KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe vyhlašuje soutěž o nejlepší pozemkovou úpravu

17/03/10

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad a Českomoravská komora pozemkových úprav vyhlašují 4. ročník veřejné celostátní soutěže, která je vypsána na podporu kvalitní realizace návrhů pozemkových úprav. Uzávěrka přihlášek do soutěže o nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách je 31. 5. 2010.

Jedním z cílů této podnětné a zajímavé soutěže je seznámit veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Společné zařízení může do soutěže přihlásit místně příslušný pozemkový úřad, projekční firma resp. projektant pozemkové úpravy, autor realizačního projektu, realizační firma nebo obec resp. vlastník společného zařízení.

Do soutěže lze přihlásit společná zařízení, jejichž realizace byla dokončena do 31. 12. 2009, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace. Přihlášeno může být pouze konkrétní společné zařízení, které bude zařazeno do jedné z níže uvedených kategorií. Nelze v jedné kategorii přihlašovat soubor různých společných zařízení, i když jsou součástí stejné dokumentace. Do soutěže nelze přihlásit společná zařízení, která byla přihlášena v předchozích ročnících soutěže.

V soutěži budou hodnocena realizovaná společná zařízení v těchto kategoriích:

1. zpřístupnění pozemků

2. protierozní a vodohospodářská opatření

3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Jednotlivá společná zařízení přihlášená do soutěže posuzují odborné komise. Tyto komise hodnotí přihlášená společná zařízení podle kriterií, která berou v potaz širší územní souvislosti, polyfunkčnost, začlenění do terénu, veřejnou prospěšnost, technickou náročnost, souvislost s tvorbou krajiny, ekonomickou efektivitu apod. Dále se posuzuje podle specifických kriterií pro jednotlivé kategorie, která hodnotí návaznost na síť opatření, dodržení norem, technologických předpisů, originálnost řešení a použité materiály, hospodaření s materiály (bilance zemních prací) a další.

Bližší informace o soutěži, jejich podmínkách jejím průběhu i předchozích ročnících naleznete na stránkách www.eagri.cz v části Pozemkové úřady a na www.cmkpu.cz .

Petr Vorlíček,
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality