KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Desáté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

02/06/10

Ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta schválil 13. května 2010 zpřesnění Pravidel pro opatření pro 10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

 

Jedná se o tato opatření:

  • I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
  • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
  • III.1.3 Podpora cestovního ruchu
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Příjem žádostí na výše uvedená opatření proběhne v termínu od 14. 6. 2010 do 30. 6. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Zároveň s výše uvedenými opatřeními probíhalo schvalování Pravidel i pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Evropská komise k nim však vznesla zásadní připomínky, které je před zahájením příjmu žádostí nutné vyřešit. Proto je příjem žádostí pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb dočasně odložen.

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

 

Opatření

Alokace

I.1.3

519 mil. Kč

I.3.1

53 mil. Kč

III.1.3

337 mil. Kč

IV.2.1

49 mil. Kč

 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. Ministerstvo zemědělství zváží, zda bude podle aktuální situace operativně reagovat na situaci resortu a rozhodne o schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.

 

V  rámci jednotlivých opatření nedošlo k zásadním změnám podmínek. Nicméně dochází k postupnému zapracování úprav, které byly schváleny v předchozích kolech příjmu žádostí v rámci jiných opatření PRV (např. zrušení podmínky finančního zdraví žadatele, elektronické podávání žádostí skrze portál farmáře) a ke zjednodušování administrativních postupů na základě zkušeností z dosavadní administrace jednotlivých opatření (např. zkrácení lhůty pro vyjádření SZIF ke hlášení změny projektu z šedesáti na třicet dnů). Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 10. kolo příjmu je uveden v příloze.

 

V návaznosti na sdělení Evropské komise, že nelze na úrovni národních prováděcích předpisů omezovat způsobilost výdajů či vyloučit skupiny žadatelů, a v souladu s jejím doporučením, došlo k formální úpravě Pravidel, kterou Česká republika deklaruje, že pro každé kolo příjmu žádostí aktualizuje podmínky poskytnutí dotace ve smyslu konkrétního zaměření investic a zpřesnění požadavků na žadatele. Touto úpravou byly dále nahrazeny některé doposud užívané obecné pojmy („způsobilé výdaje budou nadále uváděny pod pojmem „výdaje, na které může být poskytnuta dotace", „nezpůsobilé výdaje" pak pod pojmem „výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace"). Změna bude zohledněna v textu Pravidel pro žadatele i ve formulářích žádostí pro 10. kolo příjmu.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 10. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ příslušná osa) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Příloha tiskové zprávy

Změny podmínek opatření pro 10. kolo

 

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům


V souladu s účelovým navýšením rozpočtu opatření o cca 350 mil. Kč z Evropského plánu hospodářské obnovy jsou rozšířena preferenční kritéria o zvýhodnění zpracování mléka. Nově budou také preferovány klíčové sektory, jako je zpracování masa, ovoce, zeleniny a obilovin. V návaznosti na usnesení vlády č. 141 ze dne 22. února 2010, které ministru zemědělství ukládá vytvořit v rámci resortních programů podmínky pro podporu regionů se soustředěnou podporou státu, bylo zařazeno nové kritérium zvýhodňující tyto regiony. Vzhledem k úpravám preferenčních kritérií byly optimalizovány bodové zisky stávajících, např. bodové hodnocení za ekologické zemědělství a bioprodukci.

Významnou změnou podmínek podopatření I.1.3.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství je zohlednění Usnesení Vlády ČR ze dne 8. února 2010 č. 120 „Východiska z krize“ a konkrétních návrhů členů Monitorovacího výboru PRV na zjednodušení administrace a zrychlení čerpání finančních prostředků. Jedná se zejména o možnost předběžné kontroly splnění podmínek pro získání dotace ze strany SZIF, konkrétně kontrolu zadávací dokumentace před zahájením realizace projektu. Žadatelé se tak mohou vyhnout případným sankcím za nedodržení postupu zadávacího řízení stanoveného Pravidly tím, že přizpůsobí průběh zadávacího řízení závaznému stanovisku SZIF. Žadatel bude mít dále možnost před podáním žádosti o proplacení požádat o vyjádření SZIF ke způsobilosti jednotlivých výdajů projektu a předejít tak případným korekcím ze strany SZIF. Ačkoli předpokládáme zavedení těchto postupů u všech opatření Programu rozvoje venkova, prozatím se budou výše uvedené změny týkat pouze podopatření I.1.3.2, kde je v administraci v porovnání s ostatními opatřeními méně projektů. Po získání zkušeností a nastavení administrativního systému budou změny zavedeny i u ostatních opatření.

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost


V návaznosti na změnu evropské legislativy budou projekty, které obsahují témata související s lesním hospodářstvím, administrovány v režimu de minimis. Byly rozšířeny některé způsobilé výdaje. Nově bude např. podporováno ubytování v rámci exkurze. U větších vzdělávacích akcí byla podmínka minimálního počtu dvaceti účastníků na jedné akci zmírněna, tzn. nadále bude postačovat splnění průměrného počtu patnácti účastníků na akci v rámci projektu. Podmínky tak reagují na praxi, kdy je účast na vzdělávacích akcích ovlivněna mnoha faktory, např. regionem, ve kterém je vzdělávací akce realizována.

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu


Kromě změn týkajících se všech opatření, byly rozšířeny výdaje u záměru týkajícího se budování stezek o tištěné materiály propagující výstupy projektu a v záměru na ubytovací zařízení byly zařazeny výdaje na základní wellness aktivity. Nově bude kladen důraz na realizaci komplexních projektů, které budou bodově zvýhodněny. Komplexní plnění cílů PRV a přímá návaznost na další opatření bude dále realizována prostřednictvím zvýhodňování žadatelů, kteří jsou zároveň zemědělskými podnikateli s minimálně dvouletou historií a přímo prodávají své zemědělské produkty. Prodej ze dvora bude nadále hodnocen vyšším počtem preferenčních bodů a preferováni budou i žadatelé, kteří se zaváží, že podmínky splní až v termínu podání Žádosti o proplacení. I v tomto opatření bylo nově zařazeno zvýhodnění regionů se soustředěnou podporou státu.

Opatření osy IV – LEADER


Pravidla pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie obsahují pouze obecné podmínky pro žadatele (specifické podmínky jsou definovány v Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina, na jejímž základě tvoří místní akční skupiny vlastní Fiche). Změny v Pravidlech IV.1.2 upřesňují některé formulace, zejména zmírnění sankcí v návaznosti na úpravu podmínek pro opatření osy I a III. V opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce došlo k úpravě některých kódů způsobilých výdajů a ke změnám preferenčních kritérií. Dále byly upraveny a zjednodušeny některé administrativní postupy.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 28.5.2010