KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

V Programu rozvoje venkova dochází k prospěšným změnám

21/04/10

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal možnosti dalšího snižování administrativní zátěže a zrychlení čerpání evropských prostředků. Výbor se věnoval také změnám opatření, které se objeví už při příjmu žádostí pro plánované letní kolo. Dalším bodem jednání bylo připravované podzimní kolo příjmu žádostí i aktuální otázka výše závazkování nedávno ukončeného 9. kola příjmu.
 

Monitorovací výbor PRV se věnoval především zjednodušení administrace opatření programu. Jde například o možnost průběžného financování, přehodnocení vymezení Programu rozvoje venkova vůči strukturálním fondům, přehodnocení vymezení Programu rozvoje venkova vůči strukturálním fondům, možnost opravy příloh žádosti a možnost průběžné kontroly způsobilosti výdajů či procesu zadávacího řízení.

Letní kolo příjmu žádostí je plánováno na červen letošního roku. Přijímány budou žádosti na opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.3 Podpora cestovního ruchu a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. V rámci jednotlivých opatření nejsou navrhovány zásadní změny podmínek. Jednak dochází k zohlednění změn schválených v rámci jiných opatření jako např. zrušení podmínky finančního zdraví žadatele, či elektronické podávání žádostí skrze portál farmáře. Dále výbor navrhuje úpravu některých preferenčních kritérií a zpřesnění způsobilých výdajů. Jde např. o významné zvýhodnění sektoru mléka a dalších klíčových zpracovatelských sektorů v opatření I.1.3, zvýhodnění projektů komplexního charakteru v opatření III.1.3, či zařazení nového preferenčního kritéria zohledňujícího regiony se soustředěnou podporou státu.

Monitorovací výbor rovněž schválil, že v podzimním kole nebudou vyhlášena opatření určená pro podporu obcí, týká se to především opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Tento postup zvolen, protože v minulých kolech došlo k vysokému přezávazkování a pro zbytek programového období (do roku 2013) zbývá pouze 1,2 násobku roční alokace. Ani opakované vysoké přezávazkování totiž nedokáže uspokojit poptávku po obecních podporách.

Dalším bodem jednání bylo schválení postupu závazkování 9. kola příjmu žádostí, které proběhlo na přelomu února a března tohoto roku, a to pro opatření zaměřená na podporu zemědělských podniků a diverzifikaci zemědělských činností. K závazkování dojde v souladu s původně vyhlášenou alokací, která byla zveřejněna spolu se zahájením příjmu žádostí. Závazkované však budou dále prostředky z Evropského plánu hospodářské obnovy ve výši cca 915 mil. Kč a uspořené finanční prostředky z předchozích let.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 15. 4. 2010

 

Příloha tiskové zprávy:

Navrhované změny jednotlivých opatření

V opatření I.1.3 byla v souladu s účelovým navýšením rozpočtu opatření o cca 350 mil. Kč z Evropského plánu hospodářské obnovy rozšířena preferenční kritéria o zvýhodnění zpracování mléka. Nově budou také preferovány klíčové sektory jako je zpracování masa, ovoce, zeleniny a obilovin. V návaznosti na usnesení vlády č. 141 ze dne 22. února 2010, které ministru zemědělství ukládá vytvořit v rámci resortních programů podmínky pro podporu regionů se soustředěnou podporou státu, bylo zařazeno nové kritérium zvýhodňující tyto regiony. Vzhledem k úpravám preferenčních kritérií byly optimalizovány bodové zisky stávajících, např. bodové hodnocení za ekologické zemědělství a bioprodukci.

V opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost bude v návaznosti na novelizaci evropské legislativy zaveden režim de minimis, a to pro projekty, které obsahují témata související s lesním hospodářstvím. Dále došlo k upřesnění a rozšíření některých způsobilých výdajů. Nově bude např. podporováno ubytování v rámci exkurze. U větších vzdělávacích akcí byla podmínka minimálního počtu dvaceti účastníků na jedné akci zmírněna, tzn. nadále bude postačovat splnění průměrného počtu patnácti účastníků na akci v rámci projektu. Podmínky tak reagují na praxi, kdy je účast na vzdělávacích akcích ovlivněna mnoha faktory, např. regionem, ve kterém je vzdělávací akce realizována.

Významnou změnou podmínek opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb je zejména rozšíření dotovaných poradenských služeb např. o poradenství v oblasti optimalizace hospodaření podniku. Dále jde o zakotvení frekvence poskytovaní poradenské služby, která se bude odvíjet od potřebnosti např. v návaznosti na změnu předmětné legislativy (zákonné požadavky na hospodaření, GAEC apod.). O dotaci na stejnou poradenskou službu tedy bude možné požádat pouze jedenkrát za programové období.

V opatření III.1.3 jsou kromě změn zmíněných výše navrhovány následující změny. Výdaje u záměru týkajícího se budování stezek byly rozšířeny o tištěné materiály propagující výstupy projektu a k ubytovacím zařízením byly zařazeny výdaje na základní wellness aktivity. Bylo zařazeno nové preferenční kritérium hodnotící komplexní charakter projektu a zvýhodňující žadatele, kteří jsou zároveň zemědělskými podnikateli s minimálně dvouletou historií, jako zvýhodnění skutečně hospodařících zemědělských podnikatelů. Dále došlo k navýšení počtu bodů za prodej ze dvora a umožnění získání bodového ohodnocení i těm žadatelům, kteří se zaváží, že podmínky udělení bodů splní až k podání Žádosti o proplacení. I v tomto opatření bylo nově zařazeno zvýhodnění regionů se soustředěnou podporou státu.