • Seminář o sakrální architektuře a její obnově v MAS
 • Praktický seminář zaměřený na výzdobu drobné sakrální architektury – podmalby na sklo a
 • malba na plech.
 • Exkurze s výkladem po křížové cestě a po příkladech dobré praxe

Název projektu: Za poznáním drobných řemesel!
Typ žadatele: občanské sdružení

Cílem projektu je podpora zaměstnávání žen a podpora podnikání na venkově. Projekt se zaměřuje na vzdělávání osob v oborech řemeslné povahy, které využívají přírodních materiálů a nejsou náročné na fyzickou práci. Vybrané o obory nevyžadují velké počáteční investice, svým charakterem zapadají do venkovských oblastí, kde mohou prostřednictvím vzniku malých dílniček podporovat rozvoj cestovního ruchu.

Náplň kurzu:

 • Výroba šperků, korálků drobných předmětů s využitím 2 technik – FIMO, SMALTY
 • Exkurze spojená se seminářem na téma výroba originálních náhrdelníků a kraslic
 • Výroba loutek
 • Decoupage – výroba obrázků technikou krakelování.
 • Drátkování
 • Pletení z pedigu – Výroba stojanu na papírové kapesníčky.
 • Výroba vánočních a velikonočních věnců a dekorací
 • Košíkářství
 • Patchwork
 • Paličkování
 • Tkaní
 • Malování na hedvábí
 • Modrotisk