KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh novely zákona o dani z nemovitostí od roku 2011  

14/04/10

Od roku 2011 by zákona o dani z nemovitostí měl přesněji upravovat zdanění tzv. plošných staveb.

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o dani z nemovitostí. Hlavním motivem je zavedení definice „zpevněných ploch užívaných pro podnikání“. Ministerstvo financí zohlednilo v návrhu novely judikaturu soudů, podle nichž je nutné rozlišovat zpevněné plochy, které zůstávají pozemkem a nezdaňují se jako stavba, a stavby, které se stávají předmětem daně ze staveb. Tzv. plošné stavby se přitom zpravidla považují za součást pozemku.

Definice tohoto nového předmětu daně z pozemků je navržena takto:

„Zpevněnou plochou užívanou pro podnikání se pro účely tohoto zákona rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří užívaný k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, jehož povrch je zpevněn stavbou, která není samostatnou věcí, a nejedná se o stavbu podle § 7 odst. 1 a 2 tohoto zákona; rozhodná je skutečná výměra zpevněné plochy pozemku v m2.“

Sazba daně navržena na 1 Kč/m2, jedná-li se o plochy sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství. V případě použití pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost je sazba daně 5 Kč/m2.

Návrh novely však neřeší největší potíž poplatníků – určení, zda je plošná stavba samostatnou věcí odlišnou od pozemku ve smyslu občanského zákoníku, či nikoliv.