KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci mohou čerpat podporu na krajinné prvky

21/04/10

Zemědělci, kterým budou prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány vnitřní krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé konkrétní platby (přímé platby, doplňkové platby, dotace farmářům v oblastech se zhoršenými přírodními podmínkami – tzv. LFA platby a podpory na agro-environmentální opatření).

 

 

„Krajinné prvky mají pozitivní vliv na zemědělskou krajinu, které jsou nedílnou součástí. Nyní mají nově zemědělci možnost na krajinné prvky uvnitř půdních bloků pobírat dotace, jako by to byla zemědělská půda,“ řekl Jiří Urban náměstek ministra zemědělství.

Význam krajinných prvků (KP) zohledňuje i evropská legislativa, která uvádí jejich zachování jako jeden z povinných standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Zahrnutí plochy KP do plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytovat podporu, umožňuje jejich cílenější ochranu. Ministerstvo zemědělství využilo možnosti poskytování podpor na plochu KP a připravilo legislativní a technickou oporu celého systému.

 

Legislativa definuje na zemědělské půdě šest druhů krajinných prvků: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí a solitérní dřevina. Novela zákona o zemědělství zavádí evidenci krajinných prvků a zakotvuje možnost poskytnutí podpor na plochy KP nacházejících se uvnitř půdních bloků. Zemědělci tak mají možnost ve spolupráci s  Agenturami pro zemědělství a venkov takové krajinné prvky evidovat, tím se stanou součástí půdního bloku a na jejich plochu bude možné pobírat podporu. Aby zemědělci měli nárok na tuto podporu, měli by mít krajinné prvky zaregistrovány do poloviny května, kdy se dávají podklady pro dotace.

 

V případě evidence na základě žádosti uživatele nebo vlastníka KP musí být doložen právní důvod užívání k předmětnému KP (nájemní smlouva, výpis z katastru apod.). U krajinných prvků se v LPIS eviduje identifikační číslo, druh KP, příslušnost k půdnímu bloku, výměra, vlastník, uživatel a zařazení do katastrálního území. Po zaevidování KP je všem dotčeným stranám doručeno oznámení, které obsahuje veškeré údaje o konkrétním KP. Zemědělec má možnost se ke krajinným prvkům, které leží na jím užívaných půdních blocích, nepřihlásit. Tyto KP jsou pak v LPIS označeny příznakem „bez uživatele“ a na jejich plochu nelze následně čerpat podporu. 

 

K 19. dubnu bylo v celé České republice evidováno 42 491 krajinných prvků o celkové výměře zhruba 2 170 ha zemědělské půdy.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC