KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KOMUNIKÉ z 37. setkání představitelů agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky

24/03/10

Zdroj: AK ČR

 

které se konalo dne 22. března 2010 v Brně, Česká republika

Zástupci Agrární komory České republiky, Slovenské zemědělské a potravinářské komory, Maďarské agrární komory a Národní rady polských zemědělských komor jednali během 37. společné schůze, která se konala v Brně dne 22. března 2010.

 

Během setkání byla projednána následující témata:

  1. Příprava konference nevládních organizací nových zemí.
  2. Obecná a komoditní situace v zemědělství v jednotlivých zemích.
  3. Přehled předpokládaných podpor v jednotlivých zemích za rok 2009 a výhled na rok 2010.
  4. Projednání a příprava závěrečného Komuniké.
  5. Různé, diskuze, podpis Komuniké.
  6. Závěr.

 

Účastníci projednali podrobný program organizace mezinárodní konference 23. března 2010 v Brně s hlavním tématem srovnání podmínek Společné zemědělské politiky EU pro období let 2014 – 2020, včetně návrhu znění deklarace se sjednocenými požadavky ke změnám SZP EU směrem k EK, vládám členských zemí EU27, agrárním nevládním  organizacím a sdružení COPA/COGECA.

 

Zástupci zemědělských komor zemí Visegrádské 4 v tomto směru apelují na agrární organizace starých členských zemí a na sdružení COPA/COGECA, aby neprodleně zahájili společný dialog a stanovisko k vyjasnění podoby SZP EU na rozpočtové období 2014 – 2020 s jednoznačným cílem srovnání stávajícího dvoukolejného přístupu a podmínek.

 

Po projednání důsledku krizových jevů u hlavních zemědělských komodit účastníci konstatují, že:

  • nadále trvá katastrofální situace v sektoru produkce mléka. Chovatelé dlouhodobě prodávají mléko za ceny které jsou pod výrobními náklady produkce. Ohroženy jsou a nadále klesají stavy dojnic. Aktuální mimořádná pomoc EK je sice vítaná, ale účinně zvrátit situaci nedokáže. Národní programy pomoci přicházejí se zpožděním.
  • nadále trvá  kritická situace v chovech prasat a produkci vepřového masa. Výrazně poklesly a nadále klesají stavy chovaných zvířat a poptávka místních trhů je kryta dovozy ze starých členských zemí EU.
  • u obilovin trvají problémy s odbytem produkce za nízké realizační ceny, mimo jiné v přímé návaznosti na sníženou poptávku zkrmováním hospodářskými zvířaty. V tomto směru trvá požadavek nevládních agrárních organizací na mimořádné opatření na podporu dopravních nákladů ze strany EK k mořským přístavům.

 

Celková situace sektoru v jednotlivých zemích je nadále kritická, hospodářské výsledky podnikatelských subjektů za rok 2009 jsou v propadu a bez výhledu zlepšení podmínek a průběhu hospodaření v roce 2010. Současná rámcová pravidla zemědělských politik vedou spíše k útlumu výrobního hospodaření a podpoře extenzivních forem a činnosti, čímž se sektory nových členských zemí dostávají do ještě hlubší defenzívy.

 

Delegace si vyměnily informace o poskytování podpor v jednotlivých zemích za rok 2009 a s výhledem na rok 2010.

 

Agrární organizace zemí Visegrádské 4 proto do návrhu Deklarace mezinárodní konference zapracovaly náměty a požadavky na potřebné změny a úpravy SZP EU a přístupu EK k řešení této situace.

 

Návrh Deklarace s vydefinováním požadavků a prodiskutovaných témat je nedílnou přílohou komuniké.

 

Zástupci agrárních komor V4 se dohodli, že následující setkání se uskuteční na Ukrajině.

 

Komuniké bylo vytištěné ve čtyřech originálních tiscích v anglickém jazyce, přičemž každá delegace obdržela jednu originální kopii.

V Brně dne 22. března 2010.

 

 

Jan VELEBA, Prezident, Agrární komora České republiky

Barna FORGÁCS, Predseda, Magyar Agrárkamara

Wladyslaw PIASECKI, Podpredseda Krajowa Rada

Izb Rolniczych Milan SEMANČÍK, Predseda Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora