KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpory pro dojné krávy

09/02/10

V roce 2009 se nám bohužel nepodařilo prosadit v rámci ministerstva zemědělství, ale ani Evropské unie, žádnou podporu dojných krav. Je to sice prohra, přesto naše aktivita a spousta práce nepřišla vniveč.
 

 

Od roku 2010 jsou připraveny tři podpory, který by mohly pozitivně ovlivnit ekonomiku producentů mléka v České republice a zastavit pokles stavů dojných krav, jež tvoří jeden z pilířů českého zemědělství.

 

Článek 68

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR) závazně přihlásilo na tři roky plné využití článku 68 na dotace pouze dojných krav. Na roky 2010 a 2011 to nelze měnit a na rok 2012 může rozhodnout MZe ČR o změně nasměrování této podpory do jiných oblastí. Ročně tato podpora představuje 800 milionů korun. Původně byl záměr, aby tuto dotaci dostali všichni chovatelé dojných krav, ale to nebylo v Bruselu schváleno.

V současné době je připravena varianta, kde bude tato podpora vyplácena podle podílu tržeb z prodeje mléka v roce 2010 za rok 2009 k celkovým tržbám ze zemědělské prvovýroby, kde nejsou například obsažené dotace, nebo tržby z jiných aktivit, než je zemědělská prvovýroba. Důvodem je, aby větší dotaci dostaly ty podniky, které byly krizí v mléce nejvíce postižené. Dotace se bude vyplácet na aktuální stav dojných krav v podniku v březnu 2010 a následně 2011 atd. Odhad sazeb je závislý na aktuálním stavu dojných krav. Do výpočtu sazeb se počítalo se stavem 360 tisíc dojných krav.

Původně měly být stanoveny tři sazby. Do 15 % tržeb z mléka bez dotace. To by měly podle studie MZe ČR patřit 3 % dojnic. Ve skupině 15-30 % tržeb má být sazba 1350 Kč na krávu a odhaduje se, že tam bude zařazeno 27 % dojnic. Ve skupině nad 30 % tržeb by měla být sazba 2700 Kč na krávu a odhaduje se, že zahrne 70 % dojnic.

V současné době navrhuje Agrární komora ČR změnu formou zjemnění, kde by se vytvořilo více skupin s mírnější změnou sazeb. Hranice by byly 0-10 %, 10-20 %, 20-30 % a nad 30 % tržeb z mléka. Tato sazba bude vyplácena každý rok a pokud se bude snižovat počet dojných krav, tak se bude sazba zvyšovat. Přesná metodika výpočtu je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení MZe ČR.

 

Článek 40 – Podpora dobrých životních podmínek zvířat

Na podporu, kterou umožňuje čl. 40 Programu rozvoje venkova – Podpora dobrých životních podmínek zvířat, je zatím schváleno monitorovacím výborem 800 milionů korun. Na rozdíl od článku 68 se nevyplácí každý rok, ale na pětileté období celkem. Snaha AK ČR je, aby tato částka byla ještě navýšena. Původně toto opatření bylo koncipováno pro všechny dojné krávy, ale v této formě nebylo v Bruselu schváleno a byl to hlavní důvod zdržení.

V současné době je navržena varianta, která je určena pouze pro krávy s volným ustájením, kde je třeba dodržet minimální parametry prostoru pro zvířata. Volné ustájení ve skupinových kotcích s boxovými loži v produkčních stájích – minimální plocha lehacího prostoru činí 2,78 m2 na krávu v případě jednořadého uspořádání boxů, 2,48 m2na krávu v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,12 m2 na krávu v případě použití kombiboxu. Volné ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou v produkčních stájích je minimální plocha lehacího prostoru 5,50 m2 na krávu. Toto je návrh nejvíce přijatelný, protože umožňuje chovatelům, kteří mají optimální rozměry boxů, nesnižovat počet zvířat ve stáji (většinou rekonstrukce po roce 1993) a chovatelé s menšími rozměry mohou snížit počet zvířat ve stáji a nejsou nuceni stáj předělávat, protože není hodnocen jeden box, ale lehací prostor jako celek. Další důležitou podmínkou je, že se chovatel zaváže, že bude pět let dojné krávy chovat. Pokud to splní 70 % chovů a nepodaří se nám navýšit schválených 800 milionů korun, lze předpokládat roční dotaci = 650 Kč na krávu a rok.

 

Mimořádný balíček Evropské komise z října 2009

V Bruselu bylo schváleno 300 milionů eur na mimořádnou podporu mléčných krav. Pro ČR to bude zhruba 170 milionů korun. Tato podpora bude vyplacena jednorázově v roce 2010 do konce června podle skutečně vyprodukovaného množství mléka v listopadu a prosinci 2009 všem chovatelům dojných krav. Podpora bude činit odhadem 450 Kč na krávu.

Je jasné, že tyto podpory nenahradí obrovské ztráty, které chovatelé utrpěli v minulém období, ale měly by být alespoň částečnou náplastí a motivací pokračovat dál. V roce 2010 by měla být celková maximální podpora 3800 Kč na dojnou krávu a v roce 2011 již bez mimořádné dotace z Evropské komise 3350 Kč. K tomu je možné připočíst podporu z dekaplovaných VDJ k 31. 3. 2007 v rámci top-up, kde probíhá v současné době horlivá diskuse o rozdělení celého balíčku přežvýkavců.

Celkový balíček na přežvýkavce v roce 2010 bude opět snížen na úroveň asi 77 milionů eur, to při kurzu 25 Kč za euro představuje 1,9 miliardy korun. Proti snižování tohoto balíčku nelze nic dělat, je to jasně dáno pravidly z Bruselu, kdy se jeho objem snižuje v důsledku postupně rostoucích dotací SAPS.

Takže otázkou pro nás je, jak tento balíček rozdělit mezi tři skupiny – dekaplovaná VDJ, kaplované (aktuální stav v roce 2010) krávy bez tržní produkce mléka (BTPM) a kaplované stavy ovcí a koz.

Variantou číslo 1 je dát maximální kaplovanou platbu na krávy BTPM a na ovce a kozy, jak to umožňují pravidla dotační politiky (tak to bylo i přes náš nesouhlas v roce 2009), a zbytek na sazbu pro VDJ, kde by znamenala sazba na VDJ asi 1300 Kč.

Variantou číslo 2 je rozdělit balíček přežvýkavců podle procentního poměru, který byl v roce 2008, kde by byla sazba na VDJ = asi 1500 Kč.

Variantou číslo 3 je nevyplatit žádnou kaplovanou dotaci na krávy BTPM a ovce kozy a vše rozdělit na VDJ, kde by byla sazba zhruba 1800 Kč.

Představenstvo AK ČR rozhodlo výraznou většinou pro variantu číslo 2, to znamená kompromis. Tento kompromis je kritizován, jak už to bývá z obou stran. Od chovatelů krav BTPM, že nesouhlasí se snížením sazby, které lze odhadnout o 900 Kč na kus, tak ze strany některých chovatelů dojných krvav, kteří nás kritizovali, že jsme nezvolili variantu číslo 3, která by znamenala asi o 300 Kč na VDJ více.

Je třeba doplnit, že rozhodnutí představenstva Agrární komory ČR je pouze doporučení. Rozhodovat bude ministerstvo zemědělství i v kontextu s novými třemi dotacemi do dojných krav, a to byl jeden z důvodů výsledku hlasování představenstva AK ČR.

Na závěr přeji chovatelům dojných krav rostoucí trend výkupní ceny za mléko v roce 2010, protože jen ta může vrátit dostatečnou rentabilitu do této komodity, která vytváří základ zaměstnanosti v zemědělské prvovýrobě v mnoha podnicích.

Ing. Bohumil Belada
viceprezident AK ČR