KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

STANOVISKO K PŘEDLOŽENÝM MATERIÁLŮM STRATEGICKÉ OTÁZKY V ZEMEDĚLSTVÍ – SKOT  

15/04/10

Zdroj: AK ČR

Mezi nejpostiženější úseky zemědělství se jednoznačně řadí chov skotu, především pak dojeného skotu. Toto odvětví má přitom velmi důležitou roli nejen pro svou produkci, ale vytváří prostor pro tvorbu a využití pracovních míst na vesnici. Tvoří se zde velmi významný podíl přidané hodnoty.

 

Hlavní příčinou tohoto stavu je zavedení systému výplaty přímých plateb formou SAPS. Tento způsob se naprosto odklání od podpor produkce, naopak podporuje extenzitu se všemi negativy. Systém SAPS má hlavní vinu na naprosto odlišném vývoji mezi zeměmi původní EU 15 a novými zeměmi. V původních zemích dochází  i v oblasti chovu dojeného skotu k velmi nepatrným změnám, naproti tomu v nových zemích pokračuje dramatický pokles. Připočteme-li k tomu rozdílnou výši podpor pro jednotlivé země EU a především různou domácí podporu v jednotlivých zemích z vlastních rozpočtů, je výsledek jasný.

 

Pro zlepšení tohoto stavu je nutné prosadit na další období, tedy po roce 2013 tři základní priority. První je stanovení spravedlivější výše podpory, zejména pro nové země. Druhou prioritou je zavedení jednotného způsobu rozdělování přímých plateb. Není možné pokračovat ve způsobu, který někde podporuje výrobu a někde nevýrobu. Třetí prioritou musí být odmítnutí principu plošného snížení přímých plateb v EU a zároveň umožnění růstu podpory z rozpočtu jednotlivých zemí.

 

Jaké kroky je nutné udělat v nejbližším období. Určitě nelze věřit slovům o upřímné snaze pomoci nejohroženějším úsekům zemědělství, když nejsme schopni využít možnosti, které nám dává článek 68. Jedná se zde o poměrně významnou částku – ročně dosahující 2,2 až 2,3 miliardy korun. Tyto prostředky mohou přímo podporovat výrobu. Místo toho se alibisticky vymlouváme na složitost systému, na nerovnoměrný dopad na jednotlivé oblasti. Dojenému skotu by kromě schválených 800 milionů, vázaných na podíl tržeb za mléko výrazně pomohla podpora porážek skotu, případně výkrmu skotu. Tyto podpory by využily i KBTPM.

 

Významnou pomocí zemědělství, zejména jeho produkce by se v budoucnu měla stát kromě již využívané podpory pojištění živelných pohrom a nebezpečných nákaz i podpora ostatních rizik zemědělství. Zde je nutné vést odbornou diskusi o výši podpory, systému stanovení způsobu výplaty a především tvorby zdrojů. Je nutné zvážit, zda zavést jednotný systém pro celou EU, nebo ponechat na jednotlivých zemích jak jim vyhovuje rizika pokrývat a zároveň zachovat jednotnou možnost tvorby zdrojů (například obdobou čl.68), nebo ponechat tuto možnost plně v režii jednotlivých zemí.

V Bernarticích dne 12.4. 2010

Pavel Novotný
předseda ZD Bernartice a člen představenstva AK ČR