KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vzdálenost pastvin od obytných budov

17/03/10

Zdroj: MZe

 

Detailní informace se týká dobytka pasoucího se na pozemcích, které souvisejí s obytným domem a jeho oplocením, obtěžování hlukem, pachem, hmyzem apod.

Žádný právní předpis takovou vzdálenost neurčuje. To ale neznamená, že byste nemohli požadovat po majiteli skotu pasoucího se okolo Vašeho domu, aby omezil pasení tak, aby Vás zmíněným způsobem neobtěžovalo, i když obrana Vašich práv je v tomto směru složitější a záleží především na dobré vůli dotčených osob a jejich chápání svobody nakládat se svým majetkem.

V podstatě se jedná o oblast občanskoprávních vztahů upravenou občanským zákoníkem (dále jen „OZ“), které vyplývají z vlastnického práva. Podle § 123 OZ je vlastník v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Vlastnické právo je základním věcným právem, které působí vůči všem a zároveň mu odpovídá povinnost všech ostatních subjektů nerušit vlastníka ve výkonu jeho práv k věci.

Ve Vaší záležitosti stojí vedle sebe Vaše právo jako vlastníka domu se zahradou a právo osoby, která pase skot na sousedních pozemích, k jejichž užívání je patrně oprávněna. Obecně je omezení výkonu práv, a tedy i práva vlastnického, upraveno v § 3 odst. 1 OZ, podle kterého výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. V § 127 OZ je potom uvedeno, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.

Z výše uvedeného lze potom dovodit, že pokud je ve Vašem případě ohrada umístěna tak blízko Vašich pozemků a domu, že Vás obtěžuje pach a hmyz, a také hluk i v noci, je třeba, abyste chovatele na tuto skutečnost upozornil, a požádal jej, aby ochranu pastvy přemístil tak, aby se její zmíněné důsledky minimalizovaly a neomezovaly Vaše právo bydlení, zejména hluk v noční době, kdy např. může dobytek přemístit jinam, dále od Vašich nemovitostí. Pokud by tak neučinil, aniž je to možné, mohl byste se případně ochrany svých práv, v této věci patrně proti zásahu do pokojného stavu ve smyslu § 5 OZ, domáhat podáním návrhu příslušnému orgánu státní správy, aby věc projednal ve správním řízení zahájeném podle citovaného ustanovení OZ. Příslušným správní orgánem k řízení podle § 5 OZ je obecní úřad v místě, kde ke zřejmému zásahu do pokojného stavu došlo.