KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Stanovisko ministerstva zemědělství ke kontrole NKÚ zaměřené na podporu rybářství

07/04/10

NKÚ zveřejnil v tomto týdnu závěry kontrolní akce zaměřené na podporu českého rybářství spolufinancovanou z prostředků EU prostřednictvím operačních programů Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) a Rybářství.

 

MZe se závěry této kontrolní akce nesouhlasí. Například ve vztahu k projektu RYBA DOMÁCÍ MZe hodlá podat podnět k prošetření veřejné zakázky na ÚOHS, který je kompetentní případné porušení specifikovat. MZe má k dispozici relevantní právní stanoviska, která se neztotožňují s nálezy z kontrolního protokolu NKÚ a která říkají, že při vedení zakázky nedošlo k pochybení či porušení zákona o veřejných zakázkách.

 

Oba operační programy byly předmětem auditů a na základě pozitivních výroků těchto auditů konstatovala Evropská komise shodu řídicích a kontrolních systémů s nastavenými požadavky. NKÚ nedokladuje porušení hospodárnosti, účinnosti a efektivity poskytnuté pomoci na žádném konkrétním příkladě, jedná se tedy o nenaplněné riziko. MZe ve spolupráci se SZIF zajišťuje 100% kontrolu projektů, které jsou propláceny až po uvedené kontrole. Všechny výdaje jsou v první fázi hrazeny žadatelem, který musí postupovat v souladu s pokyny pro zadávání výběrových řízení a v souladu s nastavenými pravidly. Hodnoty dostupných ukazatelů byly shromažďovány zejména z jednotlivých projektů a jejich agregovaná výše je v souladu s plánem stanoveným v OP Zemědělství. U OP Rybářství nebyly v okamžiku prováděné kontroly k dispozici žádné ukazatele, protože k reálnému proplácení prostředků žadatelům dochází až od 13. listopadu 2009 a s tím samozřejmě úzce souvisí i zahájení naplňování hodnot ukazatelů, respektive naplňování cílů programu.

 

Zástupci NKÚ se při kontrole také zaměřili na projekt „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb  – RYBA DOMÁCÍ“. V rámci této kontroly bylo údajně zjištěno, že při realizaci výběrového řízení došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Výběr dodavatele probíhal ve dvou etapách a byl velice administrativně náročný. I z těchto důvodů se MZe nechalo zastupovat odbornou firmou GORDION, která se specializuje na administraci právních postupů při vedení veřejných zakázek. MZe má k dispozici i další relevantní právní stanoviska, která se neztotožňují s nálezy z kontrolního protokolu NKÚ a která říkají, že při vedení zakázky nedošlo k pochybení či porušení zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem  k vzniklé situaci MZe hodlá podat podnět k prošetření veřejné zakázky na ÚOHS, který je kompetentní případné porušení specifikovat.

 

Pracovníci NKÚ se při kontrole projektu též zaměřili na podrobné zkoumání finančních operací, resp. podkladů a dokumentace vztahující se k prvním dvěma fakturám I. etapy plnění smlouvy po nastartování komunikační kampaně v září 2008. V tomto období docházelo k překryvům jednotlivých etap, například nákup mediálního prostoru na celý rok 2008 a zde byla akceptována plnění na základě plánu, který byl realizován postupně. Mimochodem již v kontrolním protokolu NKÚ je závěrem k tomuto vytýkanému bodu konstatováno: „Kontrolou provedenou NKÚ v průběhu kontrolní akce nicméně nebylo zjištěno, že by některá z plnění, nebyla v následujícím období provedena.“ Je nutné tedy konstatovat, že veškerá plnění, která byla firmou fakturována v souladu s vítězným projektem, byla v plném objemu i realizována.

 

Při kontrole vzorku projektů OP RVMZ rovněž odhalili kontroloři nedostatky v celkové výši 6,6 mil. korun. Nedostatky spočívaly v proplacení výdajů, u nichž nebyly splněny požadavky předpisů EU. NKÚ odhalené nedostatky u projektů OP RVMZ jsou řešeny. MZe zahájilo šetření těchto případů jako nesrovnalostí. Po jejich prošetření hrozí příjemcům pomoci z OP RVMZ v případě potvrzení nesrovnalosti vrácení poskytnuté finanční pomoci. Prošetřuje se částka 6,6 mil. Kč. Z toho je již potvrzená a nahlášená nesrovnalost ve výši 355.200,- Kč.

 

Kontrola rovněž hovoří o tom, že MZe nezajistilo výkon předběžných veřejnosprávních kontrol podle zákona o finanční kontrole. Avšak MZe má nastaveny jiné kontrolní mechanismy a tudíž nevedla absence předběžných veřejnosprávních kontrol při řízení veřejných výdajů před provedením platby dle zákona o finanční kontrole ke zvýšení rizika proplacení neoprávněných výdajů. V průběhu kontrolní akce tak nebylo zjištěno, že by výše uvedené selhání kontrolních mechanismů mělo významný finanční dopad na veřejné rozpočty.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 1.4.2010

Zařazeno v Aktuality