KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obrat v zemědělství

11/03/10

Zdroj: AK ČR

 

Konferenci nazvanou Zemědělství v roce 2010 uspořádala v Brně a Praze ve dnech 22. a 23. února firma Syngenta Czech, s. r. o. Vystoupil na ní i prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Během své přednášky vycházel z roku 2007, kdy se vše zdálo být pro další roky dobře nastartované.

 

Českým zemědělcům se roky 2007–2013 jevily jako schůdné a k jejich podnikatelským záměrům příznivé. Pak ale přišel s rokem 2008 obrat. Do tohoto roku lze zasadit start agrární inflace,“ uvedl Jan Veleba.

 

Jan Veleba vypočítal, co vše se zdražilo. Byla to hnojiva, krmiva, osiva, rostla cena půdy i pachtovného. Souběžně s tím docházelo zároveň k poklesu farmářských cen nosných komodit, jako jsou obilí, řepka, maso, mléko. „V té době dochází ke zhroucení cen až pod úroveň cen nákladových,“ konstatoval šéf komory. Svůj neblahý vliv na tento sektor měla světová finanční a hospodářská krize. Nastaly problémy s financováním zemědělské prvovýroby a tíži nesou na svých bedrech nejvíc samotní farmáři.

 

Rok 2009 – krize se prohlubuje

Vliv na situaci v zemědělství měla vloni následující kritéria, která Jan Veleba seřadil výstižně do několika bodů:

  • pasivní zemědělská politika EU i ČR,
  • neřešení problémů prvovýroby, pomoc PGRLF těžce přístupná, proto bez větší odezvy a dopadu,
  • trvale nízké cenové ohodnocení produkce,
  • oddalování spuštění konkrétních programů pomoci, ohroženým odvětvím (s dojnicemi, prasaty).

 

Fakta za loňský rok dokumentují statistici

Ku pomoci a pro přesnost údajů si Jan Veleba během konference vzal pro svou přednášku fakta vydaná Českým statistickým úřadem. Jeho čísla nejsou potěšující a pro samotné zemědělce jsou dokladem jejich narůstajících problémů. Došlo totiž k meziročnímu poklesu výroby masa o 7,2 %, nákup mléka byl nižší o 3,2 %. Zvyšují se dovozy komodit a výrobků. Odhad záporného salda agrárního sektoru za rok 2009 je 28 – 30 miliard korun. „Data ČSÚ mimo jiné svědčí o postupujícím úpadku českého zemědělství, na který dlouhodobě upozorňujeme,“ řekl na konferenci prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Jan Veleba.

 

Zhodnocení současného stavu

„Hrubý domácí produkt (HDP) roku 2009 je pod hodnotou mínus čtyři procenta, z toho resort zemědělství má mínus 18,8 %. Finanční toky podržela výplata dotací. Nyní nad námi visí otazník financování jarních prací,“ řekl Veleba a dál vypočítával, jak klesly příjmy z tržeb, meziroční propad:

  • – v prvovýrobě -22,8 %,
  • – u zpracovatelů  do -5 %,
  • – v obchodě  do -3 %.

„Do roku 2010 vstupujeme bez rezerv a výhledu na obrat a zlepšení situace.,“ řekl Jan Veleba. Podle jeho slov dochází měsíčně k poklesu stavů dojnic o 6–7 tisíc kusů. Zatím je aktuální odhad stavu dojnic na úrovni 360 tisíc kusů, dosavadní ztráta je na úrovni 100 tisíc kusů dojnic. Letošní rok je proto pro tento sektor podle představitele agrární komory velkou neznámou. Přáním zemědělců je, aby došlo k oživení trhu a zejména ke zlepšení cenové úrovně jako stabilizace příjmů zemědělců za působení řádných i mimořádných podpůrných programů (dojený skot, prasata, top-up, podpora regionálních potravin). Velmi by také uvítali probuzení zájmu politické reprezentace, proto volby roku 2010 a nová vláda mohou mnohé změnit, a to jak k lepšímu, tak bohužel i k horšímu. To by znamenalo pesimistickou variantu, i o ní Jan Veleba hovořil. Znamenalo by to pokračováním současného stavu a další prohlubování uvedených problémů s odklonem od produkčního zemědělství a s ním spojenou údržbou krajiny.

 

Jak sektoru pomoci


V této poslední části svého vystoupení se Jan Veleba zaměřil především na to, jak naplnit rozpočet 2010 – top-up a dotace do celého sektoru bez krácení domácího rozpočtu s úrovní, k níž se stát zavázal v přístupových dohodách. Jan Veleba se vyjadřoval i k nutnosti přijetí určitých zákonů, které mají vliv na dobrý chod zemědělství a také ke společné zemědělské politice po roce 2013, kdy by mělo dojít k vyrovnání podmínek mezi starými a novými zeměmi EU. „Máme zájem odstranit dvoukolejnost, nejednotnost, srovnat podmínky, o tom bude konference 23. března 2010 v Brně,“ řekl Jan Veleba. Zatím podle něj vlivem kapitálu EU-15, politice obchodních řetězců a naší pasivitě převážně vyklízíme pozice. „V opravdu stejném tržním prostředí však jsme schopni konkurovat,“ dodal.

 

Cesta pro nasycení světa – GMO

Zcela zvláštní pasáž ve vystoupení Jana Veleby patřila významu geneticky modifikovaných organismů. V jejich využití vidí agrární komora posun kupředu, a to nejen v tuzemsku, ale v celém světě. Zatím podle představitelů agrární komory právě Evropská unie nevyužívá tohoto potenciálu. „Dochází tu hlavně k politické debatě a matení veřejnosti a tyto diskuse jsou nadřazené vědeckým poznatkům. GM plodiny se přitom dnes ve světě podílejí na celkových plochách zhruba jednou desetinou a je zájem zvýšit tento podíl na 20 %. Především je to sója, řepka, bavlna a kukuřice s odolností proti herbicidům a škůdcům. Připravují se odrůdy odolné proti suchu, které se mají dostat na trh zhruba v rozmezí let 2012–2015.

USA a Argentina mají nyní už 90 % ploch GM sóji, v Brazílii 65 %. Čínská vláda rozhodla podpořit rozvoj zemědělských biotechnologií částkou tři miliardy USD na období patnácti let.

Pod těmito dojmy postupuje Evropa velmi úzkoprse. Plochy GM v Evropě jsou jen 0,1 % světových ploch. Můžeme také sledovat výrazně rozdílný přístup jednotlivých států od liberálního Španělska, ČR, Slovenska, po striktně zamítavý přístup Itálie, Řecka, Rakouska. Evropská unie se u WTO zavázala otevřít postupně své trhy, bez využití biotechnologií však nebude schopna obstát,“ uzavřel Jan Veleba.

Eugenie Línková

Zařazeno v Agrární komora ČR