KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Posuzování zpravodajů MAS jako způsobilých výdajů opatření IV.1.1

17/03/10

Zdroj: SZIF

Na základě četných dotazů ze strany MAS, dosavadních zkušeností a z důvodu předcházení případných krácení výdajů a nedorozumění byl pro hodnocení způsobilosti výdajů na zpravodaje vydávané jednotlivými místními akčními skupinami stanoven interní metodický pokyn pro posuzování jejich způsobilosti.

 

Protože se SZIF na Národní konferenci Venkov 2009 v Holešově zavázal ke koordinovanému a jednotnému přístupu a k partnerské komunikaci s MAS a sdílení metodik a postupů, uvádíme níže hlavní zásady, které budou uplatňovány pro posuzování výdajů uvedených v Žádosti o proplacení za 3. etapu roku 2009 a následné další.

 1. Zpravodaje vydávené jednotlivými MAS jsou způsobilým výdajem opatření IV.1.1 Místní akční skupina v rámci kódu 010 Propagace SPL a MAS.
 2. Způsobilými jsou výdaje na tvorbu, tisk, distribuci apod.
 3. Z hlediska obsahu lze za části (texty, články apod.), které nejsou v rozporu s definicí
  příslušného kódu považovat následující informace:
  • o SPL a jejím naplňování, o výzvách, vybraných i nevybraných projektech, opatření IV.1.1 a IV.1.2,
  • MAS, území, výzvách, opatření IV.2.1, členech MAS, zasedáních výborů, komisí, účastech v dalších orgánech, na jednáních, konferencích, školeních apod.,
  • partnerských MAS, se kterými daná MAS spolupracuje, jejich územích, realizovaných i plánovaných projektech spolupráce,
  • příkladech dobré praxe z jiných MAS,
  • plánovaných i uskutečněných projektech na území MAS např. z Leader ČR nebo Leader+, spolufinancovaných ze zdrojů MMR (Podpora obnovy venkova a další), OPŽP, krajských rozpočtů, příp. jiných veřejných zdrojů,
  • týkající se regionálních značek,
  • pozvánky na výstavy, koncerty, karnevaly, plesy, soutěže hasičů, setkání důchodců, setkání matek, setkání pamětníků a další akce místního významu nebo související s MAS,
  • neutrálního charakteru, resp. charakteru zatraktivňujícího zpravodaj jako např. obrázky, vtipy, recepty, soutěže, hádanky, křížovky, přírodní zajímavosti apod.
 4. Naopak za části, které jsou v rozporu s definicí kódu, se považuje reklama.
  Zpravodaj nesmí obsahovat jakoukoli formu reklamy. V případě zjištění reklamy se proto bude i na základě dohody se zástupci místních akčních skupin postupovat velmi striktně – částečným či úplným krácením výdajů.
 5. Zpravodaje musí obecně splňovat následující podmínky:
  • zpravodaj vydává MAS, nikoli jiný subjekt,
  • zpravodaj je poskytován zdarma,
  • zpravodaj splňuje povinné požadavky na publicitu.

Zdroj: SZIF