KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace pro žadatele v rámci Osy IV Leader, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v r.2010  

09/06/10

Pro příjem Žádostí o realizaci projektů spolupráce v termínu od 14. do 30. června 2010 (do 13. hod.) připomínáme důležité instrukce:
 

Žádost o dotaci z PRV opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce předkládá pouze zástupce KMAS (za všechny žadatele – partnery z ČR daného projektu spolupráce).
Registrace všech žádostí v tomto opatření probíhá na CP SZIF, Ve Smečkách 33,Praha 1. Nejprve se zástupce KMAS dostaví na Podatelnu, kde obdrží tzv. přeregistrační štítek, tj. doklad o času podání Žádosti. Následně pracovníci Podatelny přidělí Žádosti číslo jednací na dokument Čestné prohlášení. Poté se zástupce KMAS nahlásí obsluze vrátnice, která kontaktuje referenty Oddělení metodiky osy 4 PRV (doporučujeme uvést konkrétní jméno). Doba příjmu platná pro příjem Žádostí o realizaci projektů spolupráce na základě znění Pravidel (mimo poslední den 30. 6. 2009, kdy končí ve 13 hod.) je:
pracovní den       (od do)
pondělí, středa    8:00 – 16:30
úterý, čtvrtek      9:00 – 16:30
pátek                 8:00 – 14:00
 • Pro zajištění bezproblémového zaregistrování doporučujeme domluvit si termín předem ve výše uvedených hodinách na tel. číslech:
  222 871 702 Bc. Jana Bartošová (jana.bartosova@szif.cz)
  222 871 757 Ing. Ivana Dohnalová (ivana.dohnalova@szif.cz)
  222 871 782 Mgr. Pavel Hrala (pavel.hrala@szif.cz)
  222 871 351 Ing. Lenka Zárybnická (lenka.zarybnicka@szif.cz)
  V případě rovnosti bodů rozhoduje časové hledisko registrace, tj. datum a čas z registračního štítku z podatelny na čestném prohlášení. Předregistrační štítek musí být
  z téhož dne, kdy dojde k zaregistrování. Telefonickou objednávkou termínu předejdete čekání žadatelů na zaregistrování. S ohledem na avizovaný zájem o projekty spolupráce doporučujeme dostavit se k příjmu co nejdříve.
 • Žádost k zaregistrování předkládá statutární zástupce KMAS/KMAS ČR nebo jeho zástupce s plnou mocí. V plné moci musí být jasně specifikován obsah zmocnění a jeho časová platnost. Podpis statutárního zástupce jako zmocnitele musí být na plné moci úředně ověřen. V případě, že za MAS jednají vždy dva statutární zástupci nerozdílně, musí se dostavit k registraci oba dva, nebo musí oba dva zplnomocnit svého zástupce.
 • Koordinační MAS může být i místní akční skupina, která nebyla schválena k financování realizace strategie opatření IV.1.1, ale v tom případě musí být mezi ostatními partnery daného projektu spolupráce min. 1 MAS, která již schválena v EAFRD byla.
 • K zaregistrování se dle Pravidel IV.2.1 předkládá:
  • 1x Žádost o dotaci z PRV – vyplněný formulář k zaregistrování stažený z www.szif.cz/Program rozvoje venkova/Osa IV. Leader/2. Realizace projektů spolupráce/10.kolo, předkládá se pouze na CD,
  • 1x dokumentace projektu spolupráce – tj. projekt pouze na CD sepsaný dle závazné osnovy stanovené Pravidly pro opatření IV.2.1 – Příloha č.3;
  • 1x Seznam obcí – vyplněný formulář stažený z www.szif.cz/Program rozvoje venkova/Osa IV. Leader/2. Realizace projektů spolupráce/10.kolo, předkládá se pouze na CD,
  • 1x další povinné přílohy vyjmenované v Pravidlech IV.2.1 – pouze v tištěné podobě.
 • Vysvětlivky k některým povinným přílohám předkládaným se Žádostí o dotaci:
  • Pro správné vyplnění elektronického formuláře Žádosti o dotaci z PRV doporučujeme nastudovat nejdříve Instruktážní list k Žádosti (samostatný soubor ke stažení). Po vyplnění Žádosti použijte softwarové ověření údajů přes pole „MENU → Kontrola vyplněných údajů“. Zaregistrovat lze pouze Žádost, která po stisku tohoto pole nevykazuje chybové hlášky. Žádost se tiskne až na CP SZIF po zaregistrování, poté ji podepisují zástupce KMAS a zástupce SZIF.
  • Osnova projektu spolupráce musí obsahovat povinné údaje uvedené v příloze č. 3 Pravidel IV.2.1.
  • Povinné přílohy předkládá žadatel za hlavní i vedlejší opatření
  • Příloha Potvrzení o právní subjektivitě musí zahrnovat minimálně následující informace:
   1. MAS funguje a má platné IČ (doklad ne starší 3 měsíců – např.: potvrzení Ministerstva vnitra pro o.s., Výpis z registru ekonomických subjektů pro o.s., Výpis z obchodního rejstříku o.p.s., Osvědčení kraje pro z.s.p.o.)
   2. Kdo je oprávněn podepisovat doklady za MAS (doklad může být starší než 3 měsíce – např. Výpis z obchodního rejstříku o.p.s., stanovy o.s.)
   3. Kdo je zvoleným statutárním zástupcem (doklad může být starší než 3 měsíce – např. Výpis z rejstříku o.p.s., doklad o zvolení statutárního zástupce)
  • V předložené části SPL nebo ISÚ nebo v jiném rozvojovém dokumentu musí být popsán cíl, který se projekt spolupráce snaží splnit. Originálem se rozumí i část dokumentů, která je podepsána statutárním zástupcem/ci příslušné MAS. V tomto případě lze využít Krycí list části SPL/ ISÚ (ke stažení na www.szif.cz).
  • V případě mezinárodní spolupráce nutno všechny cizojazyčné materiály doručit s překladem. Překlad nemusí být úředně ověřený.
  • U povinné přílohy „Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o dotaci z PRV ČR“ – musí být vždy podepsáno statutárním zástupcem KMAS/KMAS ČR.
   V případě, že statutární zástupce předkládá žádost k registraci, Čestné prohlášení KMAS/KMAS ČR musí podepsat až na CP SZIF před pracovníkem oddělení metodiky osy 4 PRV; v případě, že žádost předkládá k registraci osoba pověřená statutárním zástupcem, musí tato osoba předložit Čestné prohlášení KMAS/KMAS ČR s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce.
  • V záměru b) nepovinné přílohy předkládá KMAS/KMAS ČR za spolupracující MAS.
   Doklad o veřejném projednání se předkládá pouze za MAS ČR.
  • Projekt nebude zaregistrován, pokud žadatel nepředloží všechny povinné přílohy v předepsané formě (např. plné moci, doklad o zvolení statutárního zástupce). Bližší informace naleznete také v prezentaci pro 10. kolo příjmu projektů spolupráce na www.szif.cz.
  • Na podzim 2010 se dle dohody mezi SZIF, MZe a NS MAS uskuteční prezentace zaregistrovaných projektů spolupráce. Prezentace bude nepovinná. Zástupci MAS zde budou moci stručně představit svůj projekt a obhájit jeho potřebnost. Veřejná prezentace umožní srovnání projektů a poskytne další informace pro bodování projektů.
  • V případě konkrétních dotazů je zasílejte na výše uvedené e-mailové adresy.

 

Zdroj: SZIF