KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o vývoji pozice COPA COGECA k reformě SZP po roce 2013  

12/05/10

Zdroj: AK ČR

Dne 4. května t.r. se uskutečnilo klíčové jednání prezidií COPA COGECA, které se týkalo pozice k reformě Společné zemědělské politiky po roce 2013. Jednání bylo velmi vyhrocené, na jedné straně spojily síly nevládní organizace AK ČR, Slovenská agrární a potravinářská komora a pět organizací z Polska, na straně druhé byl tábor zemí staré evropské patnáctky.

 

Pro ilustraci uvádím svoje úvodní vystoupení v rozpravě:

 

„Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mně, abych na úvod vystoupil v návaznosti na konferenci nevládních agrárních organizací nových zemí EU, která se konala 23.3.2010 v Brně.

  • Účast 19 organizací ze 7 zemí
  • Moje pozvání nepřijal nikdo z vás ze starých zemí EU
  • Moje pozvání nepřijal nikdo z vás z vedení COPA
  • Konference přijala Deklaraci, jednomyslně, která byla zaslána mimo jiné členským organizacím COPA, komisaři a předsedovi zemědělského výboru Evropského parlamentu
  • Dopisem ze dne 19.4. jsem požádal generálního sekretáře COPA COGECA, aby téma Deklarace bylo zařazeno jako bod jednání Prezidia COPA COGECA
  • Na tento dopis jsem ještě týž den dostal odpověď, která ovšem na mou žádost neobsahuje přímou odpověď

 

Připomínám, že Deklarace obsahuje dva základní body:
1) Vyrovnání podmínek mezi novými a starými zeměmi EU
2) Udržet SZP a nepřipustit její nacionalizaci

 

Když udělám shrnutí shora řečeného, tak musím konstatovat:

Na konferenci v Brně jsme s nikým z vedení COPA ani z vedení členských organizací starých zemí diskutovat o našich požadavcích nemohli. Diskuse o brněnské Deklaraci v rámci prezidia COPA je odmítána.

Za tohoto stavu se po dnešním jednání prezidia COPA signatáři Deklarace poradí o dalším postupu.

Zdá se být nevyhnutelné, že se budeme jako skupina NČZ nuceni obrátit na EP a EK přímo, respektive separátně.

 

Závěrem chci zdůraznit, že:

  1. Přechodné období naprosté většiny nových členských zemí končí rokem 2013. Takto je právní vztah obsažen v přístupové smlouvě.
  2. Vaše vize pane generální sekretáři o nové politice a přizpůsobení nových zemí v rámci reformy SZP po r. 2013 v rámci nového přechodného období nemá právní podklad a je v rozporu s Lisabonskou smlouvou.
  3. V zdravotní kontrole SZP Health – heck byl jednoznačně deklarován závěr na vyrovnání podmínek od 1.1.2014“

 

Po velmi ostré a vyhrocené dvou a půl hodinové diskusi obou táborů bylo vedením COPA COGECA přistoupeno k doplnění textu připravené pozice:

„Zajistit stejnou úroveň pravidel pro všechny farmáře EU na jednotném trhu“.

Takto doplněný návrh byl hlasováním přijat. Proti byl jenom jeden z představitelů z Polska, zdrželi se dva – já a předseda slovenské SPPK Milan Semančík. Důvod, proč jsme to udělali je ten, že pozice neobsahuje jasnou definici jednotného kritéria režimu přímých plateb po r. 2013.

Závěrem hodnotím dosažený výsledek jako velký úspěch, který naznačil sílu, když se země dovedou spojit. Velmi důležitou roli na misce vah sehrála brněnská Deklarace, která podle zpráv z našeho stálého zastoupení při EU způsobila v kruzích EU velký ohlas.

Musíme ale pokračovat a  soustředit se na spravedlivý režim přímých plateb a v tlaku na politiky. Oni to budou, kteří rozhodnou o konečné podobě reformy SZP po roce 2013.
         

Jan Veleba, prezident AK ČR