KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahájeno 9. kolo žádostí PRV

22/02/10

Příjem žádostí proběhne v termínu od 16.2.201 do 8.3.2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Pro opatření I.3.2 o týden později, tedy 23.2.2010 a ukončen bude shodně 8.3.2010 ve 13.00 hodin

V rámci Programu rozvoje venkova byly zahájeny tři výzvy s názvem Modernizace zemědělských podniků, Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Jejich cílem je posílení ekonomického potenciálu zemědělských podniků a vytváření nových pracovních míst ve venkovském prostoru. V rámci aktuálních výzev je možné čerpat finanční podporu v maximální výši 60 % z uznatelných nákladů projektu. Zemědělci mohou žádosti o dotace podávat v třítýdenním období od 16. února do 8. března 2010.
Kromě uvedených projektů bude na konci února odstartována další výzva z Programu rozvoje venkova, tentokráte podporující zahájení činnosti mladých zemědělců. Dotace jsou určeny začínajícím podnikatelům z oblasti zemědělství, kteří nedosáhli věku čtyřiceti let a v agrární sféře podnikají poprvé. Žádosti mohou tyto subjekty posílat ode dne 23. února do 8. března 2010. Dotace do maximální výše 40 000 Eur mohou mladí zemědělci čerpat na investice v rámci výroby.
Program rozvoje venkova České republiky, který je vypsán pro období 2007 až 2013, má přispět k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova. Program je založen na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Tato opatření mají zároveň napomoci k naplňování cílů Lisabonské strategie. Program rozvoje venkova navíc zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v České republice.
 
Modernizace zemědělských podniků
Komu je program určen – Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který podniká v zemědělské výrobě minimálně 2 roky a má minimálně 30% podíl příjmu ze zemědělské činnosti. Dále podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou.
Na co je program určen – Subjekty mohou čerpat dotace na stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a na stavby a technologie pro rostlinnou výrobu.
 
Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Komu je program určen – Fyzické nebo právnické osoby, které podnikají minimálně 2 roky v zemědělské výrobě.
Na co je program určen – Subjekty mohou čerpat dotace na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, výstavbu a modernizaci bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu či na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
 
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Komu je program určen – Fyzické nebo právnické osoby, které splňují podmínky pro zařazení do
kategorie mikropodniků. Zaměstnávají méně než deset osob a roční obrat nepřekračuje 2 miliony Eur. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.
Na co je program určen – Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Subjekty mohou čerpat dotace na zakládání a rozvoj mikropodniků, výstavbu a modernizaci bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu či na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
 
Zahájení činnosti mladých zemědělců
Komu je program určen – Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který nedosáhl věku 40 a zahajuje zemědělskou činnost poprvé.
Na co je program určen – Dotace je zaměřena na investice v rámci rostlinné a živočišné výroby, dále například v oblasti výroby osiv či produkci chovných plemenných zvířat, na nákup pozemků a staveb.
 
Zpřesnění Pravidel pro 9. kolo příjmu žádostí se týká opatření: 
 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
o    podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků,
o    podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství,
  • I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
  • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů,
  • III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy,
  • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

http://eagri.cz/public/eagri/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/aktuality/

Příjem žádostí na výše uvedená opatření (kromě opatření IV.1.1 Místní akční skupina) a na opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie proběhne v termínu od 16.2.2010 do 8.3.2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců bude příjem žádostí standardně zahájen o týden později, tedy 23. 2. 2010, a ukončen shodně 8. 3. 2010 ve 13 hodin.
Celková podpora žadatelům v rámci 9. kola přesáhne 2,8 mld. Kč.
Při projednání změn pro 9. kolo byl kladen důraz nejen na zachování kontinuity jednotlivých opatření (nedošlo tedy k zásadním změnám podmínek), ale především na zjednodušení administrativních postupů.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (sekce Dotace, podsekce PRV – příslušné osy) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
V rámci jarního kola probíhal standardně příjem žádostí i na opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Aby bylo umožněno žadatelům předkládat žádosti v delších a průběžnějších termínech, proběhne vyhlášení příjmu žádostí samostaně cca koncem 1. čtvrtletí roku 2010.