KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpory de minimis – uzavírání Dohod v rámci 8. kola příjmu žádostí

11/03/10

Žadatelé, jejichž projekty uspěly v rámci 8. kola příjmu žádostí, budou prostřednictvím zvacích dopisů pro uzavírání Dohod vyzýváni k předložení Čestného prohlášení – de minimis za účelem posouzení oprávněnosti čerpat podporu de minimis v rámci Programu rozvoje venkova

v souladu s použitelnými předpisy EU (kontrola limitů 200.000 EUR dle NK (ES) č. 1998/2006, resp. 500.000 EUR v souladu s Českým přechodným rámcem dle Rozhodnutí Komise N 236/2009).

V PRV se jedná o tři následující opatření, která jsou notifikována v rámci podpor de minimis a průřezově i dvou opatření IV. osy (Leader):

  • I.1.2. Investice do lesů
  • III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
  • III.3.1. Vzdělávání a informace
  • IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Formulář Čestného prohlášení – de minimis je k dispozici na internetových stránkách www.szif.cz / Program rozvoje venkova / Ke stažení

 

Více informací

Zdroj: SZIF