KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Lesy ČR vydělaly o miliardu více než loni HV za leden až duben: 1 miliarda 408 milionů korun  

02/06/10

Hradec Králové, 2. června  2010 – Lesy České republiky dosáhly za první čtyři měsíce roku 2010 hospodářský výsledek ve výši 1.408 miliardy korun. To je o více než 1 miliardu korun vyšší výsledek než za stejné období loňského roku. 

Výsledek hospodaření z hlavních činností podniku (bez zisku z prodeje nemovitostí a bez zisku z finančních operací) dosahuje 1,2 mld. Kč, a to přesto, že podnik musel začátkem roku likvidovat kalamitní škody z konce roku 2009 způsobené těžkým sněhem na porostech a nebývale dlouho ležící  sněhová pokrývka ztěžovala přístup do lesa a práce v lesích.

 

„Mimořádně pozitivní výsledek hospodaření je dán zejména poklesem nákladů podniku jako efektu realizovaných úsporných a optimalizačních opatření v rámci restrukturalizačního programu, přijatého vedením podniku na jaře 2009, a to při dodržování všech zásad správné péče o trvalou hodnotu lesa a všech jeho funkcí. K dosaženému výsledku přispěla i optimalizace struktury a objemu těženého dříví a zlepšení jeho průměrné prodejní ceny. Tržby podniku meziročně stouply o 40%,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

 

Hospodářského výsledku bylo dosaženo bez omezení nákladů na veřejně prospěšné funkce lesa a na řádnou péči o les, na tyto účely Lesy ČR vynaložily za první čtyři měsíce roku 270 milionů korun, a to například na úpravu vodních toků, rekonstrukci lesních cest, výstavbu cyklostezek a pěších stezek.

 

Lesy ČR hospodaří na svěřeném majetku efektivně a s péčí řádného hospodáře. Prvořadým zájmem vedení podniku je řádná péče o les a ostatní svěřený majetek, a to s maximálním ekonomickým efektem ve prospěch vlastníka majetku, kterým je stát, a ve prospěch veřejnosti.

 

Lesy ČR jsou podnikatelský subjekt, hospodařící se ziskem, bez závislosti na financování ze státního rozpočtu, plní veřejné osvětové zájmy, realizuje obecně prospěšné aktivity, organizuje akce pro veřejnost, buduje naučné stezky, provozuje výchovně vzdělávací zařízení a nese veškeré náklady na zajištění těchto aktivit.  

 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé  výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.