KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR

17/03/10

  konaného  dne 10. března 2010 v Olomouci   Jednání představenstva AK ČR se jako host zúčastnil JUDr. Hynek Brom, 1. místopředseda ÚOHS. Vyjádřil se k zákonu č. 395/2009, o významné tržní síle, který vstoupil v platnost 1. února 2010 a jehož kontrola v přímém vztahu ke zpracovatelům a zemědělské prvovýrobě spadá do kompetence ÚOHS. […]

 

konaného  dne 10. března 2010 v Olomouci

 

  1. Jednání představenstva AK ČR se jako host zúčastnil JUDr. Hynek Brom, 1. místopředseda ÚOHS. Vyjádřil se k zákonu č. 395/2009, o významné tržní síle, který vstoupil v platnost 1. února 2010 a jehož kontrola v přímém vztahu ke zpracovatelům a zemědělské prvovýrobě spadá do kompetence ÚOHS. Deklaroval připravenost ÚOHS řešit veškeré došlé podněty. Informoval, že jakákoliv prohlášení o nenarušení tržního podílu vynucená obchodníky jsou z pohledu ÚOHS neplatná a nelze se jimi vyvázat z odpovědnosti. O významu a narušení tržního prostředí vždy rozhoduje jen konkrétní šetření. Dodavatelsko-odběratelské vztahy vychází ze smluv, chování a přístup partnerů jimi musí být podloženy. Výčet zákona není omezen, ÚOHS bude shromažďovat a vyhodnocovat všechny podněty tak, aby se postavení zrovnoprávnilo. Nebát se podat podnět, lze i v obecné rovině. Každé zveřejnění nekalého chování subjektu je varováním pro všechny na trhu.
  2. Představenstvo AK ČR projednalo a schválilo organizační záležitosti XVIII. Sněmu AK ČR, zprávu představenstva a návrh usnesení. Odsouhlasilo mimořádné udělení čestného ocenění a medaile AK ČR řediteli zemědělského pojištění ČP Ing. Jiřímu Havelkovi za jeho dlouholetou práci v této oblasti.
  3. Představenstvo AK ČR schválilo předběžnou účetní závěrku za rok 2009, plnění plánu příjmů a výdajů v roce 2009 a návrh příjmů a výdajů na rok 2010.
  4. Představenstvo AK ČR projednalo kritickou situaci sektoru a zhodnotilo situaci u jednotlivých komodit. Propad tržeb za rok 2009 je ve výši 20 mld. Kč, z toho 10 mld. Kč obilí, 6 mld. Kč mléko. Se znepokojením se vyjádřilo k absenci účinné pomoci ze strany MZe. Rok 2009 byl ekonomicky neúspěšný, vyhlídky na rok 2010 však nejsou o nic lepší. V rámci diskuze o podobě SZP na období 2014 – 2020 je nezbytné jednat o větší podpoře produkčního zemědělství a omezit podpory extenzivním formám hospodaření.
  5. Představenstvo AK ČR vzalo na vědomí informaci o rozvíjejícím se odvětvím provozu bioplynových stanic, které vznikají s podporou PRV a také MPO. V současnosti je v provozu celkem 100 stanic, v letošním roce předpoklad stavby dalších 70 – 80 ks. Jde o vhodnou alternativu diverzifikace zemědělského podnikání a nepotravinářského užití produkce.
  6. Představenstvo AK ČR odsouhlasilo obsazení pracovních skupin ve Skupině pro strategické otázky MZe za AK ČR.
  7. Představenstvo AK ČR odsouhlasilo podání vlastního podnětu k ÚOHS k přešetření dominance, chování a podezření z kartelu ze strany asanačních ústavů v jejich přístupu v oblasti likvidace kadaverů.
  8. Představenstvo AK ČR vzalo na vědomí obnovení činnosti Komoditní rady pro vepřové maso, jejíž první jednání se uskuteční 1. dubna 2010 v Praze.
  9. Představenstvo AK ČR vzalo na vědomí vznik, činnost a obsazení pracovní skupiny a předsednictva v Unii subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR, která představuje volné sdružení s cílem vydefinování zájmů a priorit k přípravě novely mysliveckého zákona a střednědobých a dlouhodobých cílů v oblasti myslivosti.

 

10. března 2010, Olomouc

Zpracoval Ing. Jiří Felčárek, AK ČR Praha

Zařazeno v Agrární komora ČR